drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® INJECTION LV - CLEANER

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO POLIURETANOWEJ ŻYWICY INIEKCYJNEJ MAXURETHANE INJECTION-LV

MAXURETHANE® INJECTION LV - CLEANER
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE INJECTION - LV CLEANER to specjalny środek do przepłukiwania i czyszczenia żywic iniekcyjnych firmy DRIZORO utworzonych na bazie poliuretanu i wchodzących w reakcję z wodą.
ZASTOSOWANIE
Generalne czyszczenie i odświeżanie narzędzi, sprzętu do mieszania, węży (przewodów) i pomp iniekcyjnych po zastosowaniu utworzonych na bazie poliuretanu żywic iniekcyjnych z grupy materiałów MAXURETHANE INJECTION-LV.

SPOSÓB UŻYCIA


Wszelkie narzędzia, sprzęt do mieszania i pompę iniekcyjną należy czyścić za pomocą MAXURETHANEI NJECTION-LV CLEANER bezpośrednio po ich użyciu oraz jeśli roboty przerywa się na dłużej, tj. na ponad 20 minut. Na dłuższy czas nie pozostawiać żywicy w pompie. Standardowa procedura czyszczenia przebiega następująco:
1. Usunąć zasobnik z zastosowaną żywicą iniekcyjną.
2. Używając MAXURETHANE INJECTION-LV CLEANER wykonać płukanie wstępne, po czym ciecz wylać.
3. Po usunięciu większości żywicy przepuścić produkt przez pompę iniekcyjną przez co najmniej 5 minut, i to pod wysokim ciśnieniem. W tym celu dobrać odpowiednią ilość produktu.
4. Pompę i węże (przewody) czyścić dokładnie i często.

ZUŻYCIE


W zależności od zastosowania. Ilość cieczy zdeterminowana jest wielkością pompy – im większa pompa, węże (przewody) i ich pojemność, tym więcej też potrzeba środka czyszczącego.

WAŻNE WSKAZANIA


• Żywice iniekcyjne utworzone na bazie poliuretanu wchodzą w reakcję z wodą. Do pompy iniekcyjnej nie stosować wody.
• Wszelkie prace z MAXURETHANE INJECTION-LV CLEANER wykonywać w miejscach o odpowiedniej wentylacji.
• Obchodząc się z tym materiałem, trzymać go z dala od gorąca, płomieni i źródeł ognia.
• Nie dodawać do niego żadnych rozpuszczalników ani jakichkolwiek innych składników.
• Co do dalszych informacji oraz w przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie zasięgnąć rady w wydziale technicznym naszej Firmy.

PAKOWANIE


MAXURETHANE INJECTION-LV CLEANER dostarczany jest w metalowych puszkach 11 kg.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, zadaszonym i odpowiednio wentylowanym, w temperaturze od 5°C do 30°C. Chronić przed wilgocią, bezpośrednim działaniem słońca i mrozem.

BHP


Przy obchodzeniu się z MAXURETHANE INJECTION-LV CLEANER zachowywać wszelkie środki ostrożności właściwe dla produktów tego typu. Na miejscu robót zapewnić odpowiednią wentylację. Opakowanie trzymać z dala od dzieci. Podczas pracy nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku połknięcia produktu natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXURETHANE INJECTION-LV CLEANER. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom