drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® TAR - F

WODOODPORNA POWŁOKA EPOKSYDOWO – SMOŁOWA DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH I STALOWYCH

MAXEPOX® TAR - F
MAXEPOX® TAR - F - WODOODPORNA POWŁOKA EPOKSYDOWO – SMOŁOWA DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH I STALOWYCH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX TAR-F to dwuskładnikowa, wysoce chemoodporna, wolna od rozpuszczalników, uelastyczniona powłoka wodoszczelna, oparta na bazie żywicy epoksydowej i specjalnie wyselekcjonowanych olei smołowych, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.

ZASTOSOWANIE


• Hydroizolacja oraz ochrona powierzchni betonowych i stalowych przed, trwałym lub czasowym, agresywnym oddziaływaniem: popłuczyn i wody przemysłowej, wody gruntowej, ścieków komunalnych i przemysłowych.
• Wykonywanie chemoodpornych hydroizolacji od strony gruntu: fundamentów, rurociągów, kanalizacji, obiektów oczyszczalni ścieków, itp.
• Wykonywanie powłok ochronnych odpornych na stałe lub czasowe oddziaływanie ścieków oraz gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w ściekach – zbiorniki oczyszczalni ścieków.
• Hydroizolacja od strony gruntu obiektów budownictwa podziemnego ( tunele, obiekty hydrotechniczne środowiska morskiego oraz śródlądowego).
• Hydroizolacja budowli lub ich części, poddanych obciążeniom dynamicznym np: płyty mostowe, zbiorniki itp.
• Powłoka ochronna na podłoża betonowe i metalowe chroniąca przed agresywnym oddziaływaniem: paliw, benzyny, tłuszczów, ropy, olejów, siarczanów itp.

ZALETY


• Podwyższona elastyczność, dobre właściwości mechaniczne, odporność na ruchy termiczne podłoża i oddziaływanie obciążeń dynamicznych
• Zdolność mostkowania rys skurczowych oraz pęknięć włoskowatych.
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego i metalowego.
• Bardzo dobra odporność chemiczna na sole, oleje, benzyny, siarczany, detergenty i inne związki chemiczne.
• Produkt wolny do rozpuszczalników, niepalny.
• Produkt o podwyższonej odporności na promieniowanie UV .

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża: Nawierzchnia betonowa winna być zwięzła i mocna, całkowicie czysta, wolna od kurzu i olejów, o niewielkiej porowatości. Wilgotność powierzchniowa nie powinna przekraczać 4%. Na nawierzchniach o dużej porowatości można zastosować w charakterze podkładu pojedynczą warstwę MAXEPOX TAR. Nawierzchnie metalowe należy wyczyścić za pomocą piaskowania lub śrutowania w celu usunięcia korozji powierzchniowej, jak również trzeba je odtłuścić.
Mieszanie: MAXEPOX TAR-F dostarcza się w fabrycznie odważonych opakowaniach. Utwardzacz (komponent B) wlewa się do żywicy (komponent A). Dla zapewnienia prawidłowej reakcji obu składników należy sprawdzić, czy komponent B wykorzystany został w całości. Mieszaninę sporządzić można ręcznie lub – lepiej – posługując się wiertarką wolnoobrotową, aż do uzyskania produktu jednolitego pod względem barwy i wyglądu. Podczas mieszania unikać nadmiernego napowietrzenia mieszanki. Kiedy mieszanka jest gotowa, zaleca się przelać ją do czystego pojemnika.
Aplikacja: Produkt aplikuje się za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu, nakładając kolejną warstwę w odstępie minimum 6 h i maksimum 24 h. Powłoka finalna zabezpieczenia może składać się z warstw wykonanych materiałem MAXEPOX TAR -F lub materiałem MAXEPOX TAR i MAXEPOX TAR -F. Przy czym warstwa wierzchnia powłoki epoksydowo-bitumicznej, naszego systemu, narażonej na oddziaływanie promieniowania UV powinna być wykonana produktem MAXEPOX TAR -F.
Struktura powłoki
Typowe zabezpieczenie uzyskuje się w wyniku aplikacji duch warstw powłoki, kolejno: MAXEPOX TAR jako pierwsza warstwa, MAXEPOX TAR -F jako warstwa druga – zamykająca. W celu uzyskania podwyższonej elastyczności, powłoka powinna składać się z dwóch warstw produktu MAXEPOX TAR -F.
Dopuszcza się rozcieńczenie produktu MAXEPOX TAR -F specjalnym rozcieńczalnikiem MAXEPOX SOLVENT, dostarczanym przez producenta, do 5% wagowo. Rozpuszczalnik miesza się z bazą następnie dodaje się utwardzacz.
W przypadku chropowatej powierzchni zaleca się wygładzenie jej, materiałami naprawczymi systemu DRIZORO.
Temperatura aplikacji: Idealna temperatura aplikacji wynosi 10-30ºC. Temperatura poniżej 10ºC znacznie wydłuża czas schnięcia i krzepnięcia. Kiedy temperatura przekracza 30ºC, starać się unikać prac bezpośrednio na słońcu.
Skraplanie wilgoci na świeżej powłoce może spowodować jej odbarwienie i lokalne zmarszczki, niemniej nie ma to wpływu na właściwości powłoki.
Czyszczenie: Sprzęt i narzędzia czyścić materiałem MAXSOLVENT zaraz po ich wykorzystaniu. Po wyschnięciu produkt usunąć można tylko metodami mechanicznymi.

ZUŻYCIE


Szacowane zużycie MAXEPOX TAR-F waha się między 0,2 a 0,4 kg/ m² na jedną warstwę powłoki, odpowiednio 0,4-0,8 kg/ m² przy dwóch powłokach. Może ono ulec zmianie wobec takich czynników, jak porowatość i faktura podłoża.

PAKOWANIE


MAXEPOX TAR -F dostarcza się w fabrycznych opakowaniach 25 kg .

PRZECHOWYWANIE


8 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym w temperaturze 5-30ºC. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

BHP


Podczas wykonywania mieszanki i w trakcie aplikacji nosić rękawice ochronne i okulary. Kiedy dochodzi do kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je czystą wodą, unikając wcierania, oraz zwrócić się do lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją bieżącą wodą i mydłem. Kiedy produkt dostanie się do układu trawiennego, natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów (torsji). W przypadku rozlania produktu usunąć go za pomocą trocin, piasku lub innego materiału absorpcyjnego. Nie wylewać do kanalizacji, strumieni i rzek, kanałów czy gruntu. Na życzenie przekazujemy Kartę bezpieczeństwa produktu. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom