drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® FIX

WYSOCE WYTRZYMAŁA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, PŁYNNA EPOKSYDOWA ZAPRAWA DO ZAKOTWIEŃ I WYPEŁNIEŃ

MAXEPOX® FIX
MAXEPOX® FIX - WYSOCE WYTRZYMAŁA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, PŁYNNA EPOKSYDOWA ZAPRAWA  DO  ZAKOTWIEŃ I WYPEŁNIEŃ
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX® FIX jest trójskładnikową, bezrozpuszczalnikową płynną zaprawą opracowaną na bazie żywicy epoksydowej, z świetnie dobranymi mineralnymi komponentami, która zapewnia wysokie właściwości mechaniczne oraz doskonałą płynność. Specjalnie przeznaczona do kotwienia elementów metalowych np. śrub, prętów.

ZASTOSOWANIE


• Kotwienie elementów metalowych na poziomych powierzchniach .
• Uzupełnianie pod słupami oraz fundamentami maszyn.
• Kotwienie prętów, kabli oraz metalowych elementów w betonie oraz kamieniu.
• Naprawianie pęknięć i spoin.
• Naprawianie prętów zbrojeniowych w połączeniach na poziomych powierzchniach.
• Naprawa strukturalnego betonu.

ZALETY


• Bardzo dobra przyczepność do podłoży betonowych i powierzchni metalowych.
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna i nie kurczliwość, zapewnia doskonałą odporność na rozciąganie. Wytrzymuje wielokrotne obciążenia oraz drgania.
• Doskonała płynność i łatwa aplikacja. Wysoka przyczepność do świeżej zaprawy.
• Dobra chemiczna odporność na oleje, tłuszcze, paliwa, rozcieńczone kwasy oraz roztwory zasadowe.
• Produkt wodoodporny.
• Nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy i niepalny. Odpowiedni do użycia w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia musi być strukturalnie nienaruszona i czysta, wolna od kurzu, powłok, nalotów, oleju, gipsu, czy innych materiałów, które mogą mieć wpływ na przyczepność. Podłoże powinno być wyrównane z nieznaczną chropowatością. Wilgotność powierzchni musi być poniżej 4%. Powierzchnie metalowe i stalowe muszą być dokładnie oczyszczone by usunąć korozję oraz muszą być odtłuszczone.
Mieszanie
MAXEPOX® FIX jest dostarczany w przygotowanym wagowo 3-składnikowym zestawie. Utwardzacz, składnik B, wlewany jest do żywicy, składnika A. Aby zapewnić właściwą reakcję między składnikami, należy upewnić się czy całość składnika B została dodana.
Mieszać mechanicznie używając mieszadła o niskich obrotach, do momentu uzyskania jednolitego koloru i wyglądu. Niewielkie ilości produktu mogą być mieszane za pomocą ręki. Nie należy mieszać zbyt długo, ani nie używać mieszadła o wysokich obrotach, które może spowodować podgrzanie się mieszaniny lub ją napowietrzyć. Następnie dodać składnik C i kontynuować mieszanie, aż do uzyskania całkowitej jednolitości. Czas przygotowania to 30- 40 min. przy 20 ºC, przy niższych temperaturach i mniejszych ilościach mieszaniny okres ten może się wydłużyć lub zmaleć przy wyższych temperaturach.
Aplikacja
MAXEPOX® FIX aplikuję się wylewając w jednym kierunku, z jednej strony do drugiej, aby zmniejszyć ryzyko napowietrzenia. Można użyć wibrujących urządzeń, należy unikać nadmiernych wibracji, ze względu na spowodowanie zbytniego napowietrzenia.
Nakładać warstwami o grubości nie większej niż 4 cm . Następna warstwa nie powinna być nalana dopóki poprzednia nie jest związana tj w przybliżeniu 24 godziny w zależności od panujących warunków.
Czas przydatności w 20 ºC to 30- 40 minut, wzrasta on przy niższych temperaturach lub przy wyrabianiu małych ilości mieszaniny. Wyższe temperatury zmniejszają termin przydatności.
Warunki stosowania
Nie nakładać, jeśli temperatura spadła poniżej 5 ºC lub jeśli w najbliższych 24 godzinach przewidywane są niższe temperatury. Nie stosować na zamarznięte lub pokryte szronem powierzchnie. Nie stosować jeśli w przeciągu 4- 6 godzin po nałożeniu spodziewane są opady deszczu.
Dojrzewanie
Przed oddaniem do użytku należy przeznaczyć 7 dni przy temp. 20 °C na całkowite wyschnięcie. Nakładanie produktu w niskich temperaturach, przy wysokiej wilgotności lub przy słabej wentylacji w pomieszczeniu wydłuży czas schnięcia i dojrzewania.
Czyszczenie
Narzędzia i sprzęt mogą być czyszczone przy pomocy MAXEPOX® SOLVENT zaraz po użyciu. Gdy produkt stwardnieje może być usunięty tylko metodami mechanicznymi.

ZUŻYCIE


32,5kg opakowanie MAXEPOX® FIX wypełnia objętość około 17 litrów, to jest w przybliżeniu 1,9kg/m2 i mm grubości MAXEPOX®FIX.

WAŻNE WSKAZÓWKI


• Nie dodawać do MAXEPOX® FIX cementu, rozpuszczalników ani innych nieznanych związków .
• Zachować proporcje żywicy do utwardzacza.
• Nigdy nie używać pozostałości po wcześniejszych mieszaninach.
• Dla innych zastosowań nie wymienionych w powyższym Technicznym Biuletynie należy skonsultować się z naszym Działem Technicznym.

OPAKOWANIE


MAXEPO®X FIX jest dostarczany we wcześniej przygotowanych wagowo 3-składnikowym zestawie o wadze: 32,5kg (komponent A: 4kg, komponent B: 1kg, komponent C: 27,5kg). Dostępny kolor to jasno – szary.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, osłoniętym miejscu, w temperaturze pomiędzy 5st C a 30st C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem.

BHP


MAXEPOX® FIX jest produktem nietoksycznym. W trakcie nakładania stosować ochronę pod postacią gumowych rękawiczek oraz ochronnych okularów. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać bez tarcia i zwrócić się do opieki medycznej. W przypadku kontaktu ze skórą, zmyć obfitą ilością z mydłem. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.
Dla dalszych informacji należy zajrzeć do Karty Bezpieczeństwa MAXEPOX® FIX, która dostępna jest na prośbę. Usuwanie produktu oraz pustych opakowań należy do końcowego użytkownika wg panujących oficjalnych regulacji.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależenie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom