drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® INJECTION CLEANER

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO ŻYWIC INIEKCYJNYCH

MAXURETHANE® INJECTION CLEANER
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE INJECTION CLEANER to specjalny środek do przepłukiwania i czyszczenia żywic iniekcyjnych firmy DRIZORO utworzonych na bazie poliuretanu i wchodzących w reakcję z wodą.

ZASTOSOWANIE


Generalne czyszczenie i odświeżanie narzędzi, sprzętu do mieszania, węży (przewodów) i pomp iniekcyjnych po zastosowaniu utworzonych na bazie poliuretanu żywic iniekcyjnych z grupy materiałów MAXURETHANE INJECTION.

SPOSÓB UŻYCIA


Wszelkie narzędzia, sprzęt do mieszania i pompę iniekcyjną należy czyścić za pomocą MAXURETHANEI NJECTION CLEANER bezpośrednio po ich użyciu oraz jeśli roboty przerywa się na dłużej, tj. na ponad 20 minut. Na dłuższy czas nie pozostawiać żywicy w pompie. Standardowa procedura czyszczenia przebiega następująco:
1. Usunąć zasobnik z zastosowaną żywicą iniekcyjną.
2. Używając MAXURETHANE INJECTION CLEANER wykonać płukanie wstępne, po czym ciecz wylać.
3. Po usunięciu większości żywicy przepuścić produkt przez pompę iniekcyjną przez co najmniej 5 minut, i to pod wysokim ciśnieniem. W tym celu dobrać odpowiednią ilość produktu.
4. Pompę i węże (przewody) czyścić dokładnie i często.

ZUŻYCIE


W zależności od zastosowania. Ilość cieczy uzależniona jest wielkością pompy – im większa pompa, węże (przewody) i ich pojemność, tym więcej potrzeba MAXURETHANE INJECTION CLEANER.

WAŻNE WSKAZANIA


• Żywice iniekcyjne utworzone na bazie poliuretanu wchodzą w reakcję z wodą. Do pompy iniekcyjnej nie stosować wody.
• Wszelkie prace z MAXURETHANE INJECTION CLEANER wykonywać w miejscach o odpowiedniej wentylacji.
• Nie stosować do MAXRUETHANE INJECTION - LV.
• Obchodząc się z tym materiałem, trzymać go z dala od gorąca, płomieni i źródeł ognia.
• Nie dodawać do niego żadnych rozpuszczalników ani jakichkolwiek innych składników.
• Co do dalszych informacji oraz w przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie zasięgnąć rady w wydziale technicznym naszej Firmy.

PAKOWANIE


MAXURETHANE INJECTION CLEANER dostarczany jest w metalowych puszkach 5 l i 25 l.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, zadaszonym i odpowiednio wentylowanym, w temperaturze od 5°C do 30°C. Chronić przed wilgocią, bezpośrednim działaniem słońca i mrozem.

BHP


MAXURETHANE INJECTION CLEANER to ciecz łatwopalna, dlatego przy jej przechowywaniu, transportowaniu i generalnie obchodzeniu się z nią zachowywać wszelkie środki ostrożności właściwe dla produktów tego typu. Na miejscu robót nie palić i zapewnić odpowiednią wentylację. Opakowanie trzymać z dala od gorąca i źródeł ognia. Unikać kontaktu tego produktu z oczami i skórą, dlatego podczas pracy nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku połknięcia produktu natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXURETHANE INJECTION CLEANER. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom