drizoro strona główna
powrót
MAXCLEAR® INJECTION

ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WILGOCIĄ ŻYWICA SILOKSANOWA DO WSTRZYKIWANIA W ŚCIANY USZKODZONE NA SKUTEK PODNOSZENIA SIĘ WILGOCI

MAXCLEAR® INJECTION
MAXCLEAR® INJECTION - ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WILGOCIĄ ŻYWICA SILOKSANOWA DO WSTRZYKIWANIA W ŚCIANY USZKODZONE NA SKUTEK PODNOSZENIA SIĘ WILGOCI
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXCLEAR INJECTION to pozbawiona rozpuszczalników płynna żywica oparta na siloksanach, która rozpuszczona w wodzie przekształca się w zatrzymującą wodę mikroemulsję, tym samym stwarzając bardzo skuteczną poziomą barierę powstrzymującą podnoszenie się wilgoci w ścianach.

ZASTOSOWANIE


Warstwy przeciwwilgociowe wstrzykiwane grawitacyjnie lub pod ciśnieniem, nadające się do każdego rodzaju murów zewnętrznych i wewnętrznych, na które oddziałuje podnosząca się wilgoć.

ZALETY


• Podłożu pozwala oddychać, pory nie zostają zablokowane.
• Nadaje się także do grubych ścian o wysokiej zawartości wilgoci.
• Doskonała zdolność penetracyjna w zawilgoconym podłożu.
• Nie wytwarza ani nie wyzwala żadnych soli; na pierwotnym podłożu nie wywołuje żadnych zmian estetycznych.
• Produkt w formie koncentratu, doskonale pokrywający podłoże, oszczędny w zakresie przechowywania i transportu.
• Przyjazny dla środowiska. Wolny od rozpuszczalników, antykorozyjny, nietoksyczny, poprawia warunki robót na danej nawierzchni.
• Wymaga jedynie bieżącej wody dla rozpuszczenia.
• Łatwy do zmycia.

APLIKACJA


Przygotowanie podłoża:
Usunąć poprzedni tynk lub pokrycie na wysokości co najmniej 90 cm licząc od najwyższego poziomu podnoszenia się wilgoci. Usunąć wszelkie wykwity, uszkodzone fragmenty ściany, luźne kawałki i niestałe zaprawy aż do zdrowego podłoża. Uzupełnić większe wnęki i ubytki w ścianie przy pomocy zaprawy MAXREST.
Przygotowanie odwiertów:
Nawiercić w linii poziomej otwory w odległości 10-12 cm jeden od drugiego, zależnie od absorpcji podłoża. Otwory nawiercać w kierunku dolnym pod kątem 30-45 º w przypadku iniekcji grawitacyjnej oraz 15-30º w przypadku iniekcji pod ciśnieniem. Im większa grubość ściany, tym mniejszy może być kąt odwiertu. Usilnie zaleca się jednak, aby - o ile to tylko możliwe - przewiercić się przez co najmniej jedną poziomą warstwę zaprawy budowlanej (np. warstwa zaprawy między cegłami) dla lepszego rozprowadzenia materiału MAXCLEAR INJECTION. Wiertło musi być ok. 5 cm krótsze niż grubość nawiercanej ściany. Przed zastosowaniem iniekcji z odwiertu usunąć ciśnieniem powietrza pył i luźne kawałki.
W przypadku podłoży niejednorodnych, pełnych ubytków i wnęk, względnie o skrajnej porowatości, w charakterze wypełniacza i uszczelniacza zastosować uprzednio iniekcję rzadkiej zaprawy płynnej, np. MAXGROUT INJECTION . Przed upływem czasu krzepnięcia zaprawy (ok. 30 min.) odwierty udrożnić dla umożliwienia późniejszej penetracji przez MAXCLEAR INJECTION.
Przygotowanie mikroemulsji
Przygotować roztwór MXCLEAR INJECTION z wodą w proporcji 1:10 lub 1:15. MAXCLEAR INJECTION wlać do wody. Mikroemulsję należy zastosować jeszcze tego samego dnia, w którym została przygotowana.
Metoda iniekcji grawitacyjnej
Do odwiertów wsadzić odpowiedni sprzęt podający o kształcie lejka. Podajniki napełniać aż do całkowitego nasycenia podłoża.
Metoda iniekcji pod ciśnieniem
Metodę tę stosuje się dla uzyskania lepszej dyspersji materiału i zapewnienia całkowitego nasycenia podłoża, jak również w przypadku wilgotności podłoża przekraczającej 50%.
Poniżej poziomu iniekcji oraz 20 cm powyżej niego podłoże pokryć MAXSEAL FLEX, aby MAXCLEAR INJECTION nie wydostawał się przez pęknięcia i pory. Iniekcje wykonuje się przy pomocy pompy poprzez odpowiednie „packery” iniekcyjne umieszczone w odwiertach, pod ciśnieniem 3-20 atm., z upływem czasu 5-10 min. Ciśnienie iniekcji będzie się różnić zależnie od odporności, porowatości i stopnia nasycenia podłoża. Zaleca się stosować niższe ciśnienie przy dłuższym czasie aplikacji samej iniekcji.
W przypadku wysokiej zawartości wilgoci (>80%) dla przyspieszenia aktywacji MAXCLEAR INEJCTION po 1-2 dniach można zastosować MAXCLEAR INJECTION CAT, dzięki czemu szybciej zachodzi odbudowanie bariery wodoodporności. Można posłużyć się tym samym sprzętem.
Po 3-4 dniach otwory iniekcyjne można wypełnić MAXGROUT INJECTION.
14 dni po iniekcji można przystąpić do nałożenia warstwy wykończeniowej, nanosząc makroporowatą zaprawę THERMOSAN oraz wodoodporne i dekoracyjne wykończenie THERMOSAN F – oba materiały nadają się do ścian narażonych na oddziaływanie podnoszącej się wilgoci.
Czyszczenie
Dla oczyszczenia narzędzi i całego sprzętu użyć wody bezpośrednio po wykonaniu robót iniekcyjnych.

ZUŻYCIE


Zużycie MAXCLEAR INJECTION zależeć będzie od stopnia zawilgocenia i porowatości muru. Na 1 m² przekroju poprzecznego potrzeba ok. 20-40 l mikroemulsji MAXCLEAR INJECTION + woda. Przykładowo, ściana na długości 1 m i gruba na 1 m, odwierty wykonane w odległości 10 cm jeden od drugiego daje 2-4 l mikroemulsji na każdy otwór (0,125-0,250 kg czystego MAXCLEAR INJECTION rozmieszanego w proporcji 1:15).
Zużycie MAXCLEAR INJECTION CAT wynosi 1/3 ilości mikroemulsji MAXCLEAR INJECTION + woda.

UWAGI


• W pompie iniekcyjnej nie mieszać rozmaitych materiałów, dopóki wpierw dokładnie nie umyje się jej wodą.
• Jeśli podczas robót MAXCLEAR INJECTION wydostaje się na zewnątrz, to nawierzchnię ściany umyć wodą, aby zapobiec brakowi przyczepności nakładanych później zapraw.
• Roztworu MAXCLEAR INJECTION + woda nie stosować później niż jeden dzień od czasu jej przygotowania.

BHP


MAXCLEAR INJECTION to środek łatwopalny. W przypadku jego przechowywania, transportu i obchodzenia się z nim należy zachowywać wszelkie środki ostrożności przewidywane dla tego rodzaju materiałów. Podczas przygotowywania roztworu i wykonywania iniekcji nosić ochronną odzież, rękawice i okulary. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Na życzenie udostępniamy dane bezpieczeństwa tego produktu. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami dokładnie umyć je wodą. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OPAKOWANIA


Wiadra 5 l i 25 l

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy, jeśli przechowywane w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temp. 5-30ºC.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom