drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® REPAIR

ZAPRAWA EPOKSYDOWA DO NAPRAWIANIA BETONU GRUBOŚCI DO 50 MM

MAXEPOX® REPAIR
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX REPAIR to trójskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa zaprawa epoksydowa, przeznaczona szczególnie do poziomowania, zabezpieczania i naprawiania betonu na powierzchniach poziomych, którą można nakładać w warstwie o grubości do 50 mm. Naprawiane miejsce wykazuje świetne właściwości mechaniczne, dobrą odporność chemiczną oraz wytrzymałość na uderzenia i ścieranie.

ZASTOSOWANIE


Odtwarzanie posadzek i podłóg betonowych, dróg, stanowisk za- i rozładunkowych, miejsc poddanych intensywnej eksploatacji w magazynach, garażach, parkingach, hangarach, urządzeniach przemysłowych itp.
Naprawa i wykończenie ramp materiałem antypoślizgowym o dużej wytrzymałości na zużycie spowodowane ruchem kołowym.
Odtwarzanie schodów i stopni betonowych, mocowanie ciężkich maszyn itp.
Naprawa i łatanie pęknięć i innych uszkodzeń na posadzkach, kształtowanie wklęsłych narożników itp.

ZALETY


Świetna przyczepność do betonu i stali zbrojeniowej. Nie wymaga specjalnych materiałów podkładowych.
Świetna odporność na uderzenia i wytrzymałość mechaniczna. Trwałość naprawianych elementów.
Dobra tiksotropia. Aplikacja w kolejnych warstwach bez obwisów. Nie potrzeba szalowania. Możliwość aplikacji w warstwie o grubości od 5 mm do 50 mm.
Dobra odporność chemiczna na oleje, tłuszcze, paliwa, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad.
Produkt wodoodporny.
Produkt nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy, niepalny, zdatny do stosowania w miejscach o słabej wentylacji.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Podłoże winno być strukturalnie zdrowe, mocne, bez mleczka cementowego.
Powierzchnia musi być czysta, bez farb, starych powłok, wykwitów, luźnych cząstek, środków wspomagających dojrzewanie czy odkształcających, kurzu, warstw gipsowych, narośli organicznych ani jakichkolwiek innych zanieczyszczeń, które mogą osłabić przyczepność produktu. Wilgotność powierzchni nie może przekraczać 4%. Nie stosować na powierzchniach narażonych na podnoszenie się wody ani na poddanych negatywnemu ciśnieniu hydrostatycznemu.
Złącza dylatacyjne oraz pęknięcia aktywne otworzyć, wyczyścić i wypełnić odpowiednim uszczelniaczem elastomerycznym z grupy MAXFLEX.
Mieszanie. MAXEPOX REPAIR dostarcza się w fabrycznie odważonych, gotowych zestawach trójskładnikowych. Najpierw rozmieszać osobno komponenty A i B, a następnie utwardzacz (komponent B) wlać do żywicy (komponent A). Aby reakcja obu składników zaszła prawidłowo, upewnić się, czy komponent B przelany został do końca.
Tak powstałą mieszankę przelać do czystego pojemnika i powoli dodawać do niej komponent C, całość przez 1-2 minuty mieszając mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obr./min.) zaopatrzonym w końcówkę z tarczą, aż uzyska się zaprawę płynną, jednolitą i pozbawioną grudek. Nieznaczne ilości produktu można też przygotować ręcznie. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła szybkoobrotowego, bo może to spowodować podgrzanie mieszanki lub wprowadzić do niej pęcherzyki powietrza.
W tabeli danych technicznych sprawdzić czas zdatności mieszanki do użycia – w przypadku zestawu 35 kg wynosi on 20 minut (w temperaturze 20ºC). W wysokich temperaturach czas ten ulega znacznemu skróceniu.
Aplikacja. Powierzchnię zagruntować podkładem rozpuszczalnikowym MAXPRIMER , nakładając go pędzlem lub wałkiem przy zalecanym zużyciu 0,20-0,30 kg/m². Aplikację MAXEPOX REPAIR wykonać po 30 minutach, gdy rozpuszczalnik już wyparował, ale podkład jest jeszcze lepki. Można też przenieść ją na następny dzień, ale nie może się odbyć później niż po 24 h. Jeśli trzeba użyć bezrozpuszczalnikowego podkładu epoksydowego, zastosować MAXEPOX PRIMER, nakładając go pędzlem lub wałkiem przy zużyciu 0,25-0,30 kg/m², a przed rozpoczęciem aplikacji MAXEPOX REPAIR odczekać 14-16 h, jednak nie dłużej niż 24 h. W wypadku gdy powierzchnia podłoża jest wilgotna, zagruntować je wodnym podkładem epoksydowym MAXEPOX PRIMER-W przy szacunkowym zużyciu 0,20-0,30 kg/m² (zależnie od porowatości podłoża) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 12-24 h, w zależności od temperatury, wilgotności względnej oraz wentylacji.
MAXEPOX REPAIR nakładać metalową pacą i równo rozprowadzać, aż powstanie warstwa o pożądanej grubości (5-50 mm).
W razie aplikacji kilku warstw powierzchnię każdej poprzedniej ponacinać pacą, by poprawić przyczepność następnej. Kolejną warstwę nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, tj. po ok. 8 h w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%.
Całość wykończyć gąbką, drewnianą lub plastikową zacieraczką lub pacą, zależnie od tego, jaką teksturę powierzchni chce się uzyskać. Materiału nadmiernie nie zacierać.
Dla optymalizacji wykończenia anty-pyłowego nałożyć wierzchnią powłokę uszczelniającą z MAXEPOX FLOOR, MAXURETHANE lub MAXURETHANE 2C .
Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez 72 h po aplikacji może spaść deszcz, nastąpić jakikolwiek kontakt z wodą, dojść do kondensacji pary wodnej, podniesienia się wilgoci lub opadu rosy.
Przy aplikacji optymalny zakres temperatur wynosi od 10ºC do 30ºC. Nie stosować, jeśli temperatura podłoża lub otoczenia wynosi 10ºC lub mniej oraz gdy do takiej wartości może spaść w ciągu 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych ani oszronionych.
Temperatura powierzchni i otoczenia musi być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu rosy. Nie stosować przy wilgotności względnej większej niż 85%. Przed rozpoczęciem aplikacji zmierzyć wilgotność względną i punkt rosy.
Jeśli panują niższe temperatury lub jest większa wilgotność, odpowiednie warunki aplikacyjne stworzyć stosując elektryczny nadmuch ciepłego i suchego powietrza.
W temperaturach przekraczających 30ºC następuje szybkie wiązanie komponentów, któremu towarzyszy wydzielanie się ciepła, co skutkuje znacznym skróceniem czasu zdatności mieszanki do użycia.
Dojrzewanie. MAXEPOX REPAIR winien dojrzewać 24 h (w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%) przed oddaniem go do użytku pieszego oraz 72 h pod ciężki ruch kołowy. Czas ten ulega wydłużeniu, jeśli aplikacja ma miejsce w niższej temperaturze, większej wilgotności i/lub słabej wentylacji.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt czyścić MAXEPOX SOLVENT zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie MAXEPOX REPAIR wynosi 2,0-2,1 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm. Jeden zestaw 35 kg wypełnia objętość ok. 16,6-17,5 l (0,47-0,50 l na 1 kg produktu).
Podane liczby mają wartość jedynie orientacyjną i mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz stosowanej metody aplikacyjnej. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli obliczyć faktyczne zużycie w konkretnych warunkach aplikacyjnych.

WAŻNE WSKAZANIA


Aplikacje zewnętrzne narażone na promieniowanie UV zabezpieczać alifatyczną powłoką poliuretanową MAXURETHANE 2C lub innym materiałem.
Nie stosować na podłożach narażonych na podnoszenie się wilgoci oraz poddanych negatywnemu ciśnieniu hydrostatycznemu. Wilgotność powierzchni musi być niższa niż 4%. Po deszczu, kontakcie z wodą, podniesieniu się wilgoci, opadzie rosy, kondensacji pary wodnej oraz czyszczeniu powierzchni odczekać wystarczająco długo, żeby powierzchnia zdążyła wyschnąć.
Na świeżym betonie lub zaprawie aplikację wykonać nie wcześniej niż po 28 dniach od wylewki.
Przez 72 h po aplikacji nie dopuścić do jakiegokolwiek kontaktu z wodą, wilgocią, rosą, parą wodną itp. Wilgotność względna nie może przekraczać 90%.
Do mieszanki nie dodawać cementów, domieszek, rozpuszczalników, kruszyw ani jakichkolwiek innych składników wyżej nie wymienionych.
Nie korzystać z resztek pozostałych z poprzedniego mieszania.
Komponent C do zmieszania ze spoiwem (komponenty A+B) musi być zupełnie suchy.
Nie przekraczać zalecanej grubości jednej warstwy.
W przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym oraz w celu zasięgnięcia dalszych informacji prosimy skontaktować się z działem technicznym naszej firmy.

OPAKOWANIE


MAXEPOX REPAIR dostarcza się w fabrycznie odważonych, gotowych zestawach 35 kg: komponent A w puszce 3,4 kg, komponent B w puszce 1,6 kg, komponent C w worku 30 kg.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym i nieotwieranym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym, w temperaturze 5-30ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i otwartym słońcem.
Przechowywanie w temperaturze poniżej 5ºC może spowodować krystalizację komponentów produktu. Gdyby do tego doszło, podgrzewać je powoli w umiarkowanej temperaturze i równomiernie mieszać, aż produkt uzyska pierwotny wygląd, jednorodny i pozbawiony grudek.

BHP


MAXEPOX REPAIR nie jest materiałem toksycznym, mimo to należy unikać jego kontaktu ze skórą i oczami. Nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.
Nie wdychać oparów powstałych podczas podgrzewania lub spalania produktu. Przy obchodzeniu się z nim zachowywać zwykłe środki ostrożności przewidziane dla tego typu materiałów.
Zapoznać się z Kartą bezpieczeństwa produktu.
Utylizacja resztek produktu i pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika końcowego i winna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom