drizoro strona główna
powrót
MAXPRIMER®

PRIMER EPOKSYDOWY DO POWIERZCHNI BETONOWYCH

MAXPRIMER®
MAXPRIMER® - PRIMER EPOKSYDOWY  DO  POWIERZCHNI  BETONOWYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXPRIMER jest dwuskładnikowym, bezbarwnym materiałem epoksydowym na bazie rozpuszczalnika. Aplikacja primera przed zastosowaniem innych produktów epoksydowych zapewnia ich doskonałe przyleganie do powierzchni.

ZASTOSOWANIE


• Jako warstwa gruntująca przed aplikacją systemów epoksydowych takich jak MAXEPOX 3000, MAXEPOX MORTER i MAXEPOX FLEX.
• Impregnacja porowatych zapraw i betonu.

ZALETY


• Pozwala na natychmiastową aplikację warstwy zasadniczej.
• Doskonałe przyleganie do betonu.
• Dobre pokrycie.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI


Z podłoża, na które ma być nakładany MAXPRIMER należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie). Przy bardzo dużym zniszczeniu posadzek należy przeprowadzić frezowanie. Podłoże, na które ma być nakładany MAXPRIMER powinno być suche (poniżej 4% wilgotności), posiadać wytrzymałość betonu klasy B-25, a próba „pul off” powinna wynosić 1,5 MPa.

APLIKACJA


Jako warstwa gruntująca: Należy nałożyć jedną warstwę primera za pomocą wałka. Zużycie jest uzależnione od porowatości betonu, ale można szacować je na około 300 g/m2. Jeśli istnieje taka potrzeba można dodać MAXEPOX SOLVENT w celu zredukowania lepkości i ulepszenia aplikacji.
Istnieją dwa alternatywne sposoby kontynuowania aplikacji:
a) Natychmiastowe nałożenie warstwy epoksydowej po 30 minutach od nałożenia powłoki z MAXPRIMERA nakładana jest warstwa MAXEPOX 3000, MAXEPOX MORTER lub MAXEPOX FLEX. Zwykle 30 minut to czas jaki jest potrzebny do wyparowania rozpuszczalnika zawartego w materiale. Na długość tego okresu może mieć jednak wpływ temperatura lub wentylacja.
b) Nałożenie warstwy epoksydowej następnego dnia: W tym przypadku czas pomiędzy gruntowaniem a nałożeniem warstwy zasadniczej nie może przekraczać 24 godzin. Jeśli podłoże jest bardzo porowate można zastosować drugą warstwę MAXPRIMERA i potem kontynuować procedurę opisaną w punkcie a).

Zanim produkt stwardnieje narzędzia lub plamy mogą być wyczyszczone przy użyciu produktu MAXEPOX SOLVENT.

OPAKOWANIE


MAXPRIMER jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo: 10 lub 25 kg .

MAGAZYNOWANIE


Jeden rok w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu, unikając temperatur poniżej 5st C i bezpośredniego nasłonecznienia. Temperatura poniżej 5st C powoduje krystalizację materiału, wówczas należy podgrzać produkt do 80 - 90st C i mieszać, aby doprowadzić materiał do odpowiedniego stanu.

BHP


Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi itd. Nie wdychać oparów powstałych podczas podgrzewania lub spalania. Stosować zwykłe środki ostrożności koniecznie podczas aplikacji tego typu materiału. Podczas aplikacji należy używać rękawic i okularów ochronnych. Plamy na skórze powinny być natychmiast czyszczone wodą i mydłem. Kiedy produkt dostanie się do układu trawiennego, natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów (torsji). W przypadku rozlania produktu usunąć go za pomocą trocin, piasku lub innego materiału absorpcyjnego. Nie wylewać do kanalizacji, strumieni i rzek, kanałów czy gruntu. Na życzenie przekazujemy Kartę bezpieczeństwa produktu. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom