drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® TAR - K

WYSOCE ELASTYCZNA I WODOODPORNA POWŁOKA EPOKSYDOWO - SMOŁOWA

MAXEPOX® TAR - K
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX® TAR -K jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, elastyczną i wodoodporna powłoką bazującą na zmodyfikowanej smole epoksydowej bez dodatku smoły węglowej. Odpowiednia do użytku na betonowe lub metalowe podłoże.

ZASTOSOWANIE


• wodoodporna i chemiczna ochrona przeciwko agresywnej wodzie i szkodliwym solom na betonowych i metalowych powierzchniach, w pracach podziemnych, fundamentach, oczyszczalniach ścieków, kanałach ściekowych, rurach wodnych itp.
• ochrona przed wodą betonowych konstrukcji narażonych na niewielkie ruchy i wibracje oraz wystawione na nieprzerwane warunki zanurzenia
• powłoka chroniąca przed atakami chemicznymi na betonowe i metalowe powierzchnie, przeciwko paliwu, benzynie, tłuszczom, olejowi napędowemu, smarom itp.

KORZYŚCI


• bezrozpuszczalnikowa i niepalna, odpowiednia do stosowania w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
• Nietoksyczna, bez dodatku smoły węglowej
• dobra elastyczność i mechaniczne właściwości, wytrzymuje ruchy termiczne na powierzchniach.
• dobra zdolność do pokrywania drobnych szczelin i rys.
• doskonałe przyleganie do metalu i betonu
• bardzo dobra chemiczna odporność na sole, oleje, benzynę, ścieki itp.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchnia
Betonowa powierzchnia musi być solidna i mocna, całkowicie czysta, bez kurzu i olejów, o lekkiej szorstkości. Wilgotności powierzchni nie powinna przewyższać 4. Na porowatych powierzchniach należy zastosować MAXEPOX® TAR jako warstwa gruntująca w ilości 0,2-0,3 kg/m2, w zależności od porowatości powierzchni. Metalowe nawierzchnie muszą być odtłuszczone oraz wypiaskowane, aby wyeliminować korozje na powierzchni.

MATERIAŁY


MAXEPOX® TAR -K jest dostarczany w przygotowanym wagowo zestawie. Utwardzacz, komponent B jest wlewany do żywicy, komponentu A. Należy upewnić się, że oba składniki zostały całkowicie zmieszane. Można mieszać ręcznie lub używając mieszadła mechanicznego o niskich obrotach, aż do uzyskania jednolitego w wyglądzie i kolorze produktu. Nie należy mieszać zbyt długo, ani nie używać mieszadła o wysokich obrotach może to spowodować nagrzanie się mieszaniny lub jej napowietrzenie.
Należy sprawdzić w wykazie danych technicznych termin przydatności lub czas w którym wyrób twardnieje w pojemniku. Czas przydatności dla 25 kg zestawu przy 20º C to 45- 60 minut. Czas ten wzrasta przy niższych temperaturach lub mniejszych ilościach mieszaniny, natomiast zmniejsza przy wyższych temperaturach.
Aplikacja materiału
Nałożyć dwie następujące po sobie warstwy MAXEPOX® TAR -K po upłynięciu od 8 do max. 24 godzin przy temperaturze 20° C, używając pędzla, szczotki, wałka lub urządzeń natryskowych. Całkowite przyleganie do siebie warstw osiągane jest, gdy pierwsza powłoka jest jeszcze lepka.
Warunki aplikacji:
Idealna temperatura do pracy wynosi od 10 ºC do 30 ºC. Stosowanie poniżej 10 ºC spowoduje wydłużenie czasu schnięcia i dojrzewania. Nie stosować poniżej 8 ºC lub gdy w najbliższych 24 godzinach przewidywane są niższe temperatury. Nie stosować w czasie deszczu, skraplaniu, rosy lub gdy po zastosowaniu w ciągu 24 godzin przewidywany jest kontakt z wodą. Przy temperaturach powyżej 30 ºC, należy starać się chronić przed bezpośrednim padaniem promieni słonecznych. Temperatura powierzchni oraz powietrza musi być przynajmniej o 3 ºC wyższa niż punkt rosy odpowiedni dla procesu dojrzewania. Nie stosować gdy wilgotność względna jest wyższa niż 85%. Przy niższych temperaturach lub wysokim stopniu wilgotności, należy użyć suchego i ciepłego powietrza, aby uzyskać odpowiednie warunki.
Dojrzewanie
Przed oddaniem do użytku należy pozwolić, aby powłoka dojrzała przez 7 dni przy temp. 20 ºC i 50% wilgotności względnej. Prace wykonywane przy niższych temperaturach przy wysokiej wilgotności lub przy słabej wentylacji będą wymagać dłuższego czasu dojrzewania i wysychania.
Czyszczenie
Narzędzia i sprzęt mogą być czyszczone natychmiast po użyciu MAXEPOX® SOLVENT. Gdy produkt stwardnieje może zostać usunięty jedynie metodami mechanicznymi. Nie stosować rozpuszczalnika na skórę.
Zużycie
Całkowite zużycie MAXEPOX® TAR -K szacowane jest od 0,6 to 0,7 kg/m2 nakładane dwiema warstwami (0,3 to 0,35 kg/m2 na każdą warstwę) aby uzyskać całkowicie suchą powłokę o grubości 400-500 μm (200 do 250 μm na warstwę). Liczby te mogą się różnić w zależności od szorstkości, porowatości, faktury i warunków powierzchni. Wstępny test na miejscu pozwoli dokładnie określić pokrycie.

WAŻNE WSKAZANIA


• Wilgotności powierzchni musi wynosić poniżej 4%.
• Należy pozwolić, aby świeży beton oraz zaprawa dojrzały przez 28 dni.
• Nie stosować na powierzchnie narażone na wzrastającą wilgoć
• Należy unikać kondensacji wody, wilgoci, kontaktu z wodą przez co najmniej 24 godziny po aplikacji. W wypadku kontaktu z wodą przy niedojrzałej powłoce, mogą pojawić się brązowe plamy na powierzchni. Plamy te nie wpływają na wodoodporność ani mechaniczne właściwości powłoki.
• Nie dodawać do MAXEPOX® TAR-K cementu, rozpuszczalników lub żadnych innych związków
• Nie przekraczać zalecanego zużycia przewidzianego na warstwę.
• Dla dalszych informacji lub przy innym nie wymienionym w naszym Biuletynie technicznym zastosowaniu należy kontaktować się z naszym Oddziałem Technicznym

PAKOWANIE


MAXEPOX® TAR-K jest dostarczany we wcześniej przygotowanych wagowo 25 kg zestawach w jednym standardowym kolorze czarnym.

PRZECHOWYWANIE


Sześć miesięcy w oryginalnym, nieotwartym zestawie, w suchym i zakrytym miejscu chroniącym przed promieniami słonecznymi, wilgotnością oraz mrozem, przy temp. powyżej 5 ºC i poniżej 30 ºC. Temperatury poniżej 5 ºC prowadzą do krystalizacji produktu. Jeśli do tego dojdzie, musi zostać powoli podgrzany między 80-90 ºC oraz regularnie mieszany, aż do uzyskania jednolitego produktu bez grudek.

BHP


MAXEPOX® TAR-K jest produktem nietoksycznym, lecz w trakcie nakładania i mieszania stosować gumowe rękawiczki oraz ochronne okulary. Nie wdychać oparów wytwarzanych podczas podgrzewania i spalania w trakcie mieszania. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać czystą wodą bez tarcia. W przypadku kontaktu ze skórą, zmyć obfitą ilością wody z mydłem. Jeśli podrażnienie nadal występuje oraz w razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z opieką medyczną. Nie wywoływać wymiotów.
Należy przestrzegać wszelkich koniecznych środków ostrożności w trakcie używania i stosowania tego typu produktów.
Dla dalszych informacji należy zajrzeć do Karty Bezpieczeństwa MAXEPOX® TAR-K, która dostępna jest na prośbę. Usuwanie produktu oraz pustych opakowań należy do końcowego użytkownika wg panujących oficjalnych regulacji. W razie połknięcia natychmiast

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależenie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom