drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE®

POLIURETANOWE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH I STALOWYCH

MAXURETHANE®
MAXURETHANE® - POLIURETANOWE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH I STALOWYCH
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE - jednoskładnikowa, poliuretanowa powłoka ochronna do aplikacji wewnętrznych o wysokiej odporności na atak chemiczny i ścieranie.

ZASTOSOWANIE


• Jako przezroczysta lub kolorowa powłoka ochronna zabezpieczająca przed atakiem chemicznym i ścieraniem pomieszczenia przemysłu spożywczego (mięsnego, winiarskiego, piwnego, mlecznego, tłuszczowego itp.), farmaceutycznego i generalnie chemicznego, garaże i parkingi podziemne, laboratoria, kuchnie itd.
• Jako chemiczne zabezpieczenie materiałów hydroizolacyjnych z rodziny MAXSEAL w zbiornikach wody pitnej i innych rezerwuarach wodnych.
• Jako uszczelnienie ochronne systemów epoksydowych MAXEPOX lub płynnych membran hydroizolacyjnych MAXELASTIC PUR narażonych na ścieranie.
• Jako przezroczyste zabezpieczenie i wysokoskuteczna powłoka antypyłowa na betonowych posadzkach i chodnikach w centrach handlowych, na powierzchniach rekreacyjnych, lodowiskach, arenach, centrach sportowych, urzędach, halach wystawowych itp.
• Jako wielowarstwowy system na powierzchniach mokrych, schodach, rampach, dokach załadunkowych, chłodniach, warsztatach
• Jako powłoka ochronna na skrzynki drenarskie i zbiorniki retencyjne, na powierzchnie narażone na rozlanie lub rozsypanie substancji chemicznych: benzyny, ropy naftowej, oleju opałowego, olejów smarujących, rozcieńczonych związków chemicznych it
• Jako generalne zabezpieczenie i wykończenie podłoży pod drewno, metal i płytki ceramiczne.

WŁAŚCIWOŚCI


• Doskonała wytrzymałość na ścieranie spowodowane ruchem kołowym i pracą maszyn.
• Bardzo dobra odporność chemiczna na wodę, wodę morską, ścieki, tłuszcze, oleje, sole odladzające, roztwory solne, rozcieńczone kwasy i zasady.
• Odporność na BSK (Biogeniczny Kwas Siarkowy)
• Materiał zdatny do kontaktu z wodą pitną.
• Świetna przyczepność do betonu, zapraw cementowych oraz żywic epoksydowych i poliuretanowych.
• Produkt tworzy powierzchnię zwartą, ciągłą i jednolitą o wykończeniu antypyłowym, łatwym do czyszczenia i konserwacji.
• Tworzy powłokę bardzo jasną, doskonale wzmacniając kolorystykę i pożądane wykończenie podłoża.
• Szybko wysycha.
• Przez rozsypanie kruszywa na jego powierzchni można uzyskać powłokę antypoślizgową.
• Materiał łatwy w stosowaniu, gotowy do użycia, aplikowany pędzlem, szczotką lub natryskowo.


APLIKACJA


Zabezpieczana powierzchnia powinna być trwała, sucha poniżej 5%, wolna od kurzu, tłuszczu, zapewniająca dobrą przyczepność. Próba „pull-off” (wytrzymałość na odrywanie) powinna dać wynik minimum 1,5 MPa.
Wilgotność powierzchni nie może być wyższa niż 5%. Nie stosować na powierzchniach narażonych na podnoszenie się wilgoci oraz negatywne ciśnienie hydrostatyczne.
Przed aplikacją powłoki wszelkie drobne ubytki, wgłębienia, dziury wypełnić zaprawą cementową MAXEPOX CEM lub epoksydową MAXEPOX JOINT. Zimne złącza, otwory montażowe i pęknięcia statyczne otworzyć na głębokość co najmniej 2 cm i wypełnić zaprawą naprawczą MAXREST lub MAXBETON , by uzyskać równą powierzchnię.
Pręty zbrojeniowe i wszelkie inne elementy metalowe odsłonięte podczas przygotowywania podłoża oczyścić i spasywować za pomocą MAXREST PASSIVE . Niestrukturalne i powierzchniowe elementy stalowe wyciąć na głębokość co najmniej 2 cm i wypełnić odpowiednią zaprawą naprawczą. Złącza dylatacyjne i pęknięcia aktywne otworzyć i uszczelnić jednym z materiałów z rodziny MAXFLEX.
Aplikacja. MAXURETHANE nakładać pędzlem lub wałkiem odpornym na rozpuszczalniki, na uprzednio przygotowanej powierzchni wypełniając wszelkie pory i nieznaczne wgłębienia. Przy metodzie natryskowej dla ułatwienia aplikacji produkt rozcieńczyć niewielką, ale niezbędną ilością MAXSOLVENT.
Podkład w przypadkach standardowych (powierzchnie bardzo porowate). Aby penetracja produktu w podłożu była możliwie jak najlepsza i dla zapewnienia jego lepszej przyczepności do podłoży porowatych (np. na standardowy beton), wpierw nałożyć warstwę podkładową z MAXURETHANE rozcieńczonego 30% MAXSOLVENT przy szacunkowym zużyciu ok. 0,20 kg/m² (w zależności od porowatości podłoża).
Podkład na powierzchniach nie- lub słabo porowatych. Na powierzchniach zeszklonych, marmurowych, z kamienia naturalnego, porcelanowych, ceramicznych, terakotowych, granitowych lub metalowych (stalowych, aluminiowych, miedzianych itp.) zastosować podkład silanowy z MAXPRIMER PUR przy szacunkowym zużyciu 0,10-0,15 l/m² (w zależności od rodzaju i stanu podłoża). Po wyschnięciu podkładu, tj. po 2-4 h w przypadku MAXURETHANE rozcieńczonego MAXSOLVENT lub po 1 h w razie zastosowania MAXPRIMER PUR, powierzchnia jest gotowa, by nałożyć na nią kolejne warstwy.
Powłoka jako wykończenie powierzchni na gładko. Gdy warstwa podkładowa jest sucha, nałożyć jedną lub dwie powłoki z MAXURETHANE lub z MAXURETHANE zmieszanego z pastą pigmentową MAXURETHANE DECOR przy szacunkowym zużyciu 0,20-0,25 kg/m² na jedną warstwę (w zależności od porowatości podłoża). Między poszczególnymi aplikacjami winno upłynąć ok. 2-4 h przy temperaturze 20ºC. Po upływie takiego czasu można nakładać kolejne powłoki. Jeśli przed nałożeniem następnej warstwy upłynął przewidziany czas, albo w międzyczasie powierzchnia miała kontakt z wodą czy innymi cieczami, przed aplikacją powłoki można ją delikatnie zmatowić papierem ściernym przed aplikacją powłoki. Całkowite rekomendowane zużycie materiału dla tej aplikacji wynosi 0,40-0,50 kg/m².


POWIERZCHNIE ANTYPOŚLIZGOWE


Gdy warstwa podkładowa jest sucha, nałożyć jedną warstwę czystego MAXURETHANE lub MAXURETHANE zmieszanego z pastą pigmentową MAXURETHANE DECOR przy szacunkowym zużyciu 0,20-0,25 kg/m² na jedną warstwę (w zależności od porowatości podłoża). Gdy powłoka jest jeszcze świeża, posypać ją DRIZORO SILICA 0308, czystym, suchym i dobrym jakościowo kruszywem o uziarnieniu 0,3-0,8 mm przy szacunkowym zużyciu 1,0-1,5 kg/m². Po wyschnięciu tej aplikacji, tj. co najmniej po 6 h (w zależności od otoczenia i wietrzenia), powierzchnię zamieść i odkurzyć, usuwając z niej kruszywo luźne i niezwiązane. Następnie nałożyć drugą powłokę czystego MAXURETHANE przy szacunkowym zużyciu ok. 0,20-0,25 kg/m². W razie zastosowania takiej aplikacji zużycie całkowite wynosi ok. 0,6-0,7 kg/m².

WARUNKI APLIKACJI


. Nie stosować podczas deszczu ani gdy deszczu, kontaktu z wodą, kondensacji pary wodnej, wilgoci lub rosy można się spodziewać przez 72 h po aplikacji. Optymalna temperatura aplikacyjna wynosi 10-30ºC. Nie stosować, gdy temperatura podłoża lub otoczenia wynosi lub jest poniżej 10ºC, względnie gdy spadek poniżej 10ºC może nastąpić w ciągu 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych ani oszronionych.
Temperatura otoczenia i podłoża winna być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu rosy. Nie stosować, gdy wilgotność względna jest poniżej 30% oraz powyżej 80%. W środowisku morskim przed aplikacją produktu zmierzyć na miejscu wilgotność względną i punkt rosy. W razie niższych temperatur i/lub większej wilgotności względnej zastosować elektryczny nadmuch suchego i ciepłego powietrza, by stworzyć warunki odpowiednie do aplikacji.

DOJRZEWANIE I PIELĘGNACJA


Przed zanurzeniem w wodzie, przeprowadzeniem testu zalewowego lub oddaniem do użytku MAXURETHANE winien po aplikacji dojrzewać przez co najmniej 3 dni w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%. Niskie temperatury, wysoka wilgotność względna i słabe wietrzenie aplikacji skutkuje dłuższym czasem schnięcia i dojrzewania. W temperaturach powyżej 30ºC aplikację chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.
Przed dopuszczeniem podłoża do użytkowania należy odczekać min. 72 h przy temperaturze 20 st. C.

UWAGI DO STOSOWANIA


• Nie wykonywać aplikacji poniżej 10 st. C oraz przy wilgotności powyżej 35%, gdyż wydłuża to czas schnięcia, polimeryzując produkt przed wyeliminowaniem rozpuszczalnika, powodując w ten sposób pękanie powłoki,
• Bezpośrednie działanie promieni UV na nałożony produkt może powodować utratę połysku oraz żółknienie,
• Przed ponownym zamknięciem produktu brzeg pokrywki oraz pojemnik powinny być dokładnie umyte.
• Do czyszczenia narzędzi po zakończonej pracy należy użyć MAXSOLVENT,
• W przypadku aplikacji MAXURETHANE na powłoki typu MAXSEAL lub MAXSEAL SUPER w zbiornikach wodnych nowo budowanych należy przeprowadzić aplikację: - po 2 tygodniach na zewnątrz zbiorników, po 3 tygodniach wewnątrz zbiorników.
• Zbiorniki wodne pokryte MAXURETHANE można napełnić wodą po 5 dniach.

OPAKOWANIA


Puszki 5 kg i 25 kg,

PRZECHOWYWANIE


12 m-cy w oryginalnych opakowaniach, w suchym ciepłym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem. MAXURETHANE jest produktem palnym – przechowywanie i transport wymagają zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

OPINIE I APROBATY


Oznakowanie CE zgodnie z normą EN 1504-2

BHP


MAXURETHANE jest cieczą łatwopalną, tak więc należy stosować się do wszelkich zwykłych środków ostrożności w czasie przechowywania, transportu i przenoszenia.
Należy zapewnić dobrą wentylację dla usunięcia oparów rozpuszczalnika, wydzielających się w czasie nakładania materiału jak i w czasie jego utwardzania. Dotyczy to szczególnie robót wykonanych w szybach windowych, wąskich korytarzach, pomieszczeniach zamkniętych, gdyż opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i utrzymują się tuż nad podłożem. Unikać otwartego ognia i płomieni (np. spawanie), używać specjalnych lamp w hermetycznej obudowie. Nie palić podczas nakładania i trzymać z daleka od ciepła i źródła zapłonu. Podczas aplikacji należy używać gogli i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca wodą i mydłem. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, ale nie pocierać. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi szukać pomocy medycznej. Karta MAXURETHANE jest dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom