drizoro strona główna
powrót
MAXPATCH® - M

JEDNOSKŁADNIKOWA ZAPRAWA RENOWACYJNA NA BETONOWE POSADZKI PRZEMYSŁOWEO MINIMALNEJ GRUBOŚCI APLIKACYJNEJ

MAXPATCH® - M
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXPATCH M to zaprawa jednoskładnikowa, oparta na specjalnych cementach, wysokogatunkowych kruszywach i dodatkach. Po zmieszaniu z wodą tworzy zaprawę świetnej jakości i o doskonałych właściwościach mechanicznych (w zakresie przyczepności, odporności na ścieranie i wytrzymałości na ściskanie). Przeznaczona jest do renowacji i łatania poziomych powierzchni betonowych, ramp, schodów itd., na których odbywa się ruch pieszy oraz ruch ciężkich pojazdów.

ZASTOSOWANIE


Renowacja posadzek i podłóg betonowych, dróg, powierzchni załadunkowych i innych narażonych na szybkie zużycie w magazynach, parkingach garażowych, obiektach przemysłowych itp.
Łatanie powierzchni poziomych przeznaczonych do wyrównania lub podniesienia.
Naprawa i wykończenie ramp antypoślizgowych o wysokiej odporności na zużycie wskutek ruchu pojazdów.
Renowacja schodów betonowych.

ZALETY


Szybkie ponowne oddanie do użytku naprawianej powierzchni: dla ruchu pieszego po 24 h, dla ruchu kołowego po 5 dniach.
Produkt można nakładać warstwami o grubości 5-25 mm .
Świetna wytrzymałość mechaniczna i odporność na zużycie.
Dobra przyczepność do betonu.
Nadaje się do wypełniania ubytków i dziur w podłożu.
Można z niego wykonać wykończenie antypoślizgowe.
Dostępny również w kolorach: białym, czerwonym i zielonym.
Łatwy w użyciu, dobrze urabialny.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie powierzchni. Beton niezwiązany i uszkodzony usunąć do podłoża zdrowego strukturalnie. Obrzeża obszaru przeznaczonego do załatania wyciąć prostopadle do powierzchni na głębokość co najmniej 5 mm. Wgłębienie nie powinno mieć krawędzi o małych lub ostrych kątach pochylenia. Do naprawy złączy dylatacyjnych ich brzegi wyciąć na głębokość co najmniej 30 mm.
Podłoże winno być całkowite czyste, wolne od pyłu, brudu, powłok, zaczynów cementowych, olejów, tłuszczów i wszelkich innych zanieczyszczeń, które zmniejszyłyby przyczepność produktu. Beton wyczyścić wodą pod ciśnieniem lub inną odpowiednią metodą mechaniczną, a na powierzchni pozostawić otwartą teksturę.
Mieszanie. MAXPATCH M miesza się tylko z czystą wodą. Na 25 kg produktu potrzeba 3,5-4,0 l wody. Wodę wlać do czystego pojemnika, wsypać proszek, a całość rozmieszać wiertarką wolnoobrotową (400-600 obr./min.), aż osiągnie się zaprawę jednolitą pod względem wyglądu i koloru. Niewielkie ilości produktu można rozmieszać ręcznie. Nie używać wiertarki szybkoobrotowej, a samego mieszania nadmiernie nie przedłużać. Przygotować tylko taką ilość produktu, która zostanie wykorzystana w ciągu najbliższych 20 minut: po upływie tego czasu zaczyna się proces wiązania, a zaprawa traci swą urabialność.
Aplikacja. Powierzchnię przeznaczoną do naprawy nasycić wodą, ale nie zostawiać kałuż wolno stojących. Do optymalnego związania produktu najpierw przygotować zaczyn, składający się z 5 części wody i 1 części MAXPATCH M: nakładać go pędzlem typu MAXBRUSH lub MAXBROOM wypełniając wszelkie ubytki i pory.
Warstwy do 25 mm grubości. Gdy zaczyn wiążący traci jasność, niezwłocznie kielnią nałożyć MAXPATCH M na dno i ścianki wgłębienia. Jeśli zaczyn stwardniał lub związał, przed rozpoczęciem aplikacji nałożyć go ponownie. Maksymalna grubość warstwy nie powinna przekraczać 25 mm . Jeśli trzeba zastosować kilka warstw, przed nałożeniem kolejnej trzeba odczekać co najmniej 30 minut, a dla poprawienia jej przyczepności poprzednią warstwę podrapać i ponacinać kielnią.
Zanim rozpocznie się wstępne wiązanie zaprawy i zacznie twardnieć, powierzchnię wyrównać i nadać jej pożądane wykończenie, ale nie robić tego zbyt długo. Teksturę antypoślizgową można uzyskać przeciągając po powierzchni pędzlem typu MAXBRUSH.
Warstwy o grubości większej niż 25 mm . Do 25 kg MAXPATCH M dodać 8 kg czystego piasku silikatowego, wolnego od drobnocząsteczkowych wypełniaczy, o maksymalnym uziarnieniu do 10 mm . Oba składniki zmieszać na sucho jeszcze przed dodaniem wody. Wodę wlewać tak długo, aż uzyska się zaprawę o konsystencji pożądanej do aplikacji, ale nie dodawać jej za dużo, żeby nie doszło do jej wytrącenia się z mieszanki ani do rozwarstwienia świeżej zaprawy. Materiał aplikować kielnią, nie przekraczając grubości warstwy ponad 50 mm .
Warunki aplikacji. Nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża wynosi poniżej 5ºC oraz gdy takiego spadku temperatury można się spodziewać w ciągu 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych. Przez pierwsze 24 h po aplikacji chronić przed deszczem. W warunkach wysokiej temperatury, małej wilgotności i/lub mocnego wiatru dopilnować, aby powierzchnia była całkowicie nasycona wodą.
Dojrzewanie. Gdy aplikacja odbywa się w wysokiej temperaturze, małej wilgotności i/lub wietrze od umiarkowanego do mocnego, zaraz po jej zakończeniu podjąć czynności wspomagające dojrzewanie, nad powierzchnią rozpylając drobną mgłę wodną.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt roboczy czyścić wodą zaraz po użyciu. Po zastygnięciu produkt można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Aplikacja czystego produktu: jeden 25 kg worek MAXPATCH M wystarcza do wypełnienia ok. 12,5 l objętości (ok. 2 kg/m² na 1 mm warstwy). Aplikacja z dodaniem piasku: mieszanina składająca się z 8 kg piasku i 25 kg MAXPATCH M wypełnia ok. 20 l objętości (ok. 1,4 kg MAXPATCH M na 1m² warstwy o grubości 1 mm). Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od porowatości, tekstury i stanu podłoża – badanie wstępne przeprowadzone na miejscu robót pozwoli dokładniej określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


Nie stosować na powierzchniach asfaltowych, metalowych ani pomalowanych.
Nie przekraczać zalecanej maksymalnej grubości jednej warstwy.
Inna proporcja wody, porowatość podłoża i/lub temperatura otoczenia mogą powodować nieznaczne różnice kolorystyczne na warstwie wykończeniowej.
Co do zastosowań nie wyszczególnionych w niniejszym Biuletynie technicznym i z wszelkimi pytaniami prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

PAKOWANIE


MAXPATCH M dostarcza się w 25 kg workach, standardowo w kolorze szarym, ale na życzenie dostępny jest również w kolorach: białym, czerwonym i zielonym.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed mrozem, wilgocią i bezpośrednim działaniem słońca.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA


MAXPATCH M to produkt nietoksyczny, ale zawiera substancje podrażniające, dlatego należy unikać jego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas jego stosowania nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je czystą wodą przez co najmniej 15 minut, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem.
Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXPATCH M.
Utylizacja produktu i jego opakowań jest obowiązkiem końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom