drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® PRIMER

BEZROZPUSZCZALNIKOWY PRIMER EPOKSYDOWY DO POWIERZCHNI BETONOWYCH

MAXEPOX® PRIMER
MAXEPOX® PRIMER - BEZROZPUSZCZALNIKOWY PRIMER EPOKSYDOWY DO POWIERZCHNI BETONOWYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX PRIMER to dwuskładnikowy, bezbarwny materiał epoksydowy nie zawierający rozpuszczalników. Aplikacja primera przed zastosowaniem innych materiałów epoksydowych wchodzących w skład systemów podłogowych firmy DRIZORO, znacznie poprawiając ich przyczepność do podłoża.

ZASTOSOWANIE


• Jako warstwa gruntująca przed aplikacją systemów epoksydowych takich jak MAXEPOX 3000, MAXEPOX MORTER i MAXEPOX FLEX.
• Impregnacja porowatych zapraw i betonu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI


Z podłoża, na które ma być nakładany MAXEPOX PRIMER należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie). Przy bardzo dużym zniszczeniu posadzek należy przeprowadzić frezowanie. Podłoże, na które ma być nakładany MAXEPOX PRIMER powinno posiadać wytrzymałość betonu klasy B-25, a próba „pul off” powinna wynosić 1,5 MPa.
MIESZANIE
MAXEPOX PRIMER jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo. Utwardzacz, komponent B, jest wlewany do żywicy, komponentu A. Aby zapewnić odpowiednią reakcję obu komponentów koniecznie należy wlać całą zawartość komponentu B. Mieszanie można przeprowadzić ręcznie lub używając wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania jednorodnego wyglądu i koloru.
Mieszania nadmiernie nie przedłużać, nie używać też mieszadła szybkoobrotowego, ponieważ mogłoby to doprowadzić do nagrzania produktu lub do powstania w nim pęcherzyków powietrznych. Proszę zwrócić uwagę na tabelę danych technicznych, w której podana jest informacja dotycząca czasu zdatności do użycia mieszanki oraz tego, po jakim czasie produkt twardnieje wewnątrz pojemnika. Okres przydatności do użycia mieszanki 10 kg przy temperaturze 20°C wynosi 60 minut i jest odpowiednio dłuższy przy niższych temperaturach lub mniejszych ilościach mieszanki oraz krótszy przy wyższych temperaturach.
Aplikacja – gruntowanie:
Nanieść powłokę z materiału MAXEPOX PRIMER, posługując się wałkiem, lub pędzlem. Zużycie materiału na przygotowanym podłożu betonowym wynosi 0,25 kg/m². Aplikację systemu epoksydowego należy przeprowadzić po 14-16 h schnięcia, ale nie później niż po 24 h, póki jeszcze podłoże jest mokre (lepkie). Jeżeli podkład wyschnie lub jeśli podłoże jest bardzo chropowate, wówczas należy nanieść drugą powłokę materiału gruntującego.
Warunki aplikacji:
Optymalny zakres temperatur aplikacji wynosi od 10°C do 30°C. Minimalna temperatura podłoża nie może być niższa niż 10°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. W czasie aplikacji i podczas dojrzewania materiału temperatura powierzchni i powietrza winna być co najmniej o 3°C wyższa niż punkt rosy. Przy niższych temperaturach lub większej wilgotności względnej dla uzyskania odpowiednich warunków aplikacji należy zastosować dmuchawę z suchym i gorącym powietrzem.
Dojrzewanie:
Zanim powierzchnia zostanie oddana do użytku, winna dojrzewać przez co najmniej 5 dni w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 50%. W wypadku niższych temperatur, większej wilgotności względnej lub niewystarczającej wentylacji pomieszczenia, w którym dokonano aplikacji, proces wiązania trwać będzie odpowiednio dłużej.
Czyszczenie:
Narzędzia i sprzęt należy czyścić natychmiast po ich użyciu, za pomocą materiału MAXEPOX SOLVENT. Po zaschnięciu produkt można usunąć tylko przy użyciu metod mechanicznych.

WAŻNE WSKAZÓWKI


- Stopień wilgotności powierzchni przeznaczonej do pokrycia nie może przekraczać 4%.
- Czas schnięcia nowego betonu lub zaprawy, na których ma być zastosowany MAXEPOX PRIMER,
winien wynosić co najmniej 28 dni.
- Nie stosować na powierzchniach, na których dochodzi do podnoszenia się wilgoci oraz gdzie wilgoć
może przedostać się pod epoksydowy podkład.
- Do produktu nie dodawać żadnych rozpuszczalników, kruszyw, domieszek czy
innego rodzaju komponentów.
- Przez 24 h po aplikacji materiału należy zapobiec kondensacji pary wodnej oraz jakiemukolwiek
kontaktowi z wodą.

OPAKOWANIE


MAXEPOX PRIMER dostarcza się w 20 kg dwuskładnikowych zestawach, odważonych fabrycznie.

PRZECHOWYWANIE


6 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym pojemniku, w miejscu suchym i osłoniętym, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca, w temperaturze 5-30°C. Przechowywanie w temperaturze poniżej 5°C powoduje krystalizację produktu. Jeżeli by do tego doszło, pojemnik należy powoli podgrzewać cały czas w nim mieszając, do momentu przywrócenia produktowi wyglądu jednorodnego i pozbawionego grudek.

BHP


Przy przygotowywaniu mieszanki i stosowaniu produktu MAXEPOX PRIMER należy nosić okulary i gumowe rękawice ochronne. Nie wdychać oparów powstałych w czasie podgrzewania i w procesie spalania. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce obmyć wodą i mydłem. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nie wywoływać wymiotów. Zachowywać zwykłe środki ostrożności obowiązujące przy obchodzeniu się z materiałami tego rodzaju. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXEPOX PRIMER. Zagospodarowanie produktu i opakowania po nim należy do obowiązków użytkownika docelowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom