drizoro strona główna
powrót
BISEAL® SCC

SUPERPLASTYFIKATOR DO SAMOZAGĘSZCZAJĄCEGO SIĘ BETONU

BISEAL® SCC
BISEAL® SCC - SUPERPLASTYFIKATOR DO SAMOZAGĘSZCZAJĄCEGO SIĘ BETONU
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL SCC to płynna domieszka superuplastyczniająca powstała na bazie modyfikacji polimeru polikarboksylowego, szczególnie przeznaczona do uzyskiwania samozagęszczającego betonu (SCC) oraz betonu wysokogatunkowego (HPC).
BISEAL SCC umożliwia przygotowanie betonu nadającego się do bardzo zaawansowanej obróbki, cechującego się dużą przyczepnością i brakiem ryzyka rozwarstwienia czy wypływania wody, nanoszonego i zagęszczanego pod wpływem własnego ciężaru, wymagającego jedynie minimalnego ubijania.

ZASTOSOWANIE


• Beton o dużej płynności i urabialności przy najmniejszej proporcji wody i cementu.
• Uzyskuje się beton o dużej wytrzymałości początkowej i końcowej.
• Do elementów z betonu prefabrykowanego i sprężonego.
• Do nanoszenia przy zagęszczonym zbrojeniu.
• Powstaje beton najwyższej jakości do zastosowania we wszelkiego rodzaju robotach lądowych i wodnych.

ZALETY


• Poprawia rozprowadzanie betonu na powierzchniach gęsto zbrojonych oraz jego zespajanie na powierzchniach trudno dostępnych do obróbki.
• Pozwala na uzyskanie maksymalnej redukcji wody.
• Zdatność do zastosowania dłuższa niż innych superuplastyczniaczy, jednak nie opóźniająca wiązania.
• Zapewnia wysoką przyczepność do świeżego betonu nie powodując jego rozwarstwiania i wypływania wody.
• Zmniejsza proporcje wody i cementu, co umożliwia powstanie bardzo wytrzymałego i gęstego betonu o bardzo niewielkiej przepuszczalności, wzmacniającego jego odporność na uwęglowienie, na penetrację przez jonki chlorkowe oraz na agresywne warunki atmosferyczne.
• Eliminuje pęcherzyki powietrzne, zmniejsza porowatość, poprawia wykończenie powierzchni i jej wygląd zewnętrzny.
• Minimalna proporcja wody i cementu zmniejsza ryzyko kurczliwości przy schnięciu i „pełzania materiału” .
• Nie zawiera chlorków ani jakichkolwiek innych środków korozyjnych.
• Lepsza efektywność, szybsze nanoszenie, mniejsza pracochłonność przy rozprowadzaniu betonu.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Materiał dostarczany w postaci gotowej do użytku, zdatny do bezpośredniego wlewania do betoniarki z dodaniem wody w proporcji wagowej 0,5%-3% w stosunku do ciężaru cementu i pyłu krzemionkowego lub lotnego popiołu.
Optymalny efekt powstaje wtedy, gdy BISEAL SCC dodaje się z ostatnią porcją wody przeznaczonej do rozmieszania, stosując czas mieszania wynoszący minimum 3-4 minuty. Unikać bezpośredniego dodawania do suchego cementu lub suchego kruszywa.
Dla uzyskania optymalnej dawki i optymalnej efektywności należy przeprowadzić próby z mieszaniem. Dozowane dawki mogą wykraczać poza zalecane ilości, o ile nie spowoduje to rozwarstwienia lub zahamowania wiązania [krzepnięcia].
Narzędzia czyścić czystą wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


• Unikać kontaktu z oczami i skórą.
• Nosić okulary ochronne i rękawice.
• W przypadku gdy dojdzie do kontaktu ze skórą, umyć ciepłą wodą i mydłem.
• W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie przemyć wodą i zwrócić się o pomoc lekarską.
• Materiał nietoksyczny i niepalny.
• Pod względem transportowym materiał nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

OPAKOWANIA


Wiadra 25 kg, beczki 220 kg, opakowania 1.000 kg.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w suchym, zakrytym miejscu w temperaturze powyżej 1ºC i poniżej 35ºC. W przypadku zamarznięcia materiał należy doprowadzić od odmarznięcia i rozmieszać do uzyskania jednolitej struktury.

BHP


Jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć ciepłą wodą i mydłem. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je przemyć obficie wodą i szukać pomocy medycznej.
Nie jest sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny i palny. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom