drizoro strona główna
powrót
MAXELASTIC® PUR CAT

KATALIZATOR PRZYSPIESZAJĄCY CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU MAXELASTIC PUR

MAXELASTIC® PUR CAT
MAXELASTIC® PUR CAT - KATALIZATOR PRZYSPIESZAJĄCY CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU MAXELASTIC PUR
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXELASTIC PUR CAT to katalizator i akcelerator przeznaczony specjalnie do zastosowania z elastyczną membraną poliuretanową MAXELASTIC PUR dla przyspieszenia czasu schnięcia i dojrzewania nałożonej powłoki.

ZASTOSOWANIE


Wszelkiego rodzaju roboty hydroizolacyjne związane z wykorzystaniem materiału MAXELASTIC PUR.

ZALETY


• Sprawia, że MAXELASTIC PUR jeszcze tego samego dnia, po 3-4 h po aplikacji w temperaturze 20°C, nie powoduje sczepiania aplikowanego materiału i umożliwia pokrycie go następną powłoką, dzięki czemu przyspiesza proces hydroizolacji i oszczędza koszty pracy.
• Zapewnia szybszy czas schnięcia w niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej.
• Skraca czas oddania do użytku nałożonej powłoki.
• Pozwala na zwiększenie grubości warstwy aplikacyjnej na powierzchniach pionowych.
• Całkowicie kompatybilny z MAXELASTIC PUR, łatwy do zmieszania, całkowicie rozpuszczalny.

SPOSÓB UŻYCIA


Mieszanie. 1 kg puszkę MAXELASTIC PUR CAT dostarcza się w postaci gotowej do użycia i do dodania bezpośrednio do 25 kg wiadra MAXELASTIC PUR. W razie potrzeby ilość komponentu akceleratorowego można zmniejszyć, proporcji tej nigdy jednak nie należy zwiększać. Oba komponenty rozmieszać mieszadłem wolnoobrotowym (300-400 obrotów/min.) przez 2-3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej masy. Nie przekraczać wymaganego czasu mieszania, gdyż mogłoby to spowodować utworzenie się pęcherzyków powietrznych oraz podgrzanie mieszanki. Czas przydatności do użycia tak powstałej mieszaniny wynosi około 20-30 minut przy temperaturze 20°C.
Aplikacja.
MAXELASTIC PUR aplikować zaraz po przygotowaniu za pomocą pędzla lub wałka, stosując się do zaleceń podanych w Biuletynie technicznym. Przed nałożeniem drugiej warstwy pozwolić wyschnąć pierwszej powłoce do stanu niesczepności, co trwa 3-4 h w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 50%.
Warunki aplikacji.
W tej sprawie należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi MAXELASTIC PUR.
Dojrzewanie.
Czas dojrzewania poprzedzający oddanie powłoki do użytku wynosi około 48 h w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 50%. Jeżeli powłoka ma być stale zanurzona w wodzie, czas dojrzewania wynosi w tym wypadku co najmniej 7 dni w analogicznych warunkach pogodowych. Niższa temperatura oraz wyższa wilgotność względna wydłużają czas dojrzewania.
Czyszczenie.
Narzędzia i sprzęt należy czyścić za pomocą materiału MAXSOLVENT zaraz po aplikacji. Po wyschnięciu produkt można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


1 kg puszkę MAXELASTIC PUR CAT dostarcza się w postaci gotowej do użycia i do dodania bezpośrednio do 25 kg wiadra MAXELASTIC PUR. W razie potrzeby ilość komponentu akceleratorowego można zmniejszyć, proporcji tej nigdy jednak nie należy zwiększać.

WAŻNE WSKAZANIA


- Wszelkie zalecenia zawarte w Biuletynie technicznym, a dotyczące stosowania MAXELASTIC PUR, odnoszą się również do produktu MAXELASTIC PUR CAT.
- Co do dalszych zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie należy zasięgnąć rady wydziału technicznego naszej Firmy.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym i zadaszonym, chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca, w przedziale temperatur od 5°C do 35°C.

BHP


MAXELASTIC PUR CAT to produkt łatwopalny, dlatego przy wszelkich pracach związanych z jego przechowywaniem, transportowaniem i stosowaniem zachowywać te środki ostrożności, jakie zwykle podejmuje się przy obchodzeniu się z materiałami łatwopalnymi. Prace z produktem wykonywać w miejscach dobrze wentylowanych. Nie palić na miejscu robót. Produkt trzymać z dala od gorąca, płomieni oraz źródeł ognia. Przy pracy z nim nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku połknięcia produktu natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXELASTIC PUR CAT. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom