drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® ELASTIC

BEZBARWNA, ELASTYCZNA ŻYWICA EPOKSYDOWA

MAXEPOX® ELASTIC
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX ELASTIC to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, i elastyczna żywica epoksydowa, przeznaczona szczególnie do uszczelniania złączy i pęknięć oraz tworzenia elastycznej zaprawy powierzchniowej i elastycznej powłoki na posadzkach betonowych.

ZASTOSOWANIE


Uszczelnianie i elastyczne wypełnianie złączy na posadzkach.
Elastyczne uszczelnianie i tworzenie powłoki przenoszącej rysy na bardzo popękanych posadzkach.
Jako warstwa gruntująca i powłoka bazowa w systemach podłogowych narażonych na ruchy termiczne, drgania i duże ryzyko pęknięć.
Mocowanie i wypełnianie w torowiskach tramwajowych.
Tworzenie elastycznej zaprawy zawierającej piasek silikatowy i powłoki z możliwością dużego przenoszenia ruchu, wypełnianie lub spoinowanie miejsc pod maszyny i urządzenia itp.

ZALETY


Duża elastyczność i zdolność przenoszenia rys: do 1,25 mm.
Odporność na szeroki zakres temperatur: od -30ºC do +80ºC.
Dobra płynność: produkt można aplikować przez wylewanie.
Właściwości hydroizolacyjne.
Bardzo dobra odporność na wiele różnych związków i substancji chemicznych: oleje, tłuszcze, benzynę, roztwory kwasów i zasad, rozpuszczalniki, sole itp.
Doskonała przyczepność do podłoży z betonu, zapraw cementowych, stali, drewna, aluminium, szkła itp.
Korzystna proporcja żywicy w stosunku do piasku: możliwość zaoszczędzenia kosztów przy pracach wypełniających i kotwiących.
Materiał nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy, niepalny, składający się w 100% z elementów stałych, zdatny do stosowania w miejscach o słabym przewiewie.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa, czysta, bez kurzu, starych powłok, wykwitów, olejów, tłuszczów itp., najlepiej lekko porowata (o teksturze otwartej), o wilgotności nie większej niż 5%. Nie stosować na podłożach narażonych na podnoszenie się wilgoci oraz poddanych negatywnemu ciśnieniu hydrostatycznemu. Do przygotowania i oczyszczenia podłoża, zwłaszcza gładkiego i/lub mało absorpcyjnego, mechanicznie otworzyć teksturę powierzchni za pomocą szlifowania, piaskowania, żłobienia lub jakąkolwiek inną metodą ścierną (nie zaleca się agresywnych metod mechanicznych ani środków chemicznych). Przed rozpoczęciem aplikacji powierzchnię odkurzyć z kurzu i luźnych cząsteczek.
Niewielkie ubytki, dziury i zsiatkowania otworzyć i wypełnić zaprawą epoksydowo-cementową MAXEPOX CEM lub zaprawą epoksydową MAXEPOX JOINT. Powierzchnie metalowe oczyścić usuwając z nich wszelkie ślady korozji, odtłuścić, osuszyć i odkurzyć.
Mieszanie. MAXEPOX ELASTIC dostarcza się w dwuskładnikowych zestawach odważonych fabrycznie. Najpierw każdy ze składników oddzielnie rozmieszać, następnie utwardzacz (komponent B) wlać w całości do żywicy (komponent A). Całość mieszać mieszadłem wolnoobrotowym (300-400 obr./min.), aż powstanie produkt jednolity pod względem koloru i wyglądu. Nieznaczne ilości produktu można rozmieszać ręcznie. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła szybkoobrotowego, bo może to doprowadzić do podgrzania lub napowietrzenia mieszanki.
Czas zdatności do użycia tak przygotowanego materiału wynosi 45 minut w temperaturze 20ºC. W temperaturze powyżej 30ºC czas ten ulega znacznemu skróceniu, ponieważ między komponentami następuje reakcja chemiczna i dochodzi do wytwarzania się ciepła. Do przygotowania zaprawy z piaskiem silikatowym najpierw zmieszać ze sobą komponenty żywiczne A+B, a następnie dodać do nich czysty i suchy piasek DRIZORO SILICA lub piasek barwiony MAXEPOX COLOUR. Mieszanie kontynuować, aż powstanie produkt jednorodny pod względem koloru i wyglądu.

Aplikacja. Jeśli MAXEPOX ELASTIC ma służyć jako podkład powłoki epoksydowej lub poliuretanowej, to pędzlem lub wałkiem nałożyć jedną warstwę produktu z zachowaniem szacunkowego zużycia 0,4-0,5 kg/m².
Jeśli MAXEPOX ELASTIC ma służyć jako elastyczna powłoka aplikowana na posadzkę, to pędzlem lub wałkiem o krótkim włosiu nałożyć dwie warstwy produktu przy zużyciu 0,4-0,5 kg/m² na jedną warstwę. Przed aplikacją drugiej warstwy pierwsza musi wyschnąć tak, by nie lepiła się na dotyk, co trwa ok. 24 h w temperaturze 20ºC (uwzględnić panujące warunki atmosferyczne).
Aby uszczelnić pęknięcia aktywne, pierwszą warstwę MAXEPOX ELASTIC należy wzmocnić paskiem siatki z włókna szklanego DRIZORO VEIL G45 o szerokości 6-8 cm, zwracając uwagę, by była dokładnie zanurzona w pierwszej powłoce. Gdy pierwsza warstwa wyschnie, aplikować drugą z zachowaniem takiego samego zużycia co przy pierwszej.
Jeśli MAXEPOX ELASTIC ma służyć jako zaprawa powierzchniowa, to najpierw powierzchnię zagruntować, zaczekać, aż podkład wyschnie i nie będzie się lepić na dotyk, a następnie produkt (komponenty A+B + piasek) równomiernie rozprowadzić pacą na pożądaną grubość. Całość wykończyć zacierając pacą.
Jeśli MAXEPOX ELASTIC ma służyć jako elastyczne wypełnienie złączy, to szerokość złącza musi mieścić się w przedziale 6-30 mm, a jego głębokość winna odpowiadać połowie szerokości (jeśli szerokość złącza nie przekracza 15 mm, jego głębokość winna być taka sama jak szerokość). Szerokość złącza winna być co najmniej cztery razy większa niż przewidywane maksymalne poruszenie. Aby wypełnić złącze na całej głębokości i zapewnić odpowiednie wiązanie na jego dnie, zastosować profil z pianki polietylenowej MAXCEL (Biuletyn techniczny nr 48) o średnicy o 25% większej niż średnica złącza. Produkt wlać do złącza bezpośrednio lub wycisnąć pistoletem, następnie wypoziomować i wygładzić, by nadać ostateczne wykończenie.
Jeśli MAXEPOX ELASTIC ma służyć do wypełnienia, zakotwienia lub spoinowania elementów metalowych, to wylewa się go bezpośrednio na miejsce aplikacji na zasadzie grawitacji. Aby nie powstały zimne złącza i dla zminimalizowania ryzyka zatrzymania powietrza pod powłoką, zaprawę rozprowadza się ruchem ciągłym zachowując ten sam kierunek ruchów.

Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez 48 h po aplikacji można się spodziewać deszczu, kondensacji pary wodnej, podniesienia się wilgoci, opadu rosy lub jakiegokolwiek innego kontaktu z wodą. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i/lub otoczenia jest poniżej 10ºC oraz gdy taka może być w ciągu 48 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych ani oszronionych. Temperatura powietrza i podłoża winna być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu rosy. Przed rozpoczęciem aplikacji przeprowadzić pomiar wilgotności względnej i sprawdzić punkt rosy.
W niskiej temperaturze, przy wysokiej wilgotności względnej lub gdy obie okoliczności występują razem pożądane warunki aplikacji można uzyskać za pomocą nadmuchu ciepłego i suchego powietrza.
W temperaturach przekraczających 30ºC dochodzi do szybkiego wiązania komponentów i wytwarza się ciepło, a czas zdatności do użycia mieszanki znacznie się skraca.
Dojrzewanie. Pełny czas dojrzewania poprzedzający oddanie danego miejsca do użytku wynosi 48 h w temperaturze 48 h i przy wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura, większa wilgotność względna i słaby przewiew sprawiają, że czas ten ulega wydłużeniu.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt czyścić MAXSOLVENT zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Średnie zużycie MAXEPOX ELASTIC w zależności od zastosowania wynosi odpowiednio:
- jako podkład: 0,4-0,5 kg/m²;
- jako elastyczna powłoka na posadzki: 0,4-0,5 kg/m² na jedną warstwę, co daje zużycie całkowite 0,8-1,0 kg/m²;
- jako zaprawa powierzchniowa: zależy od rodzaju kruszywa i stosunku składników mieszanki;
- jako elastyczny materiał wypełniający, kotwiący lub uszczelniający złącza: ok. 1,1 kg na 1 l objętości miejsca przeznaczonego do wypełnienia. Podane liczby mają wartość jedynie szacunkową i mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz stosowanej metody aplikacyjnej. Próba wstępna na miejscu robót pozwala dokładnie obliczyć zużycie w konkretnych warunkach aplikacyjnych.

WAŻNE WSKAZANIA


Wilgotność powierzchniowa podłoża nie może być większa niż 5%. Nie stosować na podłożach narażonych na podnoszenie się wilgoci oraz w miejscach poddanych negatywnemu ciśnieniu hydrostatycznemu.
Na świeżym betonie lub zaprawie materiał stosować nie wcześniej niż po 28 dniach od ich aplikacji.
Przez 48 h po aplikacji nie dopuścić do jakiegokolwiek kontaktu z wodą, wilgocią, rosą, skondensowaną parą wodną itp.
Kruszywo przeznaczone do zmieszania z komponentami żywicznymi A+B musi być zupełnie suche.
Nie dodawać rozpuszczalników ani jakichkolwiek innych domieszek.
W razie zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym oraz po dalsze informacje prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

OPAKOWANIE


MAXEPOX ELASTIC dostarcza się w fabrycznie odważonych, gotowych zestawach dwuskładnikowych o wadze 20 kg.

PRZECHOWYWANIE


6 miesięcy w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym, w temperaturze 5-30ºC. Chronić przed mrozem, wilgocią i otwartym słońcem.
W temperaturze poniżej 5ºC może dojść do krystalizacji komponentów produktu. W tym wypadku należy je powoli podgrzewać w temperaturze 80-90ºC, regularnie je mieszając, aż materiał stanie się jednorodny i pozbawiony grudek, o wyglądzie takim samym jak przed krystalizacją.

BHP


MAXEPOX ELASTIC jest materiałem nietoksycznym, mimo to należy unikać jego kontaktu z oczami i skórą. Nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce umyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je dużą ilością wody, ale ich nie przecierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem. Nie wdychać oparów powstałych podczas podgrzewania lub palenia się materiału. Zachowywać standardowe środki ostrożności zalecane przy pracy z tego rodzaju materiałem. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu.
Utylizacja produktu i pustych opakowań należy do końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom