drizoro strona główna
powrót
MAXELASTIC TH

ELASTYCZNA POWŁOKA ODBLASKOWA DO HYDROIZOLACJI I TERMICZNEJ IZOLACJI DACHÓW

MAXELASTIC TH
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXELASTIC TH to elastyczna akrylowa powłoka wodna z mikrogranulkami o bardzo niskiej przewodności cieplnej, wykazująca świetną odporność na zużycie wskutek działania czynników atmosferycznych i promieniowania UV, przeznaczona na wszelkiego rodzaju dachy. Tworzy hydroizolacyjną powłokę energochłonną o wysokiej emisyjności i zdolności odbijania energii słonecznej. Nadaje się szczególnie do wykorzystania w charakterze termicznej bariery izolacyjnej i zabezpieczenia przed wysoką temperaturą.

ZASTOSOWANIE


Hydroizolacja i bariera termiczna na wszelkiego rodzaju dachy, stropy, tarasy, fasady i ściany.
Hydroizolacja i zabezpieczenie termiczne na dachy z płytek ceramicznych, metalu, płyt cementowych, na membrany asfaltowe itp.
Zabezpieczenie termiczne i minimalizacja efektów zimnej ściany na dachach, ścianach i płytach podłogowych.
Zabezpieczenie izolacji z pianki poliuretanowej przed zużyciem wskutek działania czynników atmosferycznych i promieniowania UV.

ZALETY


Doskonała elastyczność.
Tworzy bezszwową, nieprzerwaną powłokę bez złączy i absorbuje ruchy podłoża spowodowane osiadaniem budynków, drganiami i zmianami termicznymi.
Powłoka o doskonałej zdolności odbijania promieni słonecznych, zmniejsza absorbcję cieplną.
Dla betonu stanowi skuteczną barierę zapobiegającą dyfuzji dwutlenku węgla, posiada bardzo dużą odporność na penetrację dwutlenku węgla, zapobiega korozji prętów

zbrojeniowych spowodowanej przez proces karbonatyzacji.
Dobra przyczepność do większości najbardziej popularnych podłoży, bez podkładu wypełnia i uszczelnia wszelkie pory i szczeliny w betonie, murze, cegłach,

płytkach, powierzchniach metalowych, elementach cementowych, płytach gipsowo-kartonowych, drewnie itp.
Nadaje się do wykorzystania w charakterze nie wymagającej konserwacji dekoracyjnej powłoki wierzchniej.
Przeznaczony do stosowania w szerokim zakresie temperatur: od -15ºC do + 90ºC.
Materiał gotowy do użycia, kładziony na zimno, łatwy do aplikacji metodą ręczną (pędzlem, wałkiem itp.) lub natryskową.
Przyjazny dla środowiska: nietoksyczny, oparty na wodzie, niepalny, bezrozpuszczalnikowy.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie powierzchni. Powierzchnia winna być czysta, sucha, wolna od farb, powłok, wykwitów, luźnych cząstek, tłuszczów, olejów, pyłu, gipsu, narośli organicznych i wszelkich innych zanieczyszczeń, które mogłyby zmniejszyć przyczepność produktu.
Podłoże winno być strukturalnie zdrowe, mocne, bez mleczka cementowego, możliwie jak najbardziej zwarte i najlepiej lekko porowate (tj. o otwartej teksturze).
Podłoża, zwłaszcza gładkie i/lub słabo absorbujące, oczyścić i przygotować przez piaskowanie lub wodą pod wysokim ciśnieniem – nie zaleca się stosowania agresywnych metod mechanicznych.

Wszelkie ubytki, wgłębienia, dziury, zimne złącza i pęknięcia statyczne otworzyć i pogłębić co najmniej na 2 cm, następnie wypełnić zaprawą MAXREST. Odsłonięte i skorodowane pręty zbrojeniowe oczyścić szczotką drucianą i spasywować materiałem MAXREST PASSIVE . Miejsca przy stali niestrukturalnej otworzyć na głębokość co najmniej 2 cm i wypełnić MAXREST.

Z powierzchni metalowych usunąć wszelkie ślady rdzy przez piaskowanie lub śrutowanie, następnie zmyć ją wodą pod ciśnieniem, odtłuścić, wysuszyć i odpylić.
Zastosowanie. MAXELASTIC TH to materiał gotowy do użycia. Przed aplikacją zawartość opakowania rozmieszać suchym i czystym narzędziem, a najlepiej mechanicznie

wiertarką wolnoobrotową (300-400 obr./min.) z nasadką w kształcie tarczy, aż produkt osiągnie jednolity wygląd i kolor. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać, nie używać też wiertarki szybkoobrotowej, bo może to spowodować napowietrzenie produktu.
Nanosić miękkim pędzlem lub wałkiem, wypełniając wszystkie pory i wgłębienia, na powierzchni nie zostawiając nadmiernej ilości materiału. W przypadku stosowania

metody natryskowej produkt nieznacznie rozcieńczyć wodą, by można go było pompować przez węża.
Jako hydroizolacja i zabezpieczenie betonu, zaprawy, powierzchni metalowych i innych. MAXELASTIC TH nakładać w warstwie jednolitej i nieprzerwanej przy zużyciu 0,5-1,0 kg/m². Na podłoże z betonu stosować dwie warstwy, prostopadłe względem siebie, przy całkowitym zużyciu 1,0-2,0 kg/m². Na podłoże z metalu stosować dwie warstwy, prostopadłe względem siebie, przy całkowitym zużyciu 2,0-3,0 kg/m². Przed nałożeniem drugiej warstwy pierwsza musi schnąć co najmniej 5-18 h w zależności od warunków otoczenia.

Na powierzchniach bardzo porowatych i/lub z licznymi pęknięciami przed nałożeniem dwóch warstw nierozcieńczonego produktu jako podkład zastosować MAXELASTIC TH rozcieńczony wodą (20-30% objętości).
Na fasadach i ścianach pionowych ten sam stopień zużycia całkowitego rozdzielić na większą ilość warstw.
Miejsca styczne i szczególne. Na zimne złącza, połączenia, mikropęknięcia i inne miejsca szczególne wpierw nałożyć cienką warstwę nierozcieńczonego MAXELASTIC TH przy zużyciu 1,0-1,5 kg/m². Na takiej świeżej powłoce rozciągnąć pasek siatki z włókna szklanego DRIZORO MESH 58 o szerokości 10-20 cm, tak by cała była zanurzona w pierwszej warstwie. Po jej wyschnięciu (5-18 h) nałożyć drugą warstwę przy podobnym zużyciu 1,0-1,5 kg/m².
Pęknięcia aktywne i złącza dylatacyjne. Złącza dylatacyjne i pęknięcia aktywne narażone na ruchy otworzyć, oczyścić i wypełnić odpowiednim uszczelniaczem elastomerycznym z grupy MAXFLEX. Opcjonalnie, gdy już całkowicie zastygnie (4 dni w 20ºC), aplikację można też wykonać zgodnie ze wskazówkami do punktu „Miejsca styczne i szczególne”.

Tarasy i dachy przeznaczone dla ruchu pieszego. Na powłokę z MAXELASTIC TH wzmocnioną siatką z włókna szklanego DRIZORO MESH 58 po 24 h nanieść wierzchnią powłokę ochronną z MAXELASTIC STONE o grubości 2,0-3,0 mm, zależnie od przewidywanego natężenia ruchu pieszego.
Warunki aplikacji. Nie stosować, gdy przez 24 h po aplikacji spodziewany jest deszcz, rosa, kondensacja pary wodnej lub jakikolwiek inny kontakt z wodą. Nie stosować, gdy temperatura otoczenia i/lub podłoża wynosi poniżej 5ºC oraz gdy takiego spadku temperatury można się spodziewać w ciągu 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych i/lub oszronionych oraz gdy wilgotność względna przekracza 90%. Temperatura otoczenia i podłoża musi być wyższa co najmniej o 3ºC od punktu rosy.
Dojrzewanie. Przed testem zalewowym MAXELASTIC TH winien dojrzewać przez co najmniej 7 dni (w temperaturze 20ºC i wilgotności względnej 50%). Niższa temperatura i/lub wyższa wilgotność względna wydłużają podany czas dojrzewania.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt roboczy czyścić MAXSOLVENT zaraz po użyciu. Po zastygnięciu produkt można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie MAXELASTIC TH wynosi 0,5-1,0 kg/m² na jedną warstwę, tak że na powierzchnie betonowe całkowite zużycie to 1,0-2,0 kg/m², a na podłoża metalowe 2,0-3,0 kg/m². Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz stosowanej metody aplikacyjnej – badanie wstępne przeprowadzone na miejscu robót pozwoli dokładniej określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


Nie stosować na powierzchniach narażonych na podnoszenie się wilgoci i negatywne ciśnienie hydrostatyczne.
Po deszczu, podniesieniu się wilgoci, rosie, kondensacji pary wodnej, czyszczeniu i wszelkim innym kontakcie z wodą powierzchnia powinna odpowiednio długo schnąć.
Na świeżym betonie lub zaprawie aplikacja winna odbyć się nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wylania.
Pamiętać o wskazanym zużyciu produktu na jedną warstwę.
Do produktu nie dodawać rozpuszczalników, rozcieńczalników, dodatków, kruszyw ani jakichkolwiek innych wyżej nie wyszczególnionych substancji.
Nie stosować na powierzchniach zeszkliwionych, emaliowanych czy pokrytych środkami hydrofobowymi.
Nie stosować w aplikacjach podpodłogowych i poniżej gruntu. Nie nadaje się na podłoża mające stały kontakt z wodą. Nie stosować na dachach płaskich o nachyleniu mniejszym niż 2% i na takich, gdzie długo zalega woda, chyba że są wyposażone w odpowiednie orynnowanie.
Co do zastosowań nie wyszczególnionych w niniejszym Biuletynie technicznym i z wszelkimi pytaniami prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

PAKOWANIE


MAXELASTIC TH dostarcza się w 22 kg puszkach. Produkt jest dostępny w kolorze białym.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu chłodnym, suchym i zacienionym, w temperaturze między 5ºC a 35ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

BHP


MAXELASTIC TH to produkt nietoksyczny, mimo to należy unikać jego bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Przy stosowaniu produktu nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem.
Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXELASTIC TH.
Utylizacja produktu i jego opakowań jest obowiązkiem końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom