drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® INJECTION FLEX

ELASTYCZNY JEDNOKOMPONENTOWY SYSTEM POLIURETANOWY ODCINAJĄCY DOPŁYW WODY

MAXURETHANE® INJECTION FLEX
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURATHANE INJECTION FLEX (MIF) to reagująca z wodą, nie hydrofiliczna, lecz hydrofobiczna żywica poliuretanowa, która tworzy piankę nie absorbującą wody; nie wpływa na nią też brak wilgoci – nie kurczy się ani nie pęcznieje. Czas występowania produktu w postaci żelu można regulować poprzez dodanie odpowiedniej ilości akceleratora MAXURETHANE INJECTION FLEX CAT (MIFC).

ZASTOSOWANIE


• Odcięcie wody w:
- betonie uszkodzonym, popękanym, z wieloma pęcherzykami,
- miejscach uszczelnień oraz złączach dylatacyjnych betonu,
- obiektach wykonanych z cegły,
- zbiornikach kanalizacyjnych i zbiornikach wody pitnej,
- kanałach ściekowych, włazach, tunelach, tamach,
- rurach penetracyjnych ;
• Wypełnianie dużych zapadnięć i pęknięć w budowlach z kamienia i betonu.

ZALETY


• Wymaga tylko sprzętu do iniekcji jednoskładnikowej; wchodzi w reakcję z wodą bieżącą oraz z wilgocią zawartą w glebie;
• Niska wiskozycyjność, nawet w trakcie wykonywania iniekcji, co zapewnia skuteczną i głęboką penetrację;
• Materiał łatwy do obrabiania, a woda go nie rozcieńcza;
• Wysoki współczynnik rozszerzalności: do 15 razy;
• Brak kurczliwości;
• Stabilność struktury chemicznej pianki zapewnia jej dużą trwałość, dużą odporność mechaniczną i zdolność wytrzymywania wysokiego ciśnienia wody;
• Przyjazne dla środowiska.
• Nie zawiera rozpuszczalnika

ZASTOSOWANIE


MIF oraz MIFC dostarczane są oddzielnie, co pozwala na odpowiednie dopasowanie mieszania dla pożądanego czasu żelowania.
Akcelerator wlać do żywicy w zalecanej proporcji 2-10% akceleratora, przy czym konkretną zawartość procentową sprawdzić na miejscu. 10% ilości katalizatora spowoduje agresywną reakcję w przypadku wdzierania się wody na skutek jej krytycznie wysokiego ciśnienia. Z drugiej strony produkt z 2% katalizatora zapewnia dobre efekty penetracyjne, kiedy stosowany jest do iniekcji na bardzo drobne szczeliny włoskowate.
Należy uważnie obserwować temperaturę i wilgotność środowiska, ponieważ oba czynniki determinują okres zdatności do użycia dopiero co przygotowanej porcji materiału. Im wyższa temperatura i wilgotność względna, tym mniej potrzeba akceleratora. MIF wykazuje zdolność do reagowania z wilgocią z powietrza, dlatego mieszankę – zwłaszcza dodanie przyspieszacza - zaleca się przygotowywać tuż przed rozpoczęciem iniekcji. Przygotować tylko taką jej ilość, którą sprzęt jest w stanie wykorzystać w rozsądnym czasie uzależnionym od warunków. Mimo to żywicę raz zmieszaną i wzbogaconą katalizatorem można przechowywać jeszcze przez kilka dni w szczelnie zamkniętych butelkach lub kubełkach.
Komponent MIF wchodzi w reakcję przede wszystkim z wilgocią występującą w podłożu przeznaczonym do iniekcji, dlatego też do jego stosowania wystarcza sprzęt przeznaczony do iniekcji jednoskładnikowych. Inaczej niż żywice hydrofiliczne, do rozpoczęcia reakcji żywice hydrofobiczne nie potrzebują dużej ilości wody, stąd nie ma potrzeby jednoczesnej iniekcji wody. Uprzednią iniekcję wody zaleca się jedynie w przypadku, gdy miejsce aplikacji wydaje się nazbyt suche.

PODSTAWOWE KROKI DO WYKONANIA INIEKCJI


1. Oczyścić podłoże wzdłuż złączy lub pęknięć.
2. Rozplanować punkty iniekcyjne.
3. Oczyścić otwory i umieścić pakery.
4. Oczyścić i uszczelnić złącza lub pęknięcia przy użyciu szybkosprawnych zapraw naprawczych MAXPLUG lub MAXBETON.
5. Wykonać iniekcje żywicą poliuretanową.
6. Oczyścić podłoże i naczynia użyte do mieszania z żywicy iniekcyjnej.
7. Po związaniu żywicy, otwory po pakerach wypełnić MAXPLUG lub MAXBETON.

Sprzęt wykorzystywany do iniekcji należy bezwzględnie utrzymywać w stanie suchym. Mieszaninę należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do niej i kontaktem choćby najmniejszej ilości wilgoci, ponieważ może to wywołać przedwczesną reakcję produktu. Jeśli tego typu reakcja nastąpi w trakcie pompowania, należy natychmiast wyłączyć maszynę i przemyć ją materiałem MAXURETHANE INJECTION CLEANER (MIC), w przeciwny razie dojdzie do jej zablokowania się i zatkania.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Wszystkie stosowane narzędzia i sprzęt najlepiej czyścić zaraz po ich wykorzystaniu. DRIZORO oferuje odpowiedni materiał MAXURETHANE INJECTION CLEANER zapobiegający zatkaniu i zapchaniu się sprzętu. Wystarczy na kilkanaście minut przepuścić go przez pompę.
SPRZĘT I NARZĘDZIA
DRIZORO może dostarczyć odpowiedni sprzęt iniekcyjny, w skład którego wchodzą: pompy ręczne, pompy napędzane elektrycznie, pakery iniekcyjne, węże ciśnieniowe itp.

OPAKOWANIE


MIF dostarczany jest w wiadrach 5kg i 25 kg oraz beczkach 220 kg; MIFC – w puszkach 5 kg; MIC – w wiadrach 5kg i 25 kg oraz beczkach 220 l.

PRZECHOWYWANIE


6 miesięcy w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, przechowywanych w miejscu suchym i zacienionym, chronionym przed mrozem.

BHP


Chroń swoje zdrowie. Za każdym razem należy nosić ochronne okulary, rękawice i odzież ochronną. W trakcie samej iniekcji usilnie zaleca się pełną osłonę twarzy. Podobnie jak przy wykonywaniu każdej innej pracy związanej z iniekcją pod ciśnieniem, tak i tutaj może dojść do wycieków i wytrysków. W przypadku gdy jeden z komponentów dostanie się na skórę, miejsce to należy starannie przemyć wodą i mydłem. Na terenie wykonywanej pracy należy zapewnić odpowiednie wietrzenie tak pod względem obfitości, jak i cyrkulacji powietrza. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze opierają się na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i w oparciu o literaturę fachową. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom