drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® TOP

JEDNOSKŁADNIKOWA POLIURETANOWA POWŁOKA ODORNA NA UV DO POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

MAXURETHANE® TOP
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE TOP to produkt jednoskładnikowy oparty na poliuretanowych żywicach alifatycznych, który po nałożeniu n a powierzchnię tworzy przezroczystą i elastyczną powłokę ochronną zapewniając jej dużą trwałość. Występuje w odmianie matowej i z połyskiem.

ZASTOSOWANIE


• Jako warstwa wierzchnia, epoksydowych lub poliuretanowych powłok, posadzek, izolacjo-nawierzchni, zabezpieczająca przed promieniowaniem UV.
• Ochrona posadzek betonowych przed wycieraniem się i oddziaływaniem chemicznym.
• Zabezpieczenie posadzek betonowych przed przedostawaniem się pyłu i kurzu.
• Zapewnienie gładkiego wykończenia na posadzkach obiektów przemysłowych, magazynów, terenów parkingowych, tarasów, boisk sportowych.
• Zdatny do zastosowania na powierzchniach narażonych na oddziaływanie środków wysoce agresywnych typu: kwaśne deszcze, procesy zamarzania i odmarzania, środowisko morskie itd.
• Nadaje się do zastosowania w charakterze powłoki wykończeniowej w basenach, zbiornikach wodnych, akwariach, kominach i wieżach chłodniczych w elektrociepłowniach.

ZALETY


• Materiał elastyczny, absorbuje ruchy podłoża.
• Doskonała trwałość pod kątem oddziaływania promieni UV.
• Doskonała odporność na wodę morską, ścieki, oleje, kwasy i rozcieńczone zasady.
• Zapewnia wykończenie antypyłowe.
• Duża przyczepność do podłoży mineralnych, stalowych i ceramicznych.
• Szybkie schnięcie.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Zabezpieczana powierzchnia powinna być trwała, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu, zapewniająca dobrą przyczepność. Próba „pull-off” (wytrzymałość na odrywanie) powinna dać wynik minimum 1,5 MPa.

MAXURETHANE TOP można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową zarówno nisko jak i wysokociśnieniową. Przy aplikacji jako zabezpieczenie powierzchni przed promieniami UV na uprzednio wykonanych powierzchniach zabezpieczonych materiałami opartymi na poliuretanach czy epoksydach należy pamiętać, ażeby nie dopuścić do zabrudzenia, zatłuszczenia przygotowanych powierzchni. Aplikację wykonać w jednej warstwie w ilości 0,2 l/m2.
W przypadku aplikacji tylko materiału MAXURETHANE TOP na powierzchnie betonowe należy go nałożyć w dwóch warstwach.

W przypadku powierzchni porowatych należy wykonać dodatkowo warstwę gruntującą. Przygotowanie warstwy gruntującej polega na zmieszaniu MAXURETHANE TOP z MAXSOLVENT w stosunku 1:1. Następne warstwy wykonuje się z czystego MAXURETHANE TOP. Wymagany jest odstęp 6 - 8 h przy nakładaniu poszczególnych warstw (dotyczy to także warstwy gruntującej). Czas przydatności tego środka zależy od temperatury i waha się od 1 - 2 h. Jeśli aplikacja kolejnej warstwy ma miejsce po 24 h lub jeśli powierzchnia miała kontakt z wodą lub innymi cieczami, zalecamy zmatowienie papierem ściernym przed nałożeniem kolejnej powłoki.

WARUNKI APLIKACJI


MAXURETHANE TOP zaleca się stosować w temperaturze 10 – 350C i przy wilgotności względnej wynoszącej 35 – 80%.

Schnięcie : Przed oddaniem posadzki do użytku winny upłynąć minimum 72 godz. Przy temperaturze wynoszącej 20 0C.

Czyszczenie narzędzi: Do czyszczenia narzędzi i innego sprzętu jeszcze przed zaschnięciem produktu używać materiału MAXSOLVENT. Po stwardnieniu produktu usunąć go można tylko metodą mechaniczną.

UWAGI SZCZEGÓLNE


• Wilgotność podłoża winna wynosić poniżej 5%.
• Przed aplikacją unikać kondensacji pary wodnej na podłożu.
• Przed zastosowaniem MAXURETHANE TOP na świeży beton winno upłynąć przynajmniej 28 dni jego dojrzewania.

OPAKOWANIE


5l lub 25 l wiadra

PRZECHOWYWANIE


6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym pomieszczeniu w tem. 50C do max. 300C.

BHP


MAXURETHANE TOP jest materiałem palnym, dlatego należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności związanych z obchodzeniem się, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów tego rodzaju. W trakcie pracy nie należy palić, należy trzymać się z dala od sprzętów emitujących ogień. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami starannie przemyć je wodą. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją mydłem i wodą. Jeśli podrażnienie trwa nadal należy zwrócić się o pomoc lekarską.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom