drizoro strona główna
powrót
MAXSOLVENT®

SPECJALNY ROZPUSZCZALNIK I ROZCIEŃCZALNIK DO PRODUKTÓW NA BAZIE POLIURETANÓW

MAXSOLVENT®
MAXSOLVENT® - SPECJALNY ROZPUSZCZALNIK I ROZCIEŃCZALNIK DO PRODUKTÓW NA BAZIE POLIURETANÓW
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSOLVENT to specjalna mieszanka organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalnika, przeznaczona do stosowania z produktami DRIZORO utworzonymi na bazie żywic poliuretanowych.

ZASTOSOWANIE


• Jako rozpuszczalnik do powłok hydroizolacyjnych typu MAXELASTIC PUR czy MAXELASTIC TRANS oraz poliuretanowych powłok dekoracyjnych i ochronnych typu MAXURETHANE -/DECOR/TOP przeznaczonych do stosowania jako materiały gruntujące na powierzchniach chropowatych.
• Rozrzedzanie powłok na bazie rozpuszczalnikowej nakładanych metodą natryskową.
• Generalnie czyszczenie narzędzi, sprzętu mieszającego i sprzętu stosowanego przy metodzie natryskowej, kiedy wyżej wymienione powłoki, hydrofoby, produkty przeciwsolne (MAXCLEAR, MAXSEAL SULFAT), uszczelniacze (zestaw MAXFLEX) lub materiały gruntujące są jeszcze mokre.

ZALETY


• Zwiększa płynność, ułatwia wykonanie powłoki metodą natryskową.
• W sposób istotny nie wydłuża czasu schnięcia powłoki.

SPOSÓB UŻYCIA


Przy gruntowaniu lub stosowaniu metody natryskowej do wymienionych wyżej powłok stopniowo dodawać minimalną ilość MAXSOLVENT, stosownie do pożądanego stopnia lepkości materiału, a następnie całość rozmieszać aż do uzyskania jednorodnego produktu.

ZUŻYCIE


Zużycie MAXSOLVENT uzależnione jest od materiału przewidzianego do aplikacji. Przy gruntowaniu oraz nakładaniu pierwszej warstwy na powierzchnie porowate rozcieńczalnik stosuje się w proporcji wagowej 10-15% w stosunku do materiału MAXELASTIC PUR,10-20% w stosunku do MAXELASTIC TRANS, do 30% w stosunku do MAXURETHANE oraz do 50% w stosunku do MAXRUETHANE DECOR i MAXURETHANE TOP. Liczba ta może ulegać zmianie w zależności od chropowatości i stanu podłoża. Próba wstępna przeprowadzona na miejscu robót pozwoli dokładnie określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


• Nie przekraczać zalecanych proporcji mieszanki. Nadmierna ilość rozcieńczalnika zmienia gładkość wykończenia i połysk powłoki.
• Do MAXSOLVENT nie dodawać innych rozpuszczalników ani żadnych dodatkowych składników.
• Po dalsze informacje oraz w przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym zwrócić się do wydziału technicznego naszej Firmy.

OPAKOWANIE


MAXSOLVENT dostarcza się w metalowych wiadrach o pojemności 5 l lub 25 l.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze od 5°C do 30°C. Przechowywać w miejscu przewiewnym, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, mrozem, gorącem oraz źródłami ognia.

BHP


MAXSOLVENT to płyn łatwopalny. Przy pracy z nim nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku połknięcia produktu natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów. Zachowywać zwyczajowe środki ostrożności, jakie podejmuje się przy obchodzeniu się z materiałami łatwopalnymi. Prace z produktem wykonywać w miejscach dobrze wentylowanych. Nie palić na miejscu robót. Produkt trzymać z dala od dzieci, gorąca, płomieni oraz źródeł ognia. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom