drizoro strona główna
powrót
MAXCLEAR® PAV

SPOIWO ŻYWICZNE DO KONTROLOWANIA PYLENIA POWIERZCHNI, KONTROLOWANIA PROCESÓW EROZYJNYCH I STABILIZOWANIA GLEBY

MAXCLEAR® PAV
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXCLEAR PAV to wodna żywica akrylowa pełniąca rolę spoiwa kruszyw i drobnych cząsteczek, dzięki czemu pozwala kontrolować pylenie powierzchni, kontrolować procesy erozyjne i stabilizować glebę.

ZASTOSOWANIE


Kontrolowanie pylenia powierzchni na niebrukowanych drogach, ścieżkach, terenach parkingowych itp., na których odbywa się ruch pojazdów.
Kontrolowanie pylenia powierzchni na terenach przylegających do miejsc robót budowlanych.
Na porty lotnicze, lotniska śmigłowców, tereny wojskowe itp.
Na pola golfowe, tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe itp.
Na drogi dojazdowe do kopalni i kamieniołomów.
Do stabilizowania gleby, konsolidacji zboczy, konsolidacji podkładów drogowych itp.
Kontrolowanie procesów erozyjnych powodowanych przez wodę, wiatr, burze itp.
Mocowanie dekoracyjnego kruszywa lub piasku na ciągach pieszych, rondach, parkach, ogrodach itp.

ZALETY


Redukuje powstawanie kurzu na powierzchniach i zwiększa ich wytrzymałość na uderzenia.
Redukuje procesy erozyjne powodowane ścieraniem powierzchni i zapobiega ubywaniu gleby na skutek czynników atmosferycznych typu wiatr, woda itp.
Materiał nietoksyczny, niekorozyjny, niepalny, nie zawierający drobin metalowych ani rozpuszczalników.
Doskonała odporność na zużycie pod wpływem warunków atmosferycznych i na promieniowanie UV.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Ziemię odpowiednio ubić i wyrównać w zależności od jej docelowego zastosowania. W razie potrzeby wykonać spadki do odprowadzania deszczówki.

Aplikacja jako spoiwo kruszywa. Kruszywo winno być czyste, bez pylistych cząsteczek, kurzu, soli i innych zanieczyszczeń, najlepiej suche (dopuszcza się jego nieznaczną wilgotność). Aby zapewnić jak najlepsze właściwości mieszanki, stosować kruszywo o uziarnieniu możliwie jak najbardziej jednolitym i zwartym. Wykonać próby wstępne, które pozwolą dobrać właściwe proporcje i rodzaj kruszywa i przygotować mieszankę jak najlepszą pod kątem planowanej aplikacji. We właściwym punkcie niniejszej Karty charakterystyki sprawdzić zużycie materiału w zależności od uziarnienia kruszywa.
MAXCLEAR PAV zmieszać mechanicznie z kruszywem w standardowej betoniarce, aż powstanie jednorodna mieszanina.
Materiał aplikować zaraz po zmieszaniu pacą lub listwą, uważając, by za mocno go nie dociskać. Nakładać warstwy o grubości 3-5 mm w zależności od uziarnienia kruszywa i planowanego zastosowania posadzki.
Końcowe ubicie materiału wykonać mechanicznie, ale czynności tej nadmiernie nie przedłużać. Aplikacja produktu i prace wykończeniowe powinny się zamknąć w 30 minutach.

Aplikacja natryskowa. MAXCLEAR PAV można aplikować metodą natryskową ręcznie lub mechanicznie, jako produkt czysty lub rozcieńczony wodą, w zależności od rodzaju gleby i przeznaczenia danego miejsca. Podłoże winno osiągnąć stan pełnego nasycenia, ale penetracja winna odbywać się bez tworzenia kałuż. Upewnić się, czy produkt został całkowicie wchłonięty.
Na autostradach i szosach najlepsze efekty uzyska się, jeśli po wykonaniu aplikacji do wykończenia powierzchni użyje się 15-25-tonowego walca. Po przewalcowaniu powierzchni i gdy pierwsza powłoka zostanie wchłonięta, nałożyć drugą powłokę. Na glebach gliniastych trzeba liczyć się z dłuższym czasem schnięcia.
Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli w ciągu 24 h po aplikacji może spaść deszcz. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych ani oszronionych. Nie stosować, jeśli temperatura podłoża i/lub otoczenia wynosi 5ºC lub mniej oraz gdy do takiego poziomu może spaść w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt do mieszania i aplikacji czyścić wodą zaraz po ich użyciu.

ZUŻYCIE


Jako spoiwo kruszywa:
Uziarnienie kruszywa (mm)
Zużycie produktu w proporcji wagowej do kruszywa (%)
0,5 – 1,0
7 – 8
1,0 – 1,5
5 – 6
1,5 – 2,0
3 – 4
2 - 5
2,5 – 3,0
> 5
2,0 – 2,5

Jeśli MAXCLEAR PAV aplikuje się w jednej lub dwóch warstwach, jego szacunkowe zużycie wynosi 0,8-1,2 l/m² (przed rozcieńczeniem). Liczba ta może różnić się od rzeczywistej w zależności od porowatości podłoża, docelowego przeznaczenia powierzchni oraz stosowanej metody aplikacyjnej. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli dokładniej obliczyć przewidywane zużycie w konkretnych warunkach eksploatacyjnych.

WAŻNE WSKAZANIA


Na miejscu robót przeprowadzić próbę wstępną, która w konkretnych warunkach eksploatacyjnych pozwoli dokładnie ustalić przewidywane zużycie materiału i optymalnie dobrać proporcje rozcieńczenia pod kątem docelowego przeznaczenia danego miejsca.
Nie stosować, jeśli przez 24 h po aplikacji może spaść deszcz.
W razie zastosowań nie wymienionych w niniejszej Karcie charakterystyki oraz po dalsze informacje prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

PAKOWANIE


MAXCLEAR PAV dostarcza się w beczkach o pojemności 25 l lub 220 l oraz w zbiornikach o pojemności 1000 l.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych i nieotwieranych pojemnikach, w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym, w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i otwartym słońcem.

BHP


MAXCLEAR PAV jest materiałem nietoksycznym, mimo to należy unikać jego kontaktu z oczami i skórą. W czasie aplikacji nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.
Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu.
Utylizacja produktu i pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika końcowego i winna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom