drizoro strona główna
powrót
MAXFLEX® 100 W

WYSOKIEJ JAKOŚCI MODYFIKOWANY POLIURETAN, WYPEŁNIACZ DO ZŁĄCZY MAJĄCYCH STAŁY KONTAKT Z WODĄ I NADAJĄCY SIĘ DO KONTAKTU Z WODĄ PITNĄ

MAXFLEX® 100 W
MAXFLEX® 100 W - WYSOKIEJ JAKOŚCI MODYFIKOWANY POLIURETAN, WYPEŁNIACZ
DO ZŁĄCZY MAJĄCYCH STAŁY KONTAKT Z WODĄ I NADAJĄCY SIĘ DO KONTAKTU Z WODĄ PITNĄ
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFLEX 100 W to elastyczna jednoskładnikowa, modyfikowana polliuretanami, elastomeryczna, bezizocyjanianowe uszczelnienie, wykazujące świetną odporność na zużycie pod wpływem czynników atmosferycznych, przeznaczone do uszczelniania złączy i pęknięć mających stały kontakt z wodą i która nadaje się do kontaktu z wodą pitną.

ZASTOSOWANIE


Materiał uszczelniający MAXFLEX 100 W jest stosowany do wypełnienia przerw dylatacyjnych, w których występują pewne ruchy, połączeniach konstrukcyjnych, wszędzie tam gdzie wymagane jest stałe sprężyste wypełnienie np:
• Uszczelnianie złączy i pęknięć mających stały kontakt z wodą pitną w zbiornikach wodnych, kanałach, stacjach uzdatniania wody itp.
• Na złącza dylatacyjne w rozmaitych elementach konstrukcyjnych, prefabrykatach, zaprawach, wylewkach, konstrukcjach murowanych itp.
• Uszczelnianie złączy na fasadach, ściankach osłonowych, oknach i drzwiach.
• Na złącza ścianek w zbiornikach, do przechowywania chemikaliów, w oczyszczalniach ścieków itp.

ZALETY


MAXFLEX 100 LM jest gotowym do użycia uszczelniaczem i nie wymaga dodatkowego mieszania na budowie.
• Materiał nadaje się do kontaktu z wodą pitną.
• Może być stosowany na powierzchniach wilgotnych.
• Posiada niski moduł sprężystości i wytrzymuje poruszenia na złączu do 25%.
• Nadaje się na złącza zarówno poziome, jak i pionowe.
• Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do tradycyjnych materiałów budowlanych: betonu, zaprawy, konstrukcji murowanych, ceramiki, kamienia naturalnego itp.
• Wykazuje świetną odporność na zużycie pod wpływem czynników atmosferycznych i innych środków zewnętrznych.
• Posiada dobrą odporność chemiczną na wodę morską, ścieki, rozcieńczone kwasy i zasady itp.
• Stała odporność na gnojowicę, do stosowania w komorach fermentacji.
• Jest wolny od izocyjanianów, bezzapachowy, niekorozyjny.
• Po całkowitym zastygnięciu może być pokryty farbą.
• Jako materiał jednoskładnikowy i dostarczany w formie gotowej jest łatwy w użyciu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa i czysta, wolna od kurzu, powłok, wykwitów, oleju, tłuszczu oraz wszelkich innych materiałów, które mogłyby osłabić przyczepność. Powierzchnię uczynić nieznacznie chropowatą, może być powierzchniowo wilgotna, ale bez wody stojącej i kałuż. W razie potrzeby podłoże oczyścić mechanicznie przez szlifowanie, piaskowanie lub zeskrobanie drucianą szczotką. Do usunięcia olejów i tłuszczów użyć rozpuszczalników beztłuszczowych.
Na powierzchniach porowatych, złączach o dużej szerokości oraz mających stały kontakt z wodą dla polepszenia przyczepności zastosować PRIMER 1 o szacunkowym zużyciu 0,13-0,17 l/m². Zaprawę uszczelniającą nakładać, gdy podkład jest jeszcze świeży i lepki, tj. po ok. 30-120 minutach, pamiętając, że jego czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności. Po upływie tego czasu lub gdy podkład zdążył już wyschnąć, trzeba go zaaplikować ponownie.
Aby zapobiec poplamieniu krawędzi złącza i zadbać o jego estetyczne wykończenie, przed nałożeniem podkładu oraz zaprawy uszczelniającej zaleca się przyklejenie taśmy ochronnej po obu stronach złącza.
W tak przygotowane złącze należy umieścić sznur z pianki polietylenowej MAXCEL, o przekroju okrągłym i zamkniętych porach. Przekrój sznura należy zawsze dobierać o 25% większy od szczeliny, w której ma być umieszczony.

APLIKACJA


Po zabezpieczeniu krawędzi szczelin dylatacyjnych taśmą maskującą, zastosowaniu primera oraz umieszczeniu pianki polietylenowej należy wcisnąć środek uszczelniający MAXFLEX 100 W za pomocą odpowiedniego pistoletu w zależności od rodzaju opakowania.
Nadmiar materiału należy zdjąć szpachlą przed początkiem wiązania. Powierzchnia materiału powinna być lekko wklęsła i wygładzona (można użyć wody z mydłem).
Aplikację zakończyć przez zdjęcie taśmy maskującej. MAXFLEX 100 W może być malowany lub pokryty inną powłoką nie wcześniej niż po 3 dniach. Najlepiej użyć powłoki elastycznej i bezrozpuszczalnikowej typu MAXSEAL FLEX, MAXSHEEN ELASTIC itp. Wcześniej sprawdzić jednak przyczepność i kompatybilność planowanej powłoki.

WYMIARY ZŁĄCZA


Minimalna szerokość złącza przeznaczonego do uszczelnienia wynosi co najmniej 8 mm, a maksymalna 40 mm . Przy aplikacjach standardowych głębokość rowka powinna odpowiadać ok. połowie szerokości złącza, natomiast w sytuacji, gdy złącze ma 15 mm szerokości, jego głębokość powinna wynosić również 15 mm . Na złączach dylatacyjnych szerokość rowka powinna być co najmniej 4-krotnie większa od przewidywanego poruszenia na złączu. W rowku umieścić sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej MAXCEL o średnicy o 25% większej niż szerokość złącza. Powierzchni sznura dylatacyjnego nie pokrywać gruntem.

OPAKOWANIA


Naboje plastikowe: 300 ml
Worki próżniowe: 600 ml

KOLOR


biały, szary.

PRZECHOWYWANIE


Przechowywać w suchym miejscu w pomieszczeniach wentylowanych nie dłużej niż 12 miesięcy w temperaturze nie przekraczającej 30st C.

BHP


MAXFLEX 100 W nie jest materiałem toksycznym, mimo to należy unikać jego kontaktu z oczami i skórą. Gdyby doszło do kontaktu z oczami, niezwłocznie przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce obficie przemyć wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom