drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® TAR

POWŁOKA EPOKSYDOWO-BITUMICZNA DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH I STALOWYCH

MAXEPOX® TAR
MAXEPOX® TAR - POWŁOKA EPOKSYDOWO-BITUMICZNA DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH I STALOWYCH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX TAR – dwuskładnikowy materiał epoksydowo-smołowy o dużej odporności, na oddziaływanie środowisk agresywnych chemicznie, wytworzony na bazie specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny oleju smołowego i żywicy epoksydowej z mineralnymi wypełniaczami.

ZASTOSOWANIE


• Hydroizolacja oraz ochrona powierzchni betonowych i stalowych przed, trwałym lub czasowym, agresywnym oddziaływaniem: popłuczyn i wody przemysłowej, wody gruntowej, ścieków komunalnych i przemysłowych.
• Wykonywanie chemoodpornych hydroizolacji od strony gruntu: fundamentów, rurociągów, kanalizacji, obiektów oczyszczalni ścieków, itp.
• Wykonywanie powłok ochronnych odpornych na stałe lub czasowe oddziaływanie ścieków oraz gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w ściekach – zbiorniki oczyszczalni ścieków.
• Hydroizolacja od strony gruntu obiektów budownictwa podziemnego ( tunele, obiekty hydrotechniczne środowiska morskiego oraz śródlądowego).
• Hydroizolacja budowli lub ich części, poddanych obciążeniom dynamicznym np: płyty mostowe, zbiorniki itp.
• Powłoka ochronna na podłoża betonowe i metalowe chroniąca przed agresywnym oddziaływaniem: ścieków, wody morskiej, rozcieńczonych zasad i kwasów, wód gruntowych, itp.

ZALETY


• Prosta i łatwa aplikacja
• Bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych i metalowych.
• Dobra odporność chemiczna, powłoka dostosowane do stałego kontaktu ze ściekami, stałego oddziaływania gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w ściekach
• Można stosować na powierzchnie matowo-wilgotne
• Elastyczność powłoki (giętkość)
• Odporność na materiały ropopochodne.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni
Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Należy jednak pamiętać, ażeby podłoże było nośne, szorstkie, czyste wolne od oleju i tłuszczu. Powierzchnie bardzo gładkie oraz pokryte mleczkiem cementowym należy oczyścić, dowolną metodą gwarantującą odpowiednią przyczepność, np. piaskowanie, frezowanie, szlifowanie, hydromonitoring itp.
Powierzchnie metalowe muszą być odtłuszczone i pozbawione korozji. Jako warstwy zabezpieczającej dla zbiorników metalowych można zastosować materiał MAXREST PASSIVE przed aplikacją MAXEPOX TAR
Mieszanie
MAXEPOX TAR dostarczany jest w zestawach. Utwardzacz, składnik B, wlewa się do żywicy, składnika A. W celu zapewnienia właściwej reakcji dwóch składników, należy upewnić się czy została dodana całość składnika B. Mieszanie wykonuje się ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego aż do uzyskania jednorodnego w kolorze i wyglądzie produktu. Należy unikać zbytniego napowietrzenia mieszanki. Po wymieszaniu zaleca się przelanie całej mieszaniny do czystego pojemnika.
Produkt MAXEPOX TAR zmieszany z kruszywem kwarcowym (frakcja z przedziału: 0,5÷2,0mm) w proporcji epoksyd-bitum : kruszywo - 1:2÷3, tworzy zaprawę bitumiczno epoksydową przeznaczoną do naprawy i wyrównywania powierzchni betonowych. Ciężar objętościowy zaprawy wynosi ok. 2 kg/dm3.
Aplikacja na budowie
Podłoże musi mieć temperaturę w przedziale +5°C - +30°C. Aplikację MAXEPOX TAR wykonuje się za pomocą szczotki, wałka lub natrysku bezpowietrznego, w dwóch kolejnych powłokach, w odstępie od 6 godzin do 48 godzin między powłokami. Czas przydatności produktu do użycia, w temp. 25°C, wynosi około 6 godzin, zwiększając się w niższych temperaturach i zmniejszając w wyższych.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych t.j. wysokiej wilgotności powietrza lub opadów deszczu podczas aplikacji lub w okresie pełnego utwardzania produktu mogą wystąpić pewne efekty powierzchniowe objawiające się wystąpieniem brązowego nalotu spowodowane utrudnionym odparowywaniem rozpuszczalników z materiału. Nie ma to jednak wpływu na właściwości i jakość powłoki.

Czyszczenie.
Czyszczenie narzędzi wykonuje się natychmiast po ich użyciu środkiem o nazwie MAXEPOX SOLVENT.

BHP


• Podczas mieszania, aplikacji należy pamiętać o stosowaniu rękawic gumowych oraz okularów ochronnych.
• Jeśli produkt dostanie się do oczu, natychmiast spłukiwać oczy obfitą ilością czystej wody. Nie pocierać oczu.
• Jeżeli skóra zostanie zabrudzona materiałem, umyć dokładnie wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Nie powodować wymiotów.
• Łatwopalne, ulotne rozpuszczalniki są składnikami MAXEPOX TAR, zatem należy przestrzegać wszelkich zasad odnoszących się do transportu i obchodzenia się z takimi produktami.
• W zamkniętych pomieszczeniach o małej wentylacji należy zapewnić wentylację mechaniczną oraz stosować odpowiednie maski.
• W przypadku wycieku użyć piasku lub innych materiałów absorpcyjnych.
• Nie wylewać do kanalizacji, rzek, kanałów lub gruntu.
Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZUŻYCIE


0,6 – 0,8 kg /m2 w dwóch warstwach, przy grubości powłoki ok. 300.

OPAKOWANIE


31 kg zestawy

KOLOR


Czarny i brązowy

PRZECHOWYWANIE


8 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym, zadaszonym miejscu, w przedziale temperatur od +5ºC do +30ºC.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA


Po 8 tygodniach w kontakcie ,EN-ISO 175

WYNIK


Węglan sodu 1% roztwór nadaje się na stały kontakt
Kwas chlorowodorowy 1% roztwór nadaje się na stały kontakt
Wybielacz 1% roztwór nadaje się na stały kontakt
Fenol 1% roztwór nadaje się na stały kontakt
Siarczan amonowy 5% roztwór nadaje się na stały kontakt
Olej napędowy nadaje się na krótkotrwały kontakt
Kwas mlekowy nadaje się na krótkotrwały kontakt

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.
Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom