drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® CEM-F

ANTYPOŚLIZGOWA ZAPRAWA POLIURETANOWO-CEMENTOWA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ I CHEMICZNEJ

MAXURETHANE® CEM-F
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE CEM-F to trzyskładnikowa, wodna zaprawa poliuretanowo-cementowa, przeznaczona do nakładania kielnią w warstwach 4-15 mm . Na posadzce tworzy ciągłą powłokę antypoślizgową o delikatnej teksturze i dużej odporności na ścieranie, uderzenia, gwałtowne zmiany temperatury i oddziaływanie chemiczne.

ZASTOSOWANIE


- Posadzki przemysłowe w przemyśle petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym itp., które stosowanym materiałom stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie wytrzymałości mechanicznej i chemicznej.
- Systemy podłogowe narażone na gwałtowne zmiany temperatury, cykle czyszczenia parowego czy odpryski gorących cieczy, do środowisk przemysłowych, gdzie w warunkach roboczych panuje wysoka temperatura, do komór chłodniczych itp.
- Powłoka antypoślizgowa na posadzki narażone na bezpośredni kontakt z cieczami, na powierzchnie, na których odbywa się załadunek i rozładunek cieczy, na podłoża o lekkim nachyleniu, po których jeżdżą wózki widłowe itp.
- W środowiskach przemysłowych na podłoża wymagające dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej na substancje czyszczące, odtłuszczające środki powierzchniowo czynne, roztwory kwasów i zasad, węglowodory i inne substancje agresywne.

ZALETY


- Wytrzymałość termiczna wyższa niż powłok epoksydowych: od -40ºC do +150ºC.
- Powłoce o grubości ponad 9 mm nie szkodzą cykle czyszczenia parowego.
- Wysokie parametry mechaniczne, świetna wytrzymałość na ściskanie, ścieranie, uderzenia, czyszczenie mechaniczne itp.
- Doskonała odporność chemiczna, lepsza niż systemów epoksydowych.
- Produkt zdatny do stosowania na powierzchnie lekko wilgotne i na świeży beton (po 7 dniach od wylania).
- Aplikacja możliwa w warstwach o różnej grubości w zależności od potrzeb i wymagań.
- Warstwa wykończeniowa może mieć różną teksturę w zależności od planowanych właściwości antypoślizgowych.
- Tworzy nieprzerwaną powłokę bez złączy konstrukcyjnych.
- Materiał szybkoschnący: umiarkowany ruch kołowy możliwy już po 24 h od aplikacji.
- Produkt przyjazny dla środowiska, nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy, niepalny, zdatny do użycia w pomieszczeniach o słabym ruchu powietrza.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa, możliwie jak najbardziej jednolita, bez mleczka cementowego, najlepiej lekko porowata (tj. o otwartej teksturze). Minimalna siła wiązania podłoża musi wynosić 1,5 N/mm². Powierzchnia ma być czysta, wolna od farb, powłok, wykwitów, luźnych cząstek, olejów, tłuszczy, pyłu, gipsu, wykwitów organicznych i wszelkich innych zanieczyszczeń, a jej wilgotność nie może przekraczać 8%.

Podłoże, zwłaszcza gładkie i/lub słabo absorbujące, przygotować poprzez piaskowanie lub za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (nie zaleca się agresywnych metod mechanicznych lub chemicznych). Wszelkie ubytki, wgłębienia, pęknięcia statyczne i inne uszkodzenia głębsze niż 10 mm po otworzeniu i przygotowaniu naprawić za pomocą MAXROAD (Biuletyn techniczny nr 27).

Mieszanie. MAXURETHANE CEM-F dostarcza się w fabrycznie odważonych zestawach trójskładnikowych. Uprzednio rozmieszane płynne komponenty A i B wlewa się do czystego pojemnika i miesza ze sobą mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obr. /min.) zaopatrzonym w końcówkę w kształcie tarczy, aż do uzyskania zaprawy gładkiej i jednorodnej, pozbawionej grudek. Do tak powstałej mieszanki stopniowo dodawać komponent C i przez 2-3 minuty mieszać tak jak poprzednim razem, póki nie powstanie zaprawa, jednorodna i pozbawiona grudek. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła wysokoobrotowego, by w materiale nie powstały pęcherzyki powietrzne. Produkt odstawić na 5 minut, a aplikację poprzedzić jego ponownym krótkim rozmieszaniem. Czasu przydatności do użycia tak przygotowanej mieszanki wynosi 20 minut w temp. 20ºC).

Aplikacja. Powierzchnie bardzo porowate zagruntować MAXEPOX PRIMER. Podkład nakładać pędzlem lub szczotką ruchem ciągłym przy średnim zużyciu 0,25-0,30 kg/m² i pozostawić do wyschnięcia na 24 h (przy 20ºC). Czas schnięcia podkładu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej, wentylacji pomieszczenia i porowatości powierzchni. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5%.

MAXURETHANE CEM-F nakłada się kielnią ruchem ciągłym i jednolitym, tworząc warstwę o grubości 4-15 mm . Zanim powłoka zacznie wiązać tj. po ok. 20 minutach (przy 20ºC), nylonową szczotką lub pędzlem typu MAXBRUSH lub MAXBROOM wykończyć całość, tak by powłoka uzyskała pożądane właściwości antypoślizgowe i teksturę. Jeśli powierzchnia ma mieć wykończenie gładkie, przeciągnąć po niej metalową kielnią.

Produkt po kolei nakładać na ograniczone fragmenty powierzchni, tak by móc je potem ostatecznie wykończyć, co zapobiegnie powstaniu zimnych złączy w niepożądanych miejscach. Nie przykrywać złączy dylatacyjnych, lecz wypełnić je odpowiednim uszczelniaczem elastycznym z rodziny MAXFLEX. W narożnikach i wzdłuż krawędzi między ścianą a posadzką użyć tiksotropowej wersji MAXURETHANE CEM-F.

Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez najbliższe 24 h po aplikacji może wystąpić deszcz, rosa, kondensacja, wilgoć lub jakikolwiek inny kontakt z wodą. Optymalna temperatura aplikacji wynosi 10-30ºC. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i/lub otoczenia spada poniżej 5ºC oraz gdy taka może wystąpić w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchnie zamarznięte. Temperatura podłoża i otoczenia musi być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu rosy. Nie stosować, gdy wilgotność względna przekracza 85%. W środowiskach morskich przed aplikacją przeprowadzić pomiar wilgotności względnej i punktu rosy.

Przy niższych temperaturach i/lub zwiększonej wilgotności dla uzyskania pożądanych warunków aplikacyjnych zastosować dmuchawy ciepłego i suchego powietrza. Temperatury przekraczające 30ºC powodują szybkie wiązanie komponentów i wytwarzanie gorąca, co skutkuje znacznym skróceniem czasu zdatności do użycia mieszaniny. Aplikacji nie przeprowadzać na powierzchniach wystawionych na bezpośrednie działanie słońca, gdzie dochodzi do znacznego podnoszenia się temperatury.

Dojrzewanie. Przed oddaniem do użytku dla ruchu pieszego powierzchni pokrytej MAXURETHANE CEM-F powinno upłynąć co najmniej 12 h, a dla ciężkiego ruchu kołowego co najmniej 48 h (w 20ºC i przy wilgotności względnej 50%). Niższa temperatura, zwiększona wilgotność i słaba wentylacja pomieszczenia wydłużają podany czas dojrzewania.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt służący do aplikacji umyć MAXSOLVENT zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Zużycie MAXURETHANE CEM-F wynosi 2,0 kg/m² materiału na warstwę o grubości 1 mm . Liczba ta ma wartość jedynie szacunkową, a w rzeczywistości może różnić się od podanej zależnie od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz od stosowanej metody aplikacji. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli bardziej precyzyjnie określić przewidywane zużycie.

UWAGI


- Nie dodawać cementów, kruszyw ani jakichkolwiek innych składników.
- Rozmieszać mechanicznie całą zawartość poszczególnych pojemników z komponentami, nie wykorzystywać resztek pozostałych z poprzedniej aplikacji.
- Inne proporcje składników w mieszance, różna grubość nakładanej warstwy, zróżnicowana porowatość podłoża czy warunki dojrzewania mogą powodować nieznaczne zmiany intensywności koloru materiału.
- W przypadku zastosowań nie wyszczególnionych w obecnym Biuletynie technicznym, względnie dla uzyskania dalszych informacji skonsultować się z działem technicznym naszej firmy.
- Można aplikować na powierzchniach zewnętrznych, jednak w miejscach silnego nasłonecznienia może dochodzić do powolnej utraty koloru, co jednak nie ma wpływu na właściwości fizyko-chemiczne materiału.
- Na podłoża wilgotne, oraz w miejscach narażonych na wystąpienie negatywnego parcia wody, zaleca się wyrównanie powierzchni materiałem MAXEPOX CEM, który tworzy warstwę odcinającą przed wodą i parą.

PAKOWANIE


MAXURETHANE CEM-F rozprowadzany jest w fabrycznie odważonych, trójskładnikowych zestawach o łącznej wadze 31,44 kg . Komponenty A i B znajdują się w plastikowych kanistrach i ważą odpowiednio 2,73 kg i 3,21 kg, natomiast komponent C pakowany jest w worki o wadze 25,5 kg.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym w temperaturze 5-35ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

BHP


MAXURETHANE CEM-F to materiał nietoksyczny, ale zawiera szorstkie składniki. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania pyłu proszkowego. Przy obchodzeniu się z tym materiałem nosić okulary ochronne i gumowe rękawice. W razie kontaktu ze skórą dotknięte miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać je wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu.
Pozbywanie się produktu i jego opakowań należy do użytkownika końcowego i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA


Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom