drizoro strona główna
powrót
MAXMORTER® HEAT 750

OGNIOTRWAŁA ZAPRAWA DO UKŁADANIA CEGIEŁ I POWŁOK W WYSOKICH TEMPERATURACH

MAXMORTER® HEAT 750
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXMORTER HEAT 750 to ogniotrwała zaprawa utworzona za specjalnych cementów i kruszyw, które wytrzymują temperaturę do 750ºC. Przeznaczona jest do układania cegieł i powłok ściennych, funkcjonujących w ekstremalnych warunkach wysokich temperatur lub mających bezpośredni kontakt z ogniem.

ZASTOSOWANIE


● Układanie cegieł i elementów w piecach, urządzeniach przemysłowych, kominach itp., narażonych na ekstremalne cykle termiczne.
● Ogniotrwałe powlekanie podłoży funkcjonujących w bardzo wysokich temperaturach lub mających kontakt z otwartym ogniem.
● Naprawianie, uzupełnianie i wyrównywanie cegieł i uszkodzonych połączeń między nimi.
● W zakładach metalurgicznych, przemyśle stalowym i ciężkim, szklanym i ceramicznym, spalarniach, urządzeniach w rafineriach i zakładach petrochemicznych: piecach zwykłych i do wytapiania, suszarniach, systemach grzewczych, reaktorach chemicznych itp.

ZALETY


● Mimo kontaktu z wysokimi temperaturami zachowuje dobrą odporność mechaniczną.
● Doskonała przyczepność do podłoża.
● Dobra odporność chemiczna na rozcieńczone kwasy, siarczany i ścieki.
● Niepodatny na wilgoć i wodę może być stosowany na zewnątrz.
● Dobra urabialność i tiksotropia pozbawiona grudek.
● Nietoksyczny i niepalny, przyjazny dla środowiska.
● Bezzapachowy, może być stosowany w pomieszczeniach o słabej wentylacji.
● Jednoskładnikowy, gotowość roboczą uzyskuje po rozmieszaniu z wodą.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Podłoże winno być zwarte i odporne. Usunąć wszelkie fragmenty uszkodzone i luźne, aż do odsłonięcia podłoża strukturalnie zdrowego. Wodą pod ciśnieniem powierzchnię oczyścić z brudu, tłuszczu i luźnych elementów. Nie stosować na podłoża z gipsu.
Mieszanie. Zawartość 25 kg worka MAXMORTER HEAT 750 wymieszać z 4,25-4,5 l czystej wody, zależnie od warunków zewnętrznych i pożądanej konsystencji, ręcznie lub mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obr./min.), póki nie uzyska się jednorodnej zaprawy pozbawionej grudek.
Aplikacja. Podłoże nawilżyć do stanu nasycenia, ale nie pozostawiać wody wolno stojącej. Nanieść warstwę zaprawy i nałożyć cegły. Do pokrywania i wyrównywania powierzchni materiał aplikować kielnią, w warstwie nie grubszej niż 10 mm. Wcześniej wypełnić dziury i ubytki.
Warunki aplikacji. Nie stosować w temperaturze poniżej 5ºC oraz w sytuacji, gdy takie temperatury mogą wystąpić w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchnie zamarznięte i oszronione. Nie stosować w temperaturze wyższej niż 40ºC.
Dojrzewanie. Jeśli w związku z wysoką temperaturą (powyżej 25ºC) lub bezpośrednim działaniem słońca zachodzi bardzo szybkie wysychanie, zaprawę nawilżyć po aplikacji. Przed oddaniem do użytku pozostawić ją na co najmniej 72 h (przy temperaturze 20ºC), by zdążyła dojrzeć. Niższe temperatury skutkują dłuższym dojrzewaniem.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu. Kiedy zaprawa stwardnieje, można ją usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie wynosi ok. 1,95 kg/m² przy warstwie o grubości 1 mm. 1 kg produktu wypełnia ok. 0,5 l . Faktyczne zużycie może różnić się od podanego wyżej w zależności od porowatości podłoża i stosowanej metody aplikacji. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli bliżej określić przewidywane zużycie.

OPAKOWANIE


MAXMORTER HEAT 750 dostarcza się w 25 kg workach.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w opakowaniu fabrycznie zamkniętym, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed wilgocią i mrozem.

WAŻNE WSKAZANIA


→ Do sporządzenia nowej mieszanki nie wykorzystywać pozostałości po poprzedniej.
→ Nie dodawać piasku, kruszyw, cementu ani innych komponentów w celu zwiększenia objętości
mieszaniny.
→ Podczas przygotowywania mieszanki nie przekraczać zalecanej ilości wody.
→ Nie nakładać warstwy o grubości większej niż 10 mm.
→ Nie stosować na farby, powierzchnie strukturalnie słabe i na gips.
→ Podany czas wiązania wyznaczono dla temperatury 20ºC, przy czym w wyższych temperaturach
jest krótszy, a w niższych dłuższy.
→ Pozostałych informacji udziela Dział techniczny naszej firmy.

BHP


MAXMORTER HEAT 750 to materiał nietoksyczny, z tym że jeden z jego komponentów posiada właściwości ścierne. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Podczas mieszania i aplikacji nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą podrażnione miejsce umyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami przemyć je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu. Pozbywanie się resztek produktu i pustych opakowań po nim należy do końcowego użytkownika i winno być przeprowadzane zgodnie z lokalnymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależenie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego. Obecna wersja Biuletynu zastępuje wersję poprzednią.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom