drizoro strona główna
powrót
MAXELASTIC® PUR-W

WODNO-POLIURETANOWA MEMBRANA ELASTOMERYCZNA DO HYDROIZOLACJI I APLIKACJI ZEWNĘTRZNYCH

MAXELASTIC® PUR-W
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXELASTIC PUR-W to jednoskładnikowy materiał gotowy do użycia, składający się z wodnych żywic poliuretanowych, który tworzy membranę elastomeryczną o właściwościach ochronnych i hydroizolacyjnych, przeznaczoną do aplikacji zewnętrznych. Charakteryzuje się dużą trwałością i doskonałymi właściwościami hydroizolacyjnymi.

ZASTOSOWANIE


Elastyczna hydroizolacja wszelkiego rodzaju stropów, dachów, tarasów, balkonów, fasad, ścianek działowych, ścian pionowych itp.
Uszczelnienie i hydroizolacja rys, pęknięć, złączy, miejsc stycznych elementów, przejść szczelnych i podobnych miejsc szczególnych narażonych na ruchy.
Hydroizolacja i zabezpieczenie paneli włókno-cementowych, blachodachówki, dachówek ceramicznych itp.
Hydroizolacja podłoża pod płytkami ceramicznymi w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych: balkonach, tarasach, kuchniach, pralniach, łazienkach itp.
Hydroizolacja podłoża pod warstwami nowego betonu na płytach mostowych, posadzkach itp.

ZALETY


Doskonała elastyczność w wysokich i niskich temperaturach: absorbuje ruchy podłoża powstałe w wyniku osadzania się obiektu, drgania i poruszenia termiczne spowodowane skrajnymi warunkami pogodowymi.
Doskonała zdolność przenoszenia rys: na podłożu działa jak membrana przenosząca zarysowania.
Tworzy nieprzerwaną membranę hydroizolacyjną bez połączeń i szwów, trwale uszczelnia pęknięcia i dopasowuje się do geometrii podłoża.
Zapewnia długotrwałą ochronę, porównywalną z farbami czy innymi powłokami i nie wymagającą żadnych działań konserwatorskich.
Materiał gotowy do użycia, łatwy do aplikowania ręcznie (pędzlem, wałkiem itp.) lub mechanicznie (natryskowo), nie wymagający wykwalifikowanego personelu, aplikowany na zimno.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa, mocna, bez mleczka cementowego ani wykwitów, możliwie jak najbardziej jednolita, najlepiej lekko porowata (o teksturze otwartej), czysta, pozbawiona farb, powłok, luźnych cząsteczek, olejów, tłuszczów, kurzu, gipsu, tynku, narośli organicznych i wszelkich innych zanieczyszczeń, które mogą osłabić przyczepność materiału.
Podłoże (zwłaszcza gładkie lub mało absorpcyjne) oczyścić i przygotować przez piaskowanie lub zmycie wodą pod ciśnieniem (nie zaleca się agresywnych metod mechanicznych ani środków chemicznych). Wilgotność powierzchni nie może być większa niż 10%.
Wszelkie drobne ubytki, rozkuć na głębokość co najmniej 20 mm i naprawić MAXREST. Pręty zbrojeniowe oczyścić i spasywować MAXREST PASSIVE, następnie pokryć MAXREST.

Powierzchnie metalowe oczyścić piaskowaniem lub śrutowaniem z wszelkich śladów korozji i rdzy, odkurzyć i odtłuścić.
Złącza dylatacyjne i pęknięcia aktywne otworzyć i uszczelnić jednym z materiałów grupy MAXFLEX.
Podłoże zagruntować wodnym podkładem epoksydowym MAXEPOX PRIMER-W z zachowaniem zużycia 0,25-0,30 kg/m² na jedną warstwę. Przed rozpoczęciem aplikacji podkład musi być zupełnie suchy na dotyk, co trwa zwykle 12-24 h w zależności od warunków pogodowych.

Aplikacja. MAXELASTIC PUR-W dostarcza się jako materiał gotowy do użycia. Zawartość opakowania porządnie rozmieszać ręcznie (2-3 min. czystym narzędziem) lub mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym (300-400 obr./min.) wyposażonym w końcówkę z tarczą, aż produkt uzyska jednolity wygląd i kolor. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła szybkoobrotowego, bo może to doprowadzić do napowietrzenia produktu.
MAXELASTIC PUR-W aplikuje się wałkiem, pędzlem z twardym włosiem lub natryskowo. Jeśli natryskowo, produkt można rozcieńczyć nieznaczną ilością wody dla łatwiejszej aplikacji.
Nakłada się go w dwóch warstwach, prostopadle się przecinających, przy zużyciu 0,8-1,0 kg/m² na jedną warstwę (zużycie całkowite to 1,6-2,0 kg/m²), z zachowaniem czasu schnięcia pierwszej warstwy 8-12 h w zależności od warunków pogodowych.
Na powierzchniach pionowych kłaść 3-4 warstwy przy takim samym zużyciu całkowitym.
W miejscach stycznych elementów, pęknięciach nieaktywnych i innych podobnych miejscach szczególnych pierwszą warstwę wzmocnić paskiem siatki z włókna szklanego DRIZORO MESH 58 o szerokości 10-20 cm, układając ją, gdy zaprawa jest jeszcze świeża, i zwracając uwagę, by była dokładnie zanurzona w pierwszej powłoce. Drugą warstwę MAXELASTIC PUR-W aplikować dopiero po wyschnięciu pierwszej.
Złącza dylatacyjne i pęknięcia aktywne otworzyć, oczyścić i uszczelnić poliuretanowym materiałem uszczelniającym MAXFLEX 100 LM. Produkt nakładać dopiero po jego całkowitym wyschnięciu (4 dni w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%), a podczas aplikacji postępować tak jak w przypadku miejsc szczególnych (patrz: akapit wyżej).
Dla poprawienia przyczepności zaprawy klejowej pod płytki ceramiczne na ścianach drugą warstwę MAXELASTIC PUR-W, gdy jest jeszcze świeża, posypać suchym piaskiem.
W aplikacjach zewnętrznych jako barierę przed promieniowaniem UV i jako zabezpieczenie powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego, gdy MAXELASTIC PUR-W zupełnie wyschnie (8-12 h w zależności od warunków atmosferycznych), nałożyć 1 lub 2 prostopadle się przecinające warstwy MAXELASTIC PUR-EW (w zależności od przewidywanego natężenia ruchu) przy zużyciu 0,25-0,50 kg/m² na jedną warstwę.

Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez 24 h po aplikacji można się spodziewać deszczu, rosy, kondensacji pary wodnej lub jakiegokolwiek innego kontaktu z wodą. Nie stosować, gdy temperatura podłoża lub otoczenia jest poniżej 5ºC oraz gdy taka może być w ciągu 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych ani oszronionych.
Temperatura powietrza i podłoża winna być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu rosy. Przed rozpoczęciem aplikacji w pobliżu morza przeprowadzić pomiar wilgotności względnej i sprawdzić punkt rosy.
Dojrzewanie. Czas dojrzewania aplikacji przewidzianej dla ruchu pieszego wynosi 1 dzień, a 7 dni przed przeprowadzeniem testu zalewowego, względnie przed wylaniem betonu lub świeżej zaprawy, w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%. W niższych temperaturach i/lub przy większej wilgotności względnej podany czas dojrzewania ulega wydłużeniu.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt czyścić wodą zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie MAXELASTIC PUR-W wynosi 0,8-1,0 kg/m² na jedną warstwę, co daje zużycie całkowite 1,6-2,0 kg/m².
Podane liczby mają wartość jedynie szacunkową i mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz stosowanej metody aplikacyjnej. Próba wstępna na miejscu robót pozwala dokładnie obliczyć zużycie w konkretnych warunkach aplikacyjnych.

WAŻNE WSKAZANIA


Nie stosować na podłożach narażonych na podnoszenie się wilgoci oraz w miejscach poddanych negatywnemu ciśnieniu hydrostatycznemu.
Wilgotność powierzchniowa nie może być większa niż 10%. Po deszczu, opadzie rosy, kondensacji pary wodnej, czyszczeniu powierzchni i jakimkolwiek innym kontakcie z wodą podłoże musi wystarczająco wyschnąć.
Przez 24 h po aplikacji nie dopuścić do jakiegokolwiek kontaktu z wodą, wilgocią, rosą, skondensowaną parą wodną itp.
Na świeżym betonie lub zaprawie materiał stosować nie wcześniej niż po 28 dniach od ich aplikacji.
Zachowywać zalecane zużycie na jedną warstwę.
Nie dodawać rozpuszczalników, domieszek ani jakichkolwiek innych składników.
W razie zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym oraz po dalsze informacje prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

PAKOWANIE


MAXELASTIC PUR-W dostarcza się w 25 kg wiadrach. Materiał dostępny jest w kolorach: szarym, białym, czerwonym, zielonym i czarnym (na życzenie także w innych).

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym, w temperaturze 5-35ºC. Przechowywanie w wyższych temperaturach może skutkować zwiększeniem się lepkości produktu. Chronić przed mrozem, wilgocią i otwartym słońcem.

BHP


MAXELASTIC PUR-W jest materiałem nietoksycznym, mimo to należy unikać jego kontaktu z oczami i skórą. Nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce umyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je dużą ilością wody, ale ich nie przecierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.
Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu.
Utylizacja produktu i pustych opakowań należy do końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom