drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® FOAM CAN

ROZSZERZALNA PIANKA POLIURETANOWA DO USZCZELNIANIA I MOCOWANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

MAXURETHANE® FOAM CAN
MAXURETHANE® FOAM CAN - ROZSZERZALNA PIANKA POLIURETANOWA DO USZCZELNIANIA I MOCOWANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE FOAM CAN to jednoskładnikowa, rozszerzalna pianka poliuretanowa, która tworzy się w wyniku polimeryzacji produktu zawartego w puszce, gdy ten wchodzi w reakcję z wilgocią zewnętrzną.

ZASTOSOWANIE


• Uszczelnianie, izolowanie i wypełnianie złączy, pęknięć i ubytków w takich miejscach jak:
- złącza między ścianami a sufitem;
- przestrzenie między ościeżnicami drzwi i okien a ścianami;
- złącza w kominach, stropach, płytach sufitowych i ścianach;
- prowadnice i rurki na przewody biegnące po ścianach suficie.
• Łączenie i uszczelnianie przestrzeni między elementami prefabrykowanymi.
• Łączenie płyt poliuretanowych i poliestrowych.

ZALETY


• Produkt jednoskładnikowy, szybkoschnący.
• Doskonała przyczepność do betonu, drewna, kamienia, tynków, innych pianek poliuretanowych itp.
• Wyjątkowo dobre izolacyjne właściwości termiczne i akustyczne.
• Bardzo mały skurcz.
• Produkt dostarczany w postaci gotowej do użycia i łatwy w zastosowaniu.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża.
Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa i czysta, wolna od pyłu, powłok, wykwitów, tłuszczu, gipsu i innych materiałów, które mogłyby osłabić przyczepność. Jeżeli zachodzi konieczność dodatkowego czyszczenia chemicznego, stosować rozpuszczalniki beztłuszczowe typu aceton. W przypadku podłoża suchego lub porowatego oraz gdy wilgotność względna nie przekracza 40% powierzchnię zwilżyć niewielką ilością wody. Miejsca znajdujące się w pobliżu punktu aplikacji zabezpieczyć papierem lub folią.
Aplikacja.
Puszką z pianką energicznie wstrząsnąć 20-30 razy, a na zaworze iniekcyjnym zamocować dyszę. Wykonując iniekcję puszkę można trzymać w pozycji do góry nogami. Kontrolować ilość i płynność produktu, raz mocniej, a raz słabiej naciskając dźwignię. Pamiętać o tym, że w stosunku do pierwotnej ilości pianka powiększa swą objętość 2-4 razy (zależnie od wilgotności i temperatury otoczenia). Jeżeli aplikacja trwa długo, od czasu do czasu ponownie wstrząsnąć puszką. Jeśli po 60 minutach okaże się, że do całkowitego sfinalizowania wypełniania trzeba zaaplikować więcej produktu, powierzchnię ponownie zwilżyć, dzięki czemu kolejne warstwy doskonale się ze sobą połączą. Spolimeryzowaną piankę po 24 h można pokryć tynkiem gipsowym lub pomalować. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby wstępnej.
Warunki aplikacji. Temperatura i wilgotność otoczenia mają znaczący wpływ na całkowity czas polimeryzacji. Im wyższa temperatura i wilgotność względna, tym polimeryzacja trwa krócej.
Dojrzewanie.
Czas schnięcia MAXURETHANE FOAM CAN w temperaturze 20°C wynosi około 10 minut. Piankę można ciąć lub pokryć gipsem po 60 minutach, natomiast malować - po 24 h. Aplikacje przeprowadzane w niższych temperaturach i przy większej wilgotności względnej odpowiednio wydłużają czas reakcji.
Czyszczenie.
Wszystkie narzędzia i sprzęt czyścić materiałem MAXSOLVENT zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt zastygnie, można go usunąć tylko mechanicznie. Dopilnować właściwej wentylacji miejsca, na którym przeprowadza się czyszczenie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie MAXURETHANE FOAM CAN wynosi około 24-28 l produktu na 1 m³ ubytku przeznaczonego do wypełnienia (zależnie od wilgotności względnej). Próba wstępna przeprowadzona nam miejscu robót pozwoli dokładnie określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


- MAXURETHANE FOAM CAN nie stosować na materiałach utworzonych na bazie polietylenu, silikonach i teflonie.
- Nie stosować na ogień i powierzchnie gorące.
- Po dalsze informacje i w przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym biuletynie zasięgnąć rady wydziału technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE


MAXURETHANE FOAM CAN dostarczany jest jako pianka w puszkach o pojemności 700 ml.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i mrozem. Puszki winny stać w pozycji pionowej.

BHP


Przy pracy z MAXURETHANE FOAM CAN nosić gumowe rękawice, odzież roboczą i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku połknięcia produktu natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów. Prace z nim wykonywać w miejscach dobrze wentylowanych. Zachowywać zwyczajowe środki ostrożności, jakie podejmuje się przy obchodzeniu się z tego typu materiałami. Produkt trzymać z dala od gorąca, płomieni oraz źródeł ognia. Puszki nie rozwiercać. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXURETHANE FOAM CAN i udzielamy dalszych informacji. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom