drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® PRIMER-W

WODNY PODKŁAD EPOKSYDOWY DO POWŁOK POLIURETANOWYCH I EPOKSYDOWYCH

MAXEPOX® PRIMER-W
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX PRIMER-W to dwuskładnikowy, wodny podkład epoksydowy przeznaczony do gruntowania podłoża z betonu, zaprawy i metalu pod powłoki poliuretanowe i epoksydowe.

ZASTOSOWANIE


Jako podkład na starych i nowych podłożach z betonu, zaprawy, metalu, cegieł, płytek ceramicznych itp. pod powłoki poliuretanowe i epoksydowe kładzione w ramach hydroizolacji dachów, tarasów, zbiorników wodnych, kanałów itp.
Do uszczelniania i przygotowania podłoża przy naprawianiu i/lub wykonywaniu posadzek na terenach przemysłowych, parkingach, centrach handlowych, hangarach itp.

ZALETY


Doskonała przyczepność do podłoża.
Do stosowania na podłożach o wilgotności do 10%.
Łatwość aplikacji: materiał można nakładać ręcznie lub natryskowo.
Zdatność do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych.
Materiał przyjazny dla środowiska: nietoksyczny, niepalny, bezwonny, zdatny do stosowania w miejscach o słabym przewiewie.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa, mocna, bez mleczka cementowego ani wykwitów, możliwie jak najbardziej jednolita, najlepiej lekko porowata (o teksturze otwartej), czysta, pozbawiona farb, powłok, luźnych cząsteczek, olejów, tłuszczów, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczeń, które mogą osłabić przyczepność materiału.
Nie stosować na podłożach narażonych na podnoszenie się wilgoci. Powierzchnia może zawierać nieznaczną ilość wilgoci, ale nie może być na niej wody stojącej.
Dla powierzchni gładkich lub mało absorpcyjnych, mechanicznie otworzyć teksturę powierzchni za pomocą szlifowania, piaskowania, żłobienia lub jakąkolwiek inną metodą ścierną (nie zaleca się agresywnych metod mechanicznych ani środków chemicznych). Przed rozpoczęciem aplikacji powierzchnię odkurzyć z kurzu i luźnych cząsteczek.
Fragmenty luźne i niezwiązane naprawić MAXREST. Pręty zbrojeniowe i inne elementy metalowe odsłonięte przy wykonywaniu prac przygotowawczych oczyścić i spasywować
MAXREST PASSIVE .
Złącza dylatacyjne i pęknięcia aktywne otworzyć i uszczelnić jednym z materiałów grupy MAXFLEX.
Powierzchnie metalowe oczyścić z wszelkich śladów korozji, odkurzyć i odtłuścić za pomocą piaskowania lub śrutowania.
Produkt wykazuje dobrą przyczepność również do podłoży epoksydowych, poliestrowych, poliuretanowych, bitumicznych, asfaltowych itd., ale dla wszelkiej pewności lepiej na miejscu robót wykonać próbę wstępną.
Mieszanie. MAXEPOX PRIMER-W dostarcza się w dwuskładnikowych zestawach odważonych fabrycznie. Najpierw każdy ze składników oddzielnie rozmieszać, następnie utwardzacz (komponent B) wlać w całości do żywicy (komponent A). Całość przez 2-3 minuty mieszać ręcznie lub (lepiej) mieszadłem wolnoobrotowym (300-400 obr./min.), aż powstanie produkt jednolity pod względem koloru i wyglądu. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła szybkoobrotowego, bo może to doprowadzić do podgrzania lub napowietrzenia mieszanki.
W tabeli danych technicznych sprawdzić czas zdatności do użycia materiału po zmieszaniu: dla zestawu 10 kg czas ten wynosi 2 h w temperaturze 20ºC (w wysokich temperaturach czas ten znacznie się skraca).

Aplikacja. MAXEPOX PRIMER-W nakłada się wałkiem z krótkim włosiem, pędzlem lub natryskowo. Jeśli stosuje się metodę natryskową, dla ułatwienia aplikacji materiał można rozcieńczyć niewielką ilością wody.
Na jedną warstwę podkładu wychodzi ok. 0,20-0,30 kg/m² materiału, zależnie od porowatości podłoża. Na powierzchniach bardzo porowatych może zajść potrzeba położenia dwóch lub trzech warstw gruntujących.
Jeśli na podkładzie ma być aplikowana powłoka epoksydowa lub poliuretanowa, to musi on zupełnie wyschnąć i nie kleić się na dotyk, co w zależności od warunków pogodowych może trwać 12-24 h.
Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez 24 h po aplikacji można się spodziewać deszczu, kondensacji pary wodnej, podniesienia się wilgoci, opadu rosy lub jakiegokolwiek innego kontaktu z wodą. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i/lub otoczenia jest poniżej 10ºC oraz gdy taka może być w ciągu 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych ani oszronionych.
Temperatura powietrza i podłoża winna być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu rosy. Przed rozpoczęciem aplikacji przeprowadzić pomiar wilgotności względnej i sprawdzić punkt rosy.
W niskiej temperaturze, przy wysokiej wilgotności względnej lub gdy obie okoliczności występują razem pożądane warunki aplikacji można uzyskać za pomocą nadmuchu ciepłego i suchego powietrza.
W temperaturach przekraczających 30ºC dochodzi do szybkiego wiązania komponentów i wytwarza się ciepło, a czas zdatności do użycia mieszanki znacznie się skraca.
Dojrzewanie. Przed nakładaniem powłoki epoksydowej lub poliuretanowej warstwa gruntująca winna zupełnie wyschnąć, co może trwać 12-24 h w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt czyścić wodą zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Średnie zużycie MAXEPOX PRIMER-W wynosi 0,20-0,30 kg/m², przy czym podane liczby mają wartość jedynie szacunkową i mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz stosowanej metody aplikacyjnej. Próba wstępna na miejscu robót pozwala dokładnie obliczyć zużycie w konkretnych warunkach aplikacyjnych.

WAŻNE WSKAZANIA


Nie stosować na podłożach narażonych na podnoszenie się wilgoci oraz negatywne ciśnienie hydrostatyczne.
Przez 24 h po aplikacji nie dopuścić do jakiegokolwiek kontaktu z wodą, wilgocią, rosą, skondensowaną parą wodną itp.
Na świeżym betonie i/lub zaprawie materiał stosować nie wcześniej niż po 28 dniach od ich aplikacji.
Pamiętać o zalecanej proporcji komponentów A i B.
Dopilnować podanego zużycia materiału na jedną warstwę.
Nie dodawać rozpuszczalników, rozcieńczalników, domieszek ani jakichkolwiek innych składników.
W razie zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym oraz po dalsze informacje prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

OPAKOWANIE


MAXEPOX PRIMER-W dostarcza się w odważonych fabrycznie, dwuskładnikowych zestawach 10 kg i 20 kg. Materiał dostępny jest w kolorze szarym.

PRZECHOWYWANIE


9 miesięcy w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym, w temperaturze 5-40ºC. Chronić przed mrozem, wilgocią i otwartym słońcem.
W temperaturze poniżej 5ºC może dojść do krystalizacji komponentów produktu. W tym wypadku należy je podgrzewać w umiarkowanej temperaturze, regularnie je mieszając, aż materiał stanie się jednorodny i pozbawiony grudek, o wyglądzie takim samym jak przed krystalizacją.

BHP


MAXEPOX PRIMER-W jest materiałem nietoksycznym, mimo to należy unikać jego kontaktu z oczami i skórą. Nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce umyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je dużą ilością wody, ale ich nie przecierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem. Nie wdychać oparów powstałych podczas podgrzewania lub palenia się materiału. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ale nie wywoływać wymiotów.
Zapoznać się z Kartą bezpieczeństwa MAXEPOX PRIMER-W.
Utylizacja produktu i pustych opakowań należy do końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom