drizoro strona główna
powrót
MAXINJECTION® 12

BARDZO DROBNY CEMENT PRZEZNACZONY DO INIEKCJI

MAXINJECTION® 12
MAXINJECTION® 12 - BARDZO DROBNY CEMENT PRZEZNACZONY DO INIEKCJI
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXINJECTION 12 to bardzo drobny cement, którego wielkość ziarna wynosi maksymalnie 12 mikronów. Zaczyn przygotowany w oparciu o MAXINJECTION 12 w połączeniu z niewielkim dodatkiem superuplastyczniacza MAXINJECTION LIQUID wykazuje bardzo dobre właściwości penetracyjne, które przekraczają te, jakie można uzyskać za pomocą konwencjonalnego zaczynu cementowo-bentonitowego.

ZASTOSOWANIE


• Iniekcje w konstrukcjach podziemnych (tunele, pasaże, metro);
• Odbudowa obiektów publicznych znacznej wielkości (mosty, akwedukty, zapory);
• Wykonywanie fundamentów wysoce wyspecjalizowanych;
• Konsolidacja gleb piaszczystych o drobnym uziarnieniu;
• Iniekcje w spękany beton, skały itp.

ZALETY


• Zaczyn ten można wstrzykiwać do gleb wykazujących przepuszczalność rzędu 10-14 m/s. Zdolność iniekcyjna produktu zbliżona jest do silikatów sodowych o średniej twardości, za to znacznie lepsza od cementu, mieszaniny cementowo-bentonitowej oraz twardych silikatów sodowych.
• Dzięki swej stabilności chemicznej iniekcja tego materiału nie powoduje zanieczyszczenia wód gruntowych.
• Produkt jest odporny na otoczenie agresywne (woda z siarczanami, kwaśne wody, chlor itp.).

SPOSÓB ZASTOSOWANIA


Zaczyn sporządzony w oparciu o MAXINJECTION 12 należy przygotowywać w taki sam sposób, jaki przewidziany jest dla konwencjonalnych cementowych zaczynów iniekcyjnych. Sprzęt aplikacyjny składa się z: betoniarki o dobrych właściwościach mieszających, zbiornika ujednorodniającego, pompy iniekcyjnej. Dodatek superuplastyczniający należy zmieszać z wodą w odpowiedniej proporcji i dopiero tak uzyskany zaczyn zmieszać z MAXINJECTION 12. Co do różnych proporcji mieszanki – zob. punkt dotyczący danych technicznych.

PAKOWANIE


MAXINJECTION 12 dostarcza się w 25 kg wiadrach.

BHP


MAXINJECTION 12 jest materiałem nietoksycznym, mimo to żrącym. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą narażone miejsce przemyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami spłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza. Na życzenie udostępniamy Kartę Bezpieczeństwa produktu. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom