drizoro strona główna
powrót
MAXRITE® - F

ZAPRAWA DO NAPRAW STRUKTURALNYCH WZMOCNIONA WŁÓKNEM, MODYFIKOWANA MIKROSILIKATAMI I POLIMERAMI

MAXRITE® - F
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXRITE-F to jednoskładnikowa zaprawa tiksotropowa o normalnym czasie wiązania, pochłaniająca skurcz, utworzona ze specjalnych cementów, wybranych kruszyw, mikrosilikatów i polimerów, wzmocniona włóknami polipropylenowymi. Przeznaczona szczególnie do napraw betonu strukturalnego.

ZASTOSOWANIE


Naprawa strukturalnego betonu na powierzchniach pionowych i poziomych bez konieczności zakładania szalunku;
Naprawa elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji uszkodzonych na skutek uderzeń, przez korozję zbrojenia;
Naprawa betonowych elementów narażonych na stałe oddziaływanie ekstremalnych warunków atmosferycznych.

ZALETY


Doskonała tiksotropia, co pozwala na aplikację w warstwach do 40 mm grubości;
Świetna przyczepność do betonu i stali zbrojeniowej , zdolność przenoszenia obciążeń i naprężeń na naprawianą konstrukcję;
Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna, trwałość i odporność na uderzenia;
Wodoszczelność, doskonała kohezja;
Świetna urabialność i łatwość zastosowania, do przygotowania mieszanki potrzeba tylko wody;
Zdolność pochłaniania skurczów, zapobiega powstawaniu pęknięć;
Nie zawiera chlorków ani żadnych innych substancji wywołujących korozję zbrojenia;
Produkt bezzapachowy, nietoksyczny, zdatny do użycia w miejscach o słabej wentylacji, zbiornikach wodnych itp.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża.
Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1,5 MPa.
Naprawiane miejsca należy odpowiednio wyprofilować. Efektywne przygotowanie podłoża uzyskuje się przez następujący tok postępowania :
Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary).
Rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 10 mm, tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę.
Wyprofilować krawędzie naprawianych miejsc tak, aby były one prostopadłe do powierzchni konstrukcji, uzyskując minimalną grubość warstwy 5 mm .
Odsłonić skorodowane zbrojenie na całej długości.
Rozkuć beton do połowy grubości pręta, jeżeli ślady korozji występują na powierzchni mniejszej niż połowa jego obwodu.
Rozkuć beton do głębokości 10 mm w głąb pod prętem, jeżeli korozja obejmuje powierzchnię większą niż połowa obwodu pręta.
Oczyścić podłoże przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub frezowanie. Poza mechanicznymi, dopuszczalne są także inne metody np. termiczne i chemiczne.
Oczyścić zbrojenie przez piaskowanie lub czyszczenie szczotką.
Jeżeli otulina zbrojenia ma grubość mniejszą niż 2 cm, zaleca się wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego materiałem MAXREST PASSIVE.
Przed wykonaniem naprawy zmyć podłoże wodą pod ciśnieniem.

Mieszanie. MAXRITE -F rozrabia się tylko w czystej wodzie, wolnej od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Na 25 kg worek produktu potrzeba 3,5-4 l wody (16 ± 1%). Proszek wsypać do pojemnika zawierającego wymaganą ilość wody, całość rozmieszać mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obr./min.) z zamontowaną końcówką MAXMIXER aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek substancji. Podana proporcja produktu i wody ma wartość jedynie orientacyjną i winna być weryfikowana w zależności od pożądanej konsystencji mieszanki i od warunków atmosferycznych panujących w czasie aplikacji.
Aplikacja. Aby uzyskać optymalne związanie materiału, wpierw przygotować zaczyn składający się z 5 jednostek MAXRITE -F i 1 jednostki wody. Całość starannie rozmieszać, póki nie pojawi się jednorodna, pozbawiona grudek substancja. Na powierzchnię przeznaczoną do naprawy oraz na zbrojenie nanieść ją pędzlem typu MAXBRUSH, pamiętając o wypełnieniu wszystkich wgłębień i otworów. MAXRITE -F w postaci zaprawy naprawczej aplikować, póki zaczyn jest jeszcze świeży, warstwami o grubości 5-40 mm . Pamiętać o odpowiednim wciskaniu materiału kielnią, by pod zaprawą nie zostało powietrze. Dla poprawienia przyczepności następnej warstwy poprzednią ponacinać kielnią, przy czym każdą kolejną warstwę aplikować dopiero po nałożeniu zaczynu i po jego zaschnięciu. Ostatnią warstwę formować zgodnie z pożądanym wykończeniem, zanim jeszcze zdążyć stwardnieć. Naprawianą powierzchnię można po wszystkim pokryć powłoką cementową typu MAXSEAL lub MAXSEAL FLEX , względnie akrylową MAXSHEEN , które są dostępne w szerokiej gamie kolorów.
Warunki aplikacji. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i otoczenia spada poniżej 5ºC. Nie stosować, gdy w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji można spodziewać się spadku temperatury poniżej 5ºC oraz opadów deszczu. Nie stosować na powierzchnie zamarznięte.
Dojrzewanie. Przez co najmniej 24 h po aplikacji powierzchnię naprawianą odpowiednio nawilżać. W tym celu można też użyć dobrej jakości środka wspomagającego dojrzewanie typu MAXCURE. O odpowiednim poziomie wilgoci na powierzchni naprawianej trzeba pamiętać zwłaszcza w przypadku wysokiej temperatury zewnętrznej (powyżej 30ºC), niskiej wilgotności (poniżej 50%) i porywistego wiatru. W czasie dojrzewania chronić przed mrozem.
Czyszczenie. Narzędzia i sprzęt czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu. Kiedy materiał zwiąże, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie MAXRITE - F wynosi ok. 1,9 kg/m² na jedną warstwę. Jeden 25 kg worek materiału wypełnia ok. 13,1 l objętości (0,52 l na każdy kg produktu). Wielkość zużycia w znacznej mierze zależy od porowatości i tekstury podłoża oraz od warunków atmosferycznych panujących w chwili aplikacji – próba wstępna na miejscu robót może dopomóc bardziej precyzyjnie ustalić przewidywaną skalę zużycia.

WAŻNE WSKAZANIA


Do mieszanki nie dodawać cementu, kruszyw ani jakichkolwiek innych komponentów;
Do przygotowania mieszanki nie używać wiertarek szybkoobrotowych, samego mieszania nie przedłużać ponad to, co konieczne;
Do sporządzenia nowej porcji MAXRITE - F nie wykorzystywać pozostałości po poprzedniej;
Do przygotowania mieszanki nie używać wody w ilości większej niż wskazana;
Aby zachować właściwości zaprawy, przed kolejnym etapem aplikacji krótko ją rozmieszać, ale nie dodawać więcej wody;
Jeśli podkład z zaczynu całkiem wyschnie, względnie poprzednia warstwa jest kompletnie sucha, następny etap prac poprzedzić nałożeniem nowej powłoki z zaczynu;
Nie przekraczać zalecanej maksymalnej grubości warstwy;
Wymieniony czas wiązania podano dla temperatury 20ºC: jeśli temperatura otoczenia jest wyższa, ulega on skróceniu, a jeśli niższa – wydłużeniu;
Jeśli produkt ma mieć kontakt z wodą, ściekami, ziemią zawierającą siarczki lub w środowisku morskim, należy użyć odmiany MAXRITE - F ANTISULFAT;
W przypadku innych zastosowań nie wyszczególnionych w obecnym Biuletynie technicznym można zwrócić się do działu technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE


MAXRITE - F dostarcza się w 25 kg workach.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed mrozem i wilgocią.

BHP


MAXRITE - F to produkt nietoksyczny, ale zawiera komponenty żrące. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nosić rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXRITE - F. Utylizacja produktu i pustych opakowań po nim należy do obowiązków końcowego użytkownika i winna być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego. Obecna wersja Biuletynu zastępuje wersję poprzednią.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom