drizoro strona główna
powrót
MAXELASTIC® PUR -HW

ELASTOMERYCZNA, HYBRYDOWA, OPARTA NA WODZIE MEMBRANA POLIURETANOWA DO HYDROIZOLACJI DACHÓW I POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

MAXELASTIC® PUR -HW
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXELASTIC PUR -HW to jednoskładnikowa, hybrydowa, oparta na wodzie żywica poliuretanowa, która tworzy ciągłą, elastomeryczną membranę wodoszczelną i odporną na promieniowanie UV, zapobiega tworzeniu się kałuż i przeznaczona jest na wszelkiego rodzaju dachy i aplikacje zewnętrzne.

ZASTOSOWAŃIE


Pojedyncza membrana hydroizolacyjna przeznaczona na wszelkiego rodzaju dachy i aplikacje zewnętrzne narażone na działanie promieni UV: dachy płaskie, tarasy, balkony, płyty stropowe, fasady, ścianki działowe itp.
Hydroizolacja pod płytki ceramiczne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: na balkony, do kuchni, pomieszczeń mokrych itp.
Membrana hydroizolacyjna do obiektów inżynierii cywilnej i przemysłowych: na płyty mostowe, wieże chłodnicze, kominy itp.
Hydroizolacja i ochrona dachów pokrytych gontem ceramicznym, blachodachówką, płytami włókno-cementowymi itp.
Estetyczne zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych narażonych na szkodliwy wpływ środowiska morskiego: platform, silosów, dźwigów itp.
Warstwa wykończeniowa i zabezpieczenie przed promieniowaniem UV powłok epoksydowych i poliuretanowych z MAXELASTIC PUR, MAXELASTIC PUR -W itp.

ZALETY


Bardzo duża elastyczność w niskich i wysokich temperaturach: absorbuje poruszenia podłoża spowodowane jego osiadaniem, drganiami i/lub ruchami termicznymi, wywołanymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
Zdolność doskonałego przenoszenia rys: produkt zachowuje się na powierzchni jak membrana przeciwspękaniowa.
Tworzy ciągłą membranę hydroizolacyjną pozbawioną złączy i szwów, skutecznie uszczelnia pęknięcia i szczeliny, dopasowuje się do geometrii podłoża.
Duża stabilność kolorystyczna, odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV: nie żółknie, nie wymaga dodatkowych powłok zabezpieczających ani wylewek.
Nie dopuszcza do tworzenia się kałuż: może być stosowany także na dachach płaskich.
Doskonała przyczepność do MAXELASTIC PUR i innych powłok poliuretanowych.
Materiał dostarczany jako gotowy do użycia, aplikowany na zimno, ręcznie lub natryskowo.
Materiał przyjazny dla środowiska: nietoksyczny, oparty na wodzie, niepalny, bezrozpuszczalnikowy, zdatny do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia musi być strukturalnie zdrowa, mocna, bez mleczka cementowego, jak najbardziej jednolita, najlepiej lekko porowata (o otwartej teksturze). Powinna być czysta, bez farb, powłok, wykwitów, luźnych cząstek, tłuszczów, olejów, środków wspomagających dojrzewanie, substancji odkształcających, kurzu, tynków gipsowych, narośli organicznych i wszelkich innych zanieczyszczeń, które mogą osłabić przyczepność.
Czyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych i cementowych, zwłaszcza w przypadku podłoży gładkich, słabo lub w ogóle nie absorbujących, wykonać mechanicznie przez piaskowanie lub wodą pod wysokim ciśnieniem (agresywne środki mechaniczne są niewskazane). Maksymalna wilgotność powierzchni nie powinna przekraczać 10%.
Fragmenty uszkodzone, ubytki, zsiatkowania i pęknięcia nieaktywne otworzyć, wyżłobić na głębokość co najmniej 2 cm i naprawić MAXREST. Pręty zbrojeniowe i inne elementy metalowe odsłonięte w czasie prac przygotowawczych oczyścić, ślady korozji usunąć piaskowaniem lub śrutowaniem, odkurzyć, odtłuścić, spasywować MAXREST PASSIVE i pokryć MAXREST.

Złącza dylatacyjne i aktywne pęknięcia otworzyć i uszczelnić jednym z materiałów z grupy MAXFLEX.
Podłoże zagruntować opartym na wodzie epoksydowym materiałem podkładowym MAXEPOX PRIMER -W, zużywając na to 0,20-0,30 kg/m². Przed rozpoczęciem aplikacji odczekać 12-24 h (w zależności od warunków pogodowych), aż podkład będzie zupełnie suchy na dotyk.
Aplikacja. MAXELASTIC PUR -HW dostarcza się w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania przez 2-3 minuty rozmieszać ręcznie czystym przedmiotem lub (lepiej) mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym (300-400 obr./min.) zaopatrzonym w końcówkę z tarczą, aż powstanie materiał jednolity pod względem koloru i wyglądu. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła szybkoobrotowego, bo może to doprowadzić do napowietrzenia produktu.
MAXELASTIC PUR -HW nakłada się wałkiem, pędzlem o twardym włosiu lub natryskowo. Jeśli natryskowo, materiał można nieznacznie rozcieńczyć wodą, aby ułatwić aplikację.

Jeśli produkt ma pełnić funkcję pojedynczej membrany hydroizolacyjnej, na zagruntowanym podłożu nakładać go w dwóch prostopadłych do siebie warstwach z zachowaniem zużycia 0,8-1,0 kg/m² na jedną warstwę, przy czym drugą warstwę aplikować dopiero po wyschnięciu pierwszej, tj. po 6-10 h w zależności od warunków pogodowych.
Na pęknięciach nieaktywnych i w miejscach szczególnych pierwszą warstwę, gdy jest jeszcze świeża, wzmocnić paskiem siatki z włókna szklanego DRIZORO MESH 58 o szerokości 10-20 cm, pamiętając, by siatka była całkowicie zanurzona w materiale. Drugą warstwę MAXELASTIC PUR -HW nakładać dopiero po wyschnięciu pierwszej.
Złącza dylatacyjne i pęknięcia aktywne otworzyć, oczyścić i uszczelnić materiałem poliuretanowym MAXFLEX 100 LM, a kiedy zupełnie wyschnie (4 dni w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%), wykonać czynności podane wyżej dla miejsc szczególnych.
Na fasadach i ścianach po zagruntowaniu podłoża materiał aplikować w dwóch prostopadłych do siebie warstwach z zachowaniem zużycia 0,25-0,30 kg/m² na jedną warstwę.
Jeśli materiał ma służyć jako zabezpieczenie przed promieniowaniem UV, najpierw sprawdzić, czy uprzednio położona powłoka epoksydowa lub poliuretanowa (MAXELASTIC PUR, MAXELASTIC PUR -W) jest zupełnie sucha (po 12-24 h), i dopiero wtedy wykonać aplikację w postaci jednej lub dwóch prostopadłych do siebie warstw z zachowaniem zużycia 0,25-0,50 kg/m², w zależności od intensywności ruchu w danym miejscu.
Na parkingach po położeniu MAXELASTIC PUR -HW odczekać co najmniej 12-24 h, aż materiał zupełnie wyschnie, a następnie aplikować dwie prostopadłe do siebie warstwy MAXURETHANE 2C-W przy zużyciu całkowitym wynoszącym co najmniej 0,6 kg/m².
Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez 24 h po wykonaniu aplikacji można spodziewać się deszczu, kondensacji pary wodnej, podniesienia się wilgoci, opadu rosy lub jakiegokolwiek innego kontaktu materiału z wodą. Nie stosować, jeśli w momencie aplikacji oraz w ciągu następnych 24 h temperatura wynosi 5ºC lub jest niższa. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych ani oszronionych.
Temperatura powierzchni i otoczenia winna być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu rosy. Przed rozpoczęciem aplikacji na terenach nadmorskich zmierzyć wilgotność względną i temperaturę.

Dojrzewanie. W temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50% dojrzewanie aplikacji winno trwać 1 dzień, jeśli przeznaczona jest dla ruchu pieszego, oraz 7 dni przed wykonaniem testu zalewowego. W niższych temperaturach i/lub przy większej wilgotności względnej czas ten ulega wydłużeniu.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt aplikacyjny oczyścić wodą zaraz po ich użyciu. Kiedy materiał stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Jeśli MAXELASTIC PUR -HW ma pełnić funkcję pojedynczej membrany hydroizolacyjnej, nakłada się go w dwóch warstwach z zachowaniem zużycia 0,8-1,0 kg/m² na jedną warstwę. Jeśli ma stanowić zabezpieczenie przed promieniowaniem UV, aplikuje się jedną lub dwie warstwy przy zużyciu 0,25-0,50 kg/m² na jedną warstwę.
Podane liczby mają wartość jedynie szacunkową i mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz stosowanej metody aplikacyjnej, dlatego najlepiej na miejscu robót wykonać badanie wstępne, które pozwoli dokładnie określić zużycie w konkretnych warunkach.

WAŻNE WSKAZANIA


Nie stosować na podłożach narażonych na podnoszenie się wilgoci oraz poddanych negatywnemu ciśnieniu hydrostatycznemu.
Wilgotność powierzchni musi być mniejsza niż 10%. Po deszczu, opadzie rosy, kondensacji pary wodnej, czyszczeniu podłoża na mokro czy jakimkolwiek innym kontakcie podłoża z wodą zaczekać, aż powierzchnia wystarczająco wyschnie.
Przez 24 h po aplikacji nie dopuścić do kontaktu materiału z wodą, rosą, wilgocią, parą wodną itp.
Na świeżym betonie lub zaprawie materiał stosować nie wcześniej niż po 28 dniach od ich aplikacji.
W razie stosowania bezpośrednio na podłożu najpierw zagruntować je MAXEPOX PRIMER- W.
W razie zastosowań nie wymienionych w niniejszej Karcie charakterystyki i po dalsze informacje zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

PAKOWANIE


MAXELASTIC PUR-HW dostarcza się w 25 kg wiadrach. Materiał dostępny jest w kolorach: białym, szarym, czerwonym, ceglanym, zielonym i czarnym. Inne kolory dostępne są na życzenie.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym, w temperaturze 5-35ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i otwartym słońcem. Przechowywanie w wyższych temperaturach może spowodować wzrost lepkości materiału.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA


MAXELASTIC PUR -HW jest materiałem nietoksycznym, mimo to należy unikać jego bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Przy pracy z produktem nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce umyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.
Udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXELASTIC PUR -HW.
Pozbywanie się resztek produktu i pustych opakowań jest obowiązkiem końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom