drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® INJECTION MONO

JEDNOKOMPONENTOWA POLIURETANOWA ŻYWICA INIEKCYJNA DO TAMOWANIA WYCIEKÓW W BETONIE ORAZ WZMACNIANIA GRUNTU

MAXURETHANE® INJECTION MONO
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE INJECTION MONO to jednoskładnikowa żywica poliuretanowa, która po wejściu w kontakt z wodą przekształca się w piankę, do 15 razy zwielokrotniając przy tym swoją objętość. Jest to pewnego rodzaju żywica reagująca z wodą, hydrofiliczna, nie hydrofobiczna, która powoduje powstanie pianki nie reagującej z wodą, dzięki czemu zarówno nie absorbuje ona wody, jak i nie ma na nią wpływu jej brak – nie będzie się ani kurczyć, ani pęcznieć.
Zachowywanie przez ten produkt konsystencji żelu można regulować przez dodanie niewielkiej ilości MAXURETHANE INJECTION MONOCAT.

ZASTOSOWANIE


• Odcięcie wody:
- W betonie uszkodzonym, popękanym lub zsiatkowanym;
- Przy uszczelnianiu złączy konstrukcyjnych i szczelin dylatacyjnych w betonie;
- W budowlach z cegły;
- W zbiornikach wodnych;
- W kanałach ściekowych, studzienkach kanalizacyjnych, pomieszczeniach użyteczności publicznej, tunelach czy tamach wodnych.
• Wypełnianie dużych powierzchni zapadniętych lub popękanych w budowlach kamiennych i betonowych.
• Stabilizowanie gruntu.

ZALETY


• Produkt jednoskładnikowy, wchodzący w reakcję z wodą bieżącą oraz wilgocią obecną w ziemi;
• Mała lepkość nawet w trakcie przeprowadzania iniekcji, pozostająca na tym samym poziomie aż do czasu rozpoczęcia reakcji, co zapewnia produktowi właściwą, głęboką penetrację;
• Łatwość użycia, potrzeba tylko sprzętu do iniekcji jednoskładnikowych;
• Dobre walory użytkowe, przy czym woda nie powoduje jego rozcieńczenia;
• Niekurczliwość;
• Wysoki współczynnik rozszerzalności, sięgający aż do 15 razy;
• Stabilność struktury chemicznej zapewnia piance dużą trwałość, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz zdolność znoszenia dużych ciśnień wodnych;
• Produkt przyjazny dla środowiska;
• Czas zachowywania konsystencji żelu ulega zmianie zależnie od zastosowanej ilości MAXURETHANE INJECTION MONOCAT.

SPOSÓB UŻYCIA


MAXURETHANE INJECTION MONO oraz MAXURETHANE INJECTION MONOCAT występują w sprzedaży oddzielnie, co pozwala na regulowanie czasu zachowywania konsystencji żelu oraz umożliwia dłuższy czas składowania.
Mieszanie:
Zaleca się stosowanie współczynnika mieszanki katalizatora oraz żywicy w przedziale od 2% do 10%, przy czym optymalną proporcję uzyskać można na miejscu robót po wykonaniu próbnego testu. Jeżeli dochodzi do krytycznego wtargnięcia wody pod dużym ciśnieniem, MAXURETHANE INJECTION MONO musi wchodzić w reakcję natychmiast, jak tylko dojdzie do kontaktu z wodą. Dla przyspieszenia tempa reakcji należy zastosować 10% katalizator. W sytuacji odwrotnej produkt zawierający nieznaczną ilość katalizatora, tj. ok. 2%, zapewni dobrą penetrację szczelin w trakcie iniekcji wykonywanych w bardzo drobnych pęknięciach kapilarnych.
Aplikacja:
Obserwować temperaturę i wilgotność otoczenia, ponieważ oba współczynniki decydują o czasie zdatności do użycia przygotowanej porcji produktu. Im wyższa temperatura i wilgotność względna, tym mniej potrzeba katalizatora. Ponieważ MAXURETHANE INJECTION MONO może wchodzić w reakcję z wilgocią panującą w powietrzu, zaleca się przygotowanie mieszanki – zwłaszcza dodanie katalizatora - tuż przed rozpoczęciem iniekcji. Wykonać mieszankę tylko z takiej ilości, jaką posiadany sprzęt jest w stanie zaaplikować w rozsądnym czasie zależnym od panujących warunków. Mimo to żywica raz zmieszana i wzbogacona katalizatorem nadaje się do przechowywania przez 3-4 dni w szczelnie zamkniętych butelkach lub kubełkach.
Ponieważ MAXURETHANE INJECTION MONO wchodzi w reakcję przede wszystkim z wilgocią zawartą w podłożu przeznaczonym do iniekcji, system ten można stosować z użyciem sprzętu do iniekcji jednoskładnikowych. W przeciwieństwie do materiałów hydrofilicznych, żywice hydrofobiczne takie jak MAXURETHANE INJECTION MONO do wejścia w reakcję nie potrzebują dużej ilości wody, nie jest więc wymagana jednoczesna iniekcja wody. Jedynie w wypadku gdy miejsce aplikacji wydaje się suche, zaleca się wstępną iniekcję wody.
Jest sprawą niezmiernie ważną, aby stosowany sprzęt był absolutnie suchy. W celu uniknięcia przedwczesnej reakcji produktu należy uniemożliwić jakiekolwiek przedostanie się wilgoci do mieszanki. Jeśli reakcja danej porcji rozpoczęła się już w trakcie pompowania, sprzęt należy natychmiast wyłączyć i przepłukać MAXURETHANE INJECTION CLEANER, aby zapobiec jego zatamowaniu.

PODSTAWOWE KROKI DO PRZEPROWADZENIA INIEKCJI


1. Oczyścić podłoże wzdłuż pęknięć
2. Rozplanować miejsca iniekcji
3. Oczyścić otwory i umieścić pakery
4. Uszczelnić złącza i pęknięcia przy pomocy MAXBETON lub MAXPLUG
5. Wykonać iniekcję żywicy poliuretanowej
6. Oczyścić sprzęt i podłoże
7. Otwory po pakerach wypełnić MAXBETON lub MAXPLUG.
Akcesoria:
DRIZORO może dostarczyć sprzęt iniekcyjny, który składa się z: instrukcji obsługi, pomp elektrycznych, pakerów iniekcyjnych, przewodów ciśnieniowych itd.
Czyszczenie:
Narzędzia i sprzęt iniekcyjny czyścić najlepiej zaraz po aplikacji. DRIZORO rozprowadza również MAXURETHANE INJECTION CLEANER, który zapobiega zatamowaniu i zablokowaniu się sprzętu. Produkt ten wystarczy przez kilka minut przepuścić przez pompę.

OPAKOWANIE


MAXURETHANE INJECTION MONO rozprowadza się w wiadrach 25 kg i 5 kg, MAXURETHANE INEJCTION MONOCAT – w wiadrach 5 i 25kg, natomiast MAXURETHANE INJECTION CLEANER – w wiadrach 25 l i 5 l.

PRZECHOWYWANIE


6 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze 15-30° C.

BHP


Chroń swoje zdrowie. Za każdym razem noś okulary ochronne, rękawice i odzież ochronną. W trakcie wykonywania iniekcji usilnie zaleca się zakładanie osłony całej twarzy, ponieważ odpryski mogą się zdarzyć tak samo, jak przy każdej innej pracy związanej z iniekcją ciśnieniową.
Jeśli dojdzie do kontaktu któregoś ze składników ze skórą, podrażnione miejsce starannie przemyć wodą z mydłem. Na terenie prowadzonych robót zapewnić wentylację właściwą tak co do objętości, jak i sposobu.
MAXURETHANE INJECTION MONO nie jest produktem toksycznym, mimo to szkodliwym. W przypadku kontaktu z oczami obficie spłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się o pomoc lekarską.
Na życzenie udostępniamy „Kartę bezpieczeństwa produktu”.
Samego produktu i pustych pojemników pozbywać się należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym obowiązek ten spoczywa na końcowym jego użytkowniku.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom