drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® CEM-L

PŁYNNA ZAPRAWA POLIURETANOWO-CEMENTOWA DO WYLEWANIA GŁADKICH POSADZEK O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ I CHEMICZNEJ

MAXURETHANE® CEM-L
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE CEM-L to trzyskładnikowa, wodna zaprawa poliuretanowo-cementowa o konsystencji płynnej, tworząca wysokoskuteczną gładką posadzkę o grubości 4-6 mm i dużej odporności na ścieranie, uderzenia i oddziaływanie chemiczne.

ZASTOSOWAŃIE


- Gładkopowierzchniowe posadzki w przemyśle petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym itp., które stosowanym materiałom stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie wytrzymałości mechanicznej i chemicznej.
- Powierzchnie, na których odbywa się ciężki ruch kołowy , w pomieszczeniach, w których panują trudne warunki eksploatacyjne.
- W środowiskach przemysłowych na podłoża wymagające bardzo wysokiej odporności chemicznej na substancje czyszczące, odtłuszczające środki powierzchniowo czynne, tłuszcze, rozcieńczone kwasy i zasady, węglowodory i inne substancje agresywne.

ZALETY


- Wysokie parametry mechaniczne, świetna wytrzymałość na ściskanie, ścieranie, uderzenia, czyszczenie mechaniczne, zużycie itp.
- Doskonała odporność chemiczna, lepsza niż systemów epoksydowych.
- Dobra wytrzymałość termiczna: od -25ºC do +70ºC.
- Materiał szybkoschnący: ruch kołowy możliwy już po 48 h od aplikacji.
- Płynna konsystencja i bardzo dobra urabialność pozwala uzyskać gładką powierzchnię szybko i łatwo.
- Tworzy nieprzerwaną powłokę bez złączy konstrukcyjnych.
- Produkt przyjazny dla środowiska, nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy, niepalny, zdatny do użycia w pomieszczeniach o słabym ruchu powietrza.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa, możliwie jak najbardziej jednolita, bez mleczka cementowego, najlepiej lekko porowata (tj. o otwartej teksturze). Minimalna siła wiązania podłoża musi wynosić 1,5 N/mm². Powierzchnia ma być czysta, wolna od farb, powłok, wykwitów, luźnych cząstek, olejów, tłuszczy, pyłu, gipsu, wykwitów organicznych i wszelkich innych zanieczyszczeń, a jej wilgotność nie może przekraczać 8%.

Podłoże, zwłaszcza gładkie i/lub słabo absorbujące, przygotować poprzez piaskowanie lub za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (nie zaleca się agresywnych metod mechanicznych lub chemicznych). Wszelkie ubytki, wgłębienia, pęknięcia statyczne i inne uszkodzenia głębsze niż 10 mm po otworzeniu i wyczyszczeniu naprawić za pomocą MAXROAD.

Mieszanie. MAXURETHANE CEM-L dostarcza się w fabrycznie odważonych zestawach trójskładnikowych. Uprzednio rozmieszane płynne komponenty A i B wlewa się do czystego pojemnika i miesza ze sobą mieszadłem wolnoobrotowym (300-400 obr./min.) zaopatrzonym w końcówkę w kształcie tarczy, aż do uzyskania zaprawy gładkiej i jednorodnej, pozbawionej grudek. Do tak powstałej mieszanki stopniowo dodawać komponent C i przez 2-3 minuty mieszać tak jak poprzednim razem, póki nie powstanie zaprawa gładka, jednorodna i pozbawiona grudek. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła wysokoobrotowego, by w mieszance nie wytworzyć pęcherzyków powietrznych. Produkt odstawić na 5 minut, a aplikację poprzedzić jego ponownym krótkim rozmieszaniem. Czas przydatności do użycia wynosi 20 min. w temp. 20ºC, ale generalnie im wyższa temperatura, tym ten czas jest krótszy.

Aplikacja. Podłoże zagruntować MAXEPOX PRIMER. Podkład nakładać pędzlem lub szczotką ruchem ciągłym przy średnim zużyciu 0,25-0,30 kg/m² i pozostawić do wyschnięcia na 24 h (przy 20ºC). Czas schnięcia podkładu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej, wentylacji pomieszczenia i porowatości powierzchni. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5%.

MAXURETHANE CEM-L nakłada się gumową pacą lub ząbkowaną kielnią, tworząc warstwę o grubości 4-6 mm. Zanim powłoka zacznie wiązać, tj. po ok. 20 minutach (przy 20ºC), po powierzchni przeciągnąć kolczastym wałkiem, tak by usunąć uwięzione w niej pęcherzyki powietrzne.
Produkt po kolei nakładać na ograniczone fragmenty powierzchni, tak by móc je potem ostatecznie wykończyć, co zapobiegnie powstaniu zimnych złączy w niepożądanych miejscach. Nie przykrywać złączy dylatacyjnych, lecz wypełnić je odpowiednim uszczelniaczem elastycznym z rodziny MAXFLEX. W narożnikach i wzdłuż krawędzi między ścianą a posadzką użyć tiksotropowej wersji MAXURETHANE CEM-C.

Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez najbliższe 24 h po aplikacji może wystąpić deszcz, rosa, kondensacja, wilgoć lub jakikolwiek inny kontakt z wodą. Optymalna temperatura aplikacji wynosi 10-30ºC. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i/lub otoczenia spada poniżej 5ºC oraz gdy taka może wystąpić w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchnie zamarznięte. Temperatura podłoża i otoczenia winna być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu rosy. Nie stosować, gdy wilgotność względna przekracza 85%. W środowiskach morskich przed aplikacją przeprowadzić pomiar wilgotności względnej i punktu rosy.

Przy niższych temperaturach i/lub zwiększonej wilgotności dla uzyskania pożądanych warunków aplikacji zastosować dmuchawy ciepłego i suchego powietrza. Temperatury przekraczające 30ºC powodują szybkie wiązanie komponentów i wytwarzanie gorąca, co skutkuje znacznym skróceniem czasu zdatności do użycia mieszaniny. Aplikacji nie przeprowadzać na powierzchniach wystawionych na bezpośrednie działanie słońca, gdzie dochodzi do znacznego podnoszenia się temperatury.

Dojrzewanie. Przed oddaniem do użytku dla ruchu pieszego powierzchni pokrytej MAXURETHANE CEM-L powinno upłynąć co najmniej 12 h, a dla ciężkiego ruchu kołowego co najmniej 48 h (w 20ºC i przy wilgotności względnej 50%). Niższa temperatura, zwiększona wilgotność i słaba wentylacja pomieszczenia wydłużają podany czas dojrzewania.

Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt służący do aplikacji umyć MAXSOLVENT zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Zużycie MAXURETHANE CEM-L wynosi 2,0 kg/m² materiału na warstwę o grubości 1 mm . Liczba ta ma wartość jedynie szacunkową, a w rzeczywistości może różnić się od podanej zależnie od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz od stosowanej metody aplikacji. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli bardziej precyzyjnie określić przewidywane zużycie.

UWAGI


- Nie stosować na podłoża słabe i niezwiązane.
- Nie dodawać cementów, kruszyw ani jakichkolwiek innych składników.
- Rozmieszać mechanicznie całą zawartość poszczególnych pojemników z komponentami, nie wykorzystywać resztek pozostałych z poprzedniej aplikacji.
- Inne proporcje składników w mieszance, różna grubość nakładanej warstwy, zróżnicowana porowatość podłoża czy warunki dojrzewania mogą powodować nieznaczne zmiany intensywności koloru materiału.
- Pamiętać o zalecanej grubości warstwy materiału.
- Aplikacja w temperaturze poniżej 15ºC może skutkować większą lepkością komponentów ciekłych i mniejszą płynnością gotowej zaprawy.
- W przypadku zastosowań nie wyszczególnionych w obecnym Biuletynie technicznym, względnie dla uzyskania dalszych informacji skonsultować się z działem technicznym naszej firmy.
- Można aplikować na powierzchniach zewnętrznych, jednak w miejscach silnego nasłonecznienia może dochodzić do powolnej utraty koloru, co jednak nie ma wpływu na właściwości fizyko-chemiczne materiału.
- Na podłoża wilgotne, oraz w miejscach narażonych na wystąpienie negatywnego parcia wody, zaleca się wyrównanie powierzchni materiałem MAXEPOX CEM, który tworzy warstwę odcinającą przed wodą i parą.

PAKOWANIE


MAXURETHANE CEM-L rozprowadzany jest w fabrycznie odważonych, trójskładnikowych zestawach o łącznej wadze 35,7 kg. Komponenty A i B znajdują się w plastikowych kanistrach i ważą odpowiednio 4,92 kg i 5,78 kg, natomiast komponent C pakowany jest w worki o wadze 25 kg. Produkt dostępny w kolorach: szarym, białym, zielonym i czerwonym.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym w temperaturze 5-35ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA


MAXURETHANE CEM-L to materiał nietoksyczny, ale zawiera szorstkie składniki. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania pyłu proszkowego. Przy obchodzeniu się z tym materiałem nosić okulary ochronne i gumowe rękawice. W razie kontaktu ze skórą dotknięte miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać je wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu.
Pozbywanie się produktu i jego opakowań należy do użytkownika końcowego i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA


Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom