drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® CEM-C

ZAPRAWA POLIURETANOWO-CEMENTOWA DO USZCZELNIANIA NAROŻNIKÓW I MIEJSC TRUDNO DOSTĘPNYCH W SYSTEMIE MAXURETHANE CEM

MAXURETHANE® CEM-C
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE CEM-C to trzyskładnikowa, wodna zaprawa poliuretanowo-cementowa do nakładania kielnią lub packą w warstwach o grubości 4-20 mm, przeznaczona do narożników i innych miejsc trudno dostępnych w ramach systemu MAURETHANE CEM.

ZASTOSOWANIE


- Posadzki robocze w przemyśle petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym itp., które stosowanym materiałom stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie wytrzymałości mechanicznej i chemicznej.
- Systemy podłogowe narażone na gwałtowne zmiany temperatur, cykle czyszczenia parowego, odpryski gorących cieczy, do wysokotemperaturowych środowisk przemysłowych, komór chłodniczych itp.
- W środowiskach przemysłowych na podłoża wymagające bardzo wysokiej odporności chemicznej na substancje czyszczące, odtłuszczające środki powierzchniowo czynne, tłuszcze, rozcieńczone kwasy i zasady, węglowodory i inne substancje agresywne.

ZALETY


- Wytrzymałość termiczna lepsza niż powłok epoksydowych: od -40ºC do +150ºC.
- Powłoce o grubości ponad 9 mm nie szkodzą cykle czyszczenia parowego.
- Wysokie parametry mechaniczne, świetna wytrzymałość na ściskanie, ścieranie, uderzenia, czyszczenie mechaniczne itp.
- Doskonała odporność chemiczna, lepsza niż systemów epoksydowych.
- Produkt zdatny do stosowania na powierzchnie lekko wilgotne i na świeży beton (po 7 dniach od wylania).
- Aplikacja możliwa w warstwach o różnej grubości w zależności od potrzeb i wymagań na miejscu robót.
- Produkt przyjazny dla środowiska, nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy, niepalny, zdatny do użycia w pomieszczeniach o słabym ruchu powietrza.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa, możliwie jak najbardziej jednolita, bez mleczka cementowego, najlepiej lekko porowata (tj. o otwartej teksturze). Minimalna siła wiązania podłoża musi wynosić 1,5 N/mm². Powierzchnia ma być czysta, wolna od farb, powłok, wykwitów, luźnych cząstek, olejów, tłuszczy, środków wspomagających dojrzewanie, substancji odkształcających, pyłu, gipsu, wykwitów organicznych i wszelkich innych zanieczyszczeń, a jej wilgotność nie może przekraczać 8%.

Podłoże, zwłaszcza gładkie i/lub słabo absorbujące, przygotować poprzez piaskowanie lub za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (nie zaleca się agresywnych metod mechanicznych lub chemicznych). Wszelkie ubytki, wgłębienia, pęknięcia statyczne i inne uszkodzenia głębsze niż 10 mm po otworzeniu i przygotowaniu naprawić za pomocą MAXROAD.

Mieszanie. MAXURETHANE CEM-C dostarcza się w fabrycznie odważonych zestawach trójskładnikowych. Uprzednio rozmieszane płynne komponenty A i B wlewa się do czystego pojemnika i miesza ze sobą mieszadłem wolnoobrotowym (300-400 obr./min.) zaopatrzonym w końcówkę w kształcie tarczy, aż do uzyskania zaprawy gładkiej i jednorodnej, pozbawionej grudek. Do tak powstałej mieszanki stopniowo dodawać komponent C i przez 2-3 minuty mieszać tak jak poprzednim razem, póki nie powstanie zaprawa gładka, jednorodna i pozbawiona grudek. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła wysokoobrotowego, by w mieszance nie wytworzyć pęcherzyków powietrznych. Produkt odstawić na 5 minut, a aplikację poprzedzić jego ponownym krótkim rozmieszaniem. Czas przydatności do użycia wynosi 20 minut przy temp. 20ºC, przy czym generalnie im wyższa temperatura, tym ten czas jest krótszy.

Aplikacja. Powierzchnie bardzo porowate zagruntować MAXURETHANE CEM PRIMER-V. Podkład nakładać pędzlem lub wałkiem ruchem ciągłym przy średnim zużyciu 0,25-0,35 kg/m² i pozostawić do wyschnięcia (próba na dotyk) na okres 2-24 h. Czas schnięcia podkładu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej, wentylacji pomieszczenia i porowatości powierzchni. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5%.
MAXURETHANE CEM-C nakłada się kielnią lub packą, ruchem ciągłym i jednolitym, tworząc warstwę o grubości 3-20 mm. Zanim powłoka zacznie wiązać, tj. po ok. 20 minutach (przy temp. 20ºC), nadać jej planowane wykończenie.

Nie przykrywać złączy dylatacyjnych, lecz wypełnić je odpowiednim uszczelniaczem elastycznym z rodziny MAXFLEX.

Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez najbliższe 24 h po aplikacji może wystąpić deszcz, rosa, kondensacja, wilgoć lub jakikolwiek inny kontakt z wodą. Optymalna temperatura aplikacji wynosi 10-30ºC. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i/lub otoczenia spada poniżej 5ºC oraz gdy taka może wystąpić w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchnie zamarznięte. Temperatura podłoża i otoczenia winna być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu rosy. Nie stosować, gdy wilgotność względna przekracza 85%. W środowiskach morskich przed aplikacją przeprowadzić pomiar wilgotności względnej i punktu rosy.

Przy niższych temperaturach i/lub zwiększonej wilgotności dla uzyskania pożądanych warunków aplikacji zastosować dmuchawy ciepłego i suchego powietrza. Temperatury przekraczające 30ºC powodują szybkie wiązanie komponentów i wytwarzanie gorąca, co skutkuje znacznym skróceniem czasu zdatności do użycia mieszaniny. Aplikacji nie dokonywać na powierzchniach wystawionych na bezpośrednie działanie słońca, gdzie dochodzi do znacznego podnoszenia się temperatury.

Dojrzewanie. Przed oddaniem do użytku dla ruchu pieszego powierzchni pokrytej MAXURETHANE CEM-C powinno upłynąć co najmniej 12 h, a dla ciężkiego ruchu kołowego co najmniej 48 h (w 20ºC i przy wilgotności względnej 50%). Niższa temperatura, zwiększona wilgotność i słaba wentylacja pomieszczenia wydłużają podany czas dojrzewania.

Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt służący do aplikacji umyć MAXSOLVENT zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Zużycie MAXURETHANE CEM-C wynosi 1,95 kg/m² materiału na warstwę o grubości 1 mm. Liczba ta ma wartość jedynie szacunkową, a w rzeczywistości może różnić się od podanej zależnie od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz od stosowanej metody aplikacji. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli bardziej precyzyjnie określić przewidywane zużycie.

UWAGI


- Nie stosować na podłoża słabe i niezwiązane.
- Nie dodawać cementów, kruszyw ani jakichkolwiek innych składników.
- Rozmieszać mechanicznie całą zawartość poszczególnych pojemników z komponentami, nie wykorzystywać resztek pozostałych z poprzedniej aplikacji.
- Inne proporcje składników w mieszance, różna grubość nakładanej warstwy, zróżnicowana porowatość podłoża czy warunki dojrzewania mogą powodować nieznaczne zmiany intensywności koloru materiału.
- W przypadku zastosowań nie wyszczególnionych w obecnym Biuletynie technicznym, względnie dla uzyskania dalszych informacji skonsultować się z działem technicznym naszej firmy.
- Można aplikować na powierzchniach zewnętrznych, jednak w miejscach silnego nasłonecznienia może dochodzić do powolnej utraty koloru, co jednak nie ma wpływu na właściwości fizyko-chemiczne materiału.
- Na podłoża wilgotne, oraz w miejscach narażonych na wystąpienie negatywnego parcia wody, zaleca się wyrównanie powierzchni materiałem MAXEPOX CEM, który tworzy warstwę odcinającą przed wodą i parą.

PAKOWANIE


MAXURETHANE CEM-C rozprowadzany jest w fabrycznie odważonych, trójskładnikowych zestawach o łącznej wadze 30,92 kg. Komponenty A i B znajdują się w plastikowych kanistrach i ważą odpowiednio 2,71 kg i 3,21 kg, natomiast komponent C pakowany jest w worki o wadze 25 kg.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym w temperaturze 5-35ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

BHP


MAXURETHANE CEM-C to materiał nietoksyczny, ale zawiera szorstkie składniki. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania pyłu proszkowego. Przy obchodzeniu się z tym materiałem nosić okulary ochronne i gumowe rękawice. W razie kontaktu ze skórą dotknięte miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać je wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu.
Pozbywanie się produktu i jego opakowań należy do użytkownika końcowego i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA


Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom