drizoro strona główna
powrót
MAXFLEX® XJS

ELASTYCZNY SYSTEM USZCZELNIAJĄCY DO ZŁĄCZY DYLATACYJNYCH I SZCZELIN

MAXFLEX® XJS
MAXFLEX® XJS - ELASTYCZNY SYSTEM USZCZELNIAJĄCY DO ZŁĄCZY DYLATACYJNYCH I SZCZELIN
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFLEX XJS to system uszczelniający, na który składa się termoplastyczna taśma elastomeryczna (TPE) o dwóch krawędziach z tkaniny, którą to taśmę przytwierdza się do powierzchni za pomocą kleju epoksydowego MAXEPOX BOND -G lub elastycznej zaprawy cementowej MAXSEAL FLEX. Produkt przeznaczony jest do uszczelniania złączy dylatacyjnych i szczelin, narażonych na ekstremalnie duże poruszenia oraz na oddziaływanie związków chemicznych. Tworzy wodoszczelne złącze, które pozostawia możliwość ruchu elementu, na jakim dokonano aplikacji. Nadaje się do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE


• Hydroizolacja złączy dylatacyjnych na murach, w kanałach i tunelach, na dachach i tarasach, w zbiornikach wodnych, oczyszczalniach ścieków, basenach, fontannach, podziemiach i fundamentach.
• Uszczelnianie i naprawa złączy szerokich i nieregularnych, narażonych na duży ruch i rozszerzenia.
• Hydroizolacja szczelin i aktywnych pęknięć istniejących w betonie.

ZALETY


• Bardzo duża elastyczność.
• System całkowitej hydroizolacji złączy.
• Nadaje się do zastosowania na elementach stale zanurzonych w wodzie.
• Doskonała przyczepność do zwykłych podłoży i materiałów stosowanych na budowach.
• Do przytwierdzenia nie wymaga suchego podłoża.
• Bardzo dobra odporność chemiczna na sole, rozcieńczone roztwory kwasowe i zasadowe.
• Odporność na warunki pogodowe, promieniowanie UV i ozon.
• Duża łatwość zastosowania: na podłoża mokre z MAXSEAL FLEX i na suche z MAXEPOX BOND -G.
• Dobra odporność i trwała elastyczność nawet w niskich temperaturach.
• Zapewnia całkowitą wodoszczelność.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża.
Podłoże winno być czyste, zdrowe, wolne od pyłu, rdzy, oleju, tłuszczów i innych materiałów, które mogłyby osłabić przyczepność tego elastycznego systemu. Przed nałożeniem MAXFLEX XJS wszelkie ubytki w podłożu naprawić używając zaprawy naprawczej typu MAXREST, uwzględniając przy tym również osłabione powierzchnie złączy. W przypadku zastosowania kleju epoksydowego podłoże winno być zupełnie suche.
Przygotowanie taśmy.
Odciąć nożyczkami kawałek MAXFLEX XJS o pożądanej długości, zgodnie z planem robót. Przed przystąpieniem do aplikacji zebrać w jednym miejscu wszystkie kawałki przygotowane na złącza, połączenia kątowe i narożnikowe. Jeżeli jako materiału klejącego używa się MAXEPOX BOND -G, dopilnować, żeby wszystkie krawędzie z tkaniny były suche.
Aplikacja.
Do mocowania termoplastycznych taśm elastomerycznych można posłużyć się dwoma różnymi produktami, zależnie od rodzaju podłoża, warunków prowadzonych robót i wymagań technicznych. MAXEPOX BOND -G to klej utworzony na bazie epoksydowej, który dla zapewnienia odpowiedniego wiązania wymaga podłoża całkowicie suchego. MAXSEAL FLEX to materiał utworzony na bazie cementu, który umożliwia aplikację również na podłożu mokrym. Materiał ten w zwykłych warunkach budowlanych gwarantuje dobrą przyczepność na większości rodzajów podłoża.
Aplikacja warstwy spajającej z podłożem.
Bez względu na wybrany materiał klejowy należy mieć na uwadze jego czas przydatności do użycia. Przy jego mieszaniu i nakładaniu stosować się do instrukcji podanych w stosownych Biuletynach technicznych. Za pomocą pędzla, wałka lub kielni na przygotowane podłoże nałożyć warstwę bazową materiału spajającego, aplikując ją wzdłuż złącza lub szczeliny po każdej stronie (klej winien się wystawać co najmniej 4 mm poza krawędzie białej tkaniny), przy czym grubość tej warstwy winna wynosić 1,0-1,5 mm .
Umieszczanie produktu.
Przygotowane kawałki MAXFLEX XJS należy zaaplikować zaraz po nałożeniu warstwy wiążącej z podłożem. Białą tkaninę zwróconą w dół należy mocno docisnąć kielnią lub twardym wałkiem, tak aby klej wsiąkł do jej taśmy.
Aplikacja wierzchniej powłoki klejowej.
Za pomocą pędzla, wałka lub kielni na pasemka białej tkaniny nanieść wierzchnią warstwę klejową metodą „mokre na mokre”. Pasemka winny być całkowicie nasiąknięte i pokryte klejem (na grubość 2-3 mm).Termoplastycznej taśmy elastomerycznej nie należy pokrywać klejem. MAXEPOX BOND-G należy posypać piaskiem silikatowym.
Zabezpieczenie mechaniczne. Miejsca dylatacji MAXFLEX XJS, na których będzie odbywał się ruch, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kawałki do zgrzewania.
Przy zgrzewaniu dwóch odrębnych kawałków MAXFLEX XJS zaleca się stosowanie łat zachodzących na siebie na długość co najmniej 5 cm. Połączenia wykonuje się za pomocą polichloroprenowego materiału klejącego lub środkami zgrzewającymi (ręczna zgrzewarka). Łaty przeznaczone na miejsca zachodzenia na siebie wykonuje się z elastycznych fragmentów rozszerzalnych MAXFLEX XJS. Powierzchnie miejsc przeznaczonych do połączenia oraz samych łat winny być czyste, suche, wolne od tłuszczów i pyłu. Jeśli stosuje się środki czyszczące, miejsca pozostawić na 30 min. do wyschnięcia. Zaleca się przeprowadzenie prób na miejscu robót celem dobrania najlepszej techniki zgrzewania. W przypadku zgrzewania na gorąco unikać przypalania (dochodzi do zadymienia i przebarwienia części elastycznej) oraz niedogrzania (nie powstaje zgrzew). Przy łączeniu z użyciem rozpuszczalnika nanieść go na łatę, a następnie docisnąć twardym wałkiem, aż do wystarczająco mocnego połączenia.
Warunki aplikacji. Dla materiału spajającego optymalna temperatura aplikacji waha się między 5°C a 25°C. Nie stosować poniżej 5°C oraz gdy takiej temperatury można się spodziewać w ciągu 24 h od czasu aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych oraz gdy w ciągu 24 h po aplikacji ma padać deszcz. Materiał do zgrzewania utworzony na bazie polichloroprenu nadaje się do użytku wyłącznie w temperaturze powyżej 10°C oraz przy niezbyt wysokiej wilgotności względnej.
Dojrzewanie.
Czas dojrzewania, po upłynięciu którego produkt można oddać do użytku, względnie po którym nadaje się do zanurzenia w wodzie, zależy od temperatury oraz od wilgotności względnej, jakie panują na miejscu robót. W przypadku użycia MAXSEAL FLEX jako materiału spajającego czas ten wynosi minimum 14 dni przy temperaturze 20°C i wilgotności względnej 50%, natomiast przy zastosowaniu MAXEPOX BOND -G czas ten wynosi 4-5 dni. Aplikacje przeprowadzane w niższych temperaturach oraz w miejscach pozbawionych wentylacji wymagają dłuższego czasu dojrzewania.
Czyszczenie. Kiedy używa się kleju na bazie cementu, do czyszczenia narzędzi i sprzętu wystarczy zwykła woda, natomiast jeśli zastosowano klej epoksydowy, do czyszczenia trzeba użyć MAXEPOX SOLVENT. Po zastygnięciu produkt można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Całkowite zużycie MAXEPOX BOND -G wynosi około 0,7-0,8 kg na 1 m liniowy produktu, natomiast w przypadku MAXSEAL FLEX ilość ta wzrasta do 1,5-2,0 kg . Podane wartości mogą się różnić w zależności od stanu podłoża. Test wstępny na miejscu robót pozwoli dokładnie określić przewidywane zużycie.

PAKOWANIE


MAXFLEX XJS dostarczany jest w kolorze szarym w trzech różnych szerokościach:
- 120 mm w rolkach o długości 10 m i 50 m,
- 170 mm w rolkach o długości 30 m,
- 325 mm w rolkach o długości 30 m.

UWAGA


Istnieje możliwość zamówienia gotowych narożników wewnętrznych i zewnętrznych oraz mankietów na rury kanalizacyjne.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, zabezpieczonym od mrozu.

WAŻNE WSKAZANIA


- MAXFLEX XJS nie wolno przechowywać przez dłuższy czas w temperaturze przekraczającej 70°C
- Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych lub oszronionych.
- Przed zastosowaniem innych klejów wpierw sprawdzić ich kompatybilność i współdziałanie z MAXFLEX XJS.

BHP


MAXFLEX XJS nie jest produktem niebezpiecznym, należy jednak zachowywać środki bezpieczeństwa wskazane w biuletynach technicznych, przewidziane dla materiałów spajających. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W czasie aplikacji nosić okulary i rękawice ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce przemyć mydłem i wodą. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je starannie czystą wodą unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć rady lekarza. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXFLEX XJS, MAXSEAL FLEX i MAXEPOX BOND -G. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom