drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® SOLVENT

SPECJALNY ROZPUSZCZALNIK I ROZCIEŃCZALNIK DO PRODUKTÓW EPOKSYDOWYCH

MAXEPOX® SOLVENT
MAXEPOX® SOLVENT - SPECJALNY ROZPUSZCZALNIK I ROZCIEŃCZALNIK DO PRODUKTÓW EPOKSYDOWYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX SOLVENT to specjalna mieszanka organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalnika, przeznaczona do stosowania z produktami DRIZORO utworzonymi na bazie żywic epoksydowych.

ZATOSOWANIE


• Rozcieńczanie epoksydowych materiałów gruntujących typu MAXPRIMER, przeznaczonych do nakładania na powierzchnie porowate.
• Rozrzedzanie powłok epoksydowych typu MAXEPOX FLEX/TAR/TAR-F nakładanych metodą natryskową.
• Generalnie czyszczenie narzędzi, sprzętu mieszającego i sprzętu stosowanego przy metodzie natryskowej, kiedy materiały na bazie epoksydowej są jeszcze mokre.

ZALETY


• Zwiększa płynność, ułatwia wykonanie powłoki metodą natryskową.
• W sposób istotny nie wydłuża czasu schnięcia powłoki.

SPOSÓB UŻYCIA


Przy gruntowaniu lub stosowaniu metody natryskowej do wymienionych wyżej powłok stopniowo dodawać minimalną ilość MAXEPOX SOLVENT, stosownie do pożądanego stopnia lepkości materiału, a następnie całość rozmieszać aż do uzyskania jednorodnego produktu.

ZUŻYCIE


Zużycie MAXEPOX SOLVENT uzależnione jest od materiału przewidzianego do aplikacji. Przy nakładaniu pierwszej warstwy metodą natryskową rozcieńczalnik stosuje się w proporcji wagowej 5% w stosunku do materiałów MAXEPOX FLEX/ TAR/ TAR -F. Liczba ta może ulegać zmianie w zależności od chropowatości i stanu podłoża. Próba wstępna przeprowadzona na miejscu robót pozwoli dokładnie określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


• Nie przekraczać zalecanych proporcji mieszanki. Nadmierna ilość rozcieńczalnika zmienia gładkość wykończenia i wysoki połysk powłoki.
• Do MAXEPOX SOLVENT nie dodawać innych rozpuszczalników ani żadnych dodatkowych składników.
• Po dalsze informacje oraz w przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym zwrócić się do wydziału technicznego naszej Firmy.

OPAKOWANIE


MAXEPOX SOLVENT dostarcza się w metalowych wiadrach o pojemności 5 l lub 25 l.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze od 5°C do 30°C. Przechowywać w miejscu przewiewnym, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, mrozem, gorącem oraz źródłami ognia.

BHP


MAXEPOX SOLVENT to płyn łatwopalny. Przy pracy z nim nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku połknięcia produktu natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów. Zachowywać zwyczajowe środki ostrożności, jakie podejmuje się przy obchodzeniu się z materiałami łatwopalnymi. Prace z produktem wykonywać w miejscach dobrze wentylowanych. Nie palić na miejscu robót. Produkt trzymać z dala od dzieci, gorąca, płomieni oraz źródeł ognia. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom