drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® AC

ANTYKOROZYJNY EPOKSYDOWY MATERIAŁ GRUNTUJĄCY DO POWIERZCHNI METALOWYCH, BOGATY W CYNK I INHIBITOR KOROZJI

MAXEPOX® AC
MAXEPOX® AC - ANTYKOROZYJNY EPOKSYDOWY MATERIAŁ GRUNTUJĄCY DO POWIERZCHNI METALOWYCH, BOGATY W CYNK I INHIBITOR KOROZJI
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX AC to nietoksyczny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny epoksydowy materiał gruntujący, bogaty w drobiny cynku i zawierający nietoksyczny inhibitor korozji, działający hamująco na proces korozji, który zwłaszcza na powierzchniach metalowych tworzy wysoko skuteczną antykorozyjną powłokę ochronną.

ZASTOSOWANIE


• Antykorozyjna powłoka ochronna na wszelkie powierzchnie metalowe typu stal, żeliwo, aluminium czy inne, przeznaczona do stosowania w rurociągach, zbiornikach, mostach, konstrukcjach metalowych, tunelach tip.
• Materiał gruntujący na powierzchnie metalowe, przeznaczony do stosowania przed aplikacją poliuretanowej powłoki odpornej na promienie UV typu MAXURETHANE 2C .
• Materiał gruntujący na powierzchnie metalowe, przeznaczony do stosowania przed aplikacją bezrozpuszczalnikowej powłoki epoksydowej typu MAXEPOX 800 i MAXEPOX FLEX.

ZALETY


• Tworzy barierę ochronną przed wodą, jonami chlorowymi i gazami.
• Wykazuje doskonałe właściwości w zakresie powstrzymywania procesu korozji.
• Doskonale przylega do stali i innych powierzchni metalowych.
• Posiada bardzo dobrą odporność na ścieranie.
• Nie jest podatny na absorpcję wilgoci.
• Produkt wolny od rozpuszczalników, niepalny i nietoksyczny. Jako materiał praktycznie bezwonny może być stosowany w pomieszczeniach o słabej wentylacji.
• Przejawia dużą trwałość.
• Łatwy do stosowania i czyszczenia.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża.
Powierzchnia przeznaczona do pokrycia winna być strukturalnie zdrowa, czysta, pozbawiona tłuszczów, pyłu, powłok, olejów oraz wszelkich innych materiałów, które mogą osłabić przyczepność. Powierzchnię poddać śrutowaniu lub piaskowaniu. Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki wysychania materiału na powierzchniach metalowych, ponieważ gdyby proces ten przebiegał za wolno, mogłyby się pojawić problemy z korozją.
Mieszanie.
MAXEPOX AC dostarcza się w przygotowanych fabrycznie zestawach dwuskładnikowych. Utwardzacz (komponent B) wlewa się do żywicy (komponent A). Dla zapewnienia właściwej reakcji między obydwoma komponentami należy dopilnować, żeby komponent B przelany został w całości. Oba składniki wymieszać mechanicznie, używając w tym celu mieszadła wolnoobrotowego (300 obrotów/min.), aż do uzyskania produktu jednolitego pod względem koloru i wyglądu zewnętrznego. Niewielkie ilości produktu można też rozmieszać metodą ręczną. Mieszania nadmiernie nie przedłużać ani nie stosować mieszadła szybkoobrotowego, bo mogłoby to doprowadzić do podgrzania mieszanki i do utworzenia się w niej pęcherzyków powietrznych.
Sprawdzić tabelę danych technicznych, jeśli chodzi o okres zdatności mieszanki do użycia, oraz po jakim czasie produkt w pojemniku twardnieje. Okres zdatności do użycia materiału w ilości 10 kg w temperaturze 20°C wynosi około 2 h i wzrasta wraz z niższymi temperaturami lub mniejszymi ilościami mieszanki, natomiast skraca się w przypadku wyższych temperatur.
Aplikacja jako powłoka ochronna:
MAXEPOX AC nakłada się w sposób jednolity i równomierny używając pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. Przy aplikacji na powierzchnie, które będą wystawione na działanie bardzo agresywnego środowiska lub będą stale zanurzone w wodzie, usilnie zaleca się zastosowanie podwójnej powłoki. W tym przypadku drugą warstwę nanosi się zaraz po wyschnięciu pierwszej (sprawdzanie na dotyk), tj. po około 6-8 h w temperaturze 20°C. Po zakończeniu procesu dojrzewania produkt ten można pokryć farbą w dowolnej chwili, bez względu na to, ile czasu upłynęło.
Aplikacja jako materiał gruntujący pod bezrozpuszczalnikowe powłoki epoksydowe lub poliuretanowe: W przypadku zastosowań standardowych nałożyć jedną warstwę MAXEPOX AC, a w przypadku środowiska agresywnego dwie warstwy. Aplikację wykończeniowej powłoki epoksydowej lub poliuretanowej można przeprowadzić dopiero wówczas, gdy materiał gruntujący całkowicie wyschnie, a woda zupełnie zniknie, tj. po około 24 h w warunkach dobrej wentylacji, niskiej wilgotności względnej i w temperaturze powyżej 10°C. Następnie przystąpić do nałożenia dwóch powłok MAXURETHANE 2C jako poliuretanowego zabezpieczenia przed promieniowaniem UV , względnie MAXEPOX 800 lub MAXEPOX FLEX jako bezrozpuszczalnikowej powłoki epoksydowej.
Warunki aplikacji.
Najdogodniejszy zakres temperatur do aplikacji tego materiału to przedział od 10°C do 30°C. Nie stosować w niższych temperaturach ani gdy takie spodziewane są w okresie 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych i oszronionych. Minimalna temperatura podłoża winna wynosić co najmniej 10°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%. W czasie aplikacji i dojrzewania temperatura podłoża i powietrza winna być co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Przy aplikacji w niższych temperaturach lub wyższej wilgotności względnej celem uzyskania odpowiednich warunków zastosować nadmuch suchym i ciepłym powietrzem.
Dojrzewanie.
Całkowite dojrzewanie produktu, zatem przed oddaniem powierzchni do użytku, trwa 5 dni w temperaturze 20°C i 50% wilgotności względnej. Aplikacje przeprowadzane w niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności względnej lub w warunkach słabej wentylacji zakładają dłuższy czas schnięcia i dojrzewania.
Czyszczenie.
Sprzęt i narzędzia należy czyścić za pomocą MAXEPOX SOLVENT bezpośrednio po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć jedynie mechanicznie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie MAXEPOX AC wynosi 0,25 kg/m² na jedną warstwę. Liczba ta może ulegać zmianie w zależności od porowatości i stanu podłoża. Próba wstępna przeprowadzona na miejscu robót pozwoli dokładnie określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


• Do MAXEPOX AC nie dodawać żadnych rozpuszczalników, kruszyw, domieszek, wody lub jakichkolwiek innych dodatków.
• Przez 24 h po aplikacji zapobiegać kondensacji pary wodnej, zawilgoceniu oraz wszelkiemu kontaktowi z wodą.
• Po dalsze informacje oraz w przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym zwrócić się do wydziału technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE


MAXEPOX AC dostarcza się w odważonych fabrycznie zestawach dwuskładnikowych o wadze 10 kg lub 20 kg. Produkt osiągalny w kolorze czerwonym.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze od 5°C do 30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i mrozem. Temperatury poniżej 5°C skutkują krystalizacją produktu. Gdyby do tego doszło, produkt należy wolno podgrzewać w temperaturze 80-90°C, jednostajnie go mieszając, aż do uzyskania konsystencji jednorodnej i wolnej od grudek.

BHP


Przy mieszaniu i obchodzeniu się z MAXEPOX AC nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. Nie wdychać oparów, jakie wydzielają się podczas procesu podgrzewania i spalania produktu. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania, i zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów. Zachowywać zwyczajowe środki ostrożności przewidziane przy pracy z materiałami tego rodzaju. Na życzenie udzielamy dalszych informacji oraz udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom