drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® FLEX

WYSOKO ELASTYCZNE WODOODPORNE ZABEZPIECZENIE EPOKSYDOWE

MAXEPOX® FLEX
MAXEPOX® FLEX - WYSOKO ELASTYCZNE WODOODPORNE ZABEZPIECZENIE EPOKSYDOWE
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX FLEX jest dwuskładnikowym, bez rozpuszczalnikowym, elastycznym, epoksydowym materiałem hydroizolacyjnym do stosowania na powierzchniach betonowych i metalowych.

ZASTOSOWANIE


• Wodoodporna i ochronna powłoka na zbiorniki wody pitnej.
• Jako hydroizolacja i chemiczne zabezpieczenie powierzchni betonowych i metalowych w konstrukcjach podziemnych, fundamentach, wieżach chłodniczych, kanałach ściekowych, przepompowniach, wodociągach itd.
• Jako warstwa przygotowawcza pod samopoziomujące zaprawy epoksydowe na płytach betonowych o potencjalnie dużym natężeniu ruchu, np. w garażach, magazynach, centrach sportowych itd.
• Jako powłoka wielowarstwowa o wykończeniu antypoślizgowym.
• Jako zabezpieczenie przed atakiem chemicznym na posadzkach przemysłowych.
• Jako powłoka ochronna na powierzchnie zbiorników zamkniętych do przechowywania gnojowicy, ścieków komunalnych i przemysłowych oraz produkcji biogazu.
• Wykonywanie powłok ochronnych odpornych na stałe lub czasowe oddziaływanie ścieków oraz gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w ściekach – zamknięte zbiorniki na oczyszczalni ścieków WKF itp., odporność na BSK.
• Jako wodoodporna, wodoszczelna izolacjo nawierzchnia na chodnikach kładkach dla pieszych, pieszych ciągach komunikacyjnych, ciągach komunikacyjnych obciążonych lekkim ruchem kołowym (samochody osobowe)

ZALETY


• Wysoka elastyczność i parametry mechaniczne, odporność na odkształcenia termiczne podkładu.
• Bardzo dobra zdolność mostkowania spękań, rys.
• Wysoka odporność na ścieranie i eksploatację.
• Doskonała przyczepność do betonu i powierzchni metalowych.
• Bardzo bobra odporność chemiczna na sole, oleje, benzynę, roztwory kwasów i zasad, siarczany, itp.
• Odporność na gazy: metan, dwutlenek węgla, kwas siarkowy itp.,
• Nietoksyczny, bez rozpuszczalnikowy, niepalny. Dostosowany do kontaktu z wodą pitną.

INSTRUKCJA APLIKACJA


Przygotowanie podłoża
Podłoże betonowe ma być zwarte i mocne, całkowicie czyste, pozbawione pyłów i pozostałości olejów, lekko chropowate. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone z rdzy, przez śrutowanie lub piaskowanie, oraz odtłuszczone.
Na porowate powierzchnie zaleca się zastosowanie warstwy gruntującej MAXPRIMER lub MAXEPOX PRIMER, której zużycie waha się między 200-300 gr/m2. Na powierzchniach poddanych nieznacznemu negatywnemu ciśnieniu hydrostatecznemu lub na których występuje zjawisko podnoszenia się wilgoci można wpierw położyć warstwę MAXEPOX CEM, która będzie pełnić funkcję bariery przed parą wodną.2.
Przygotowanie materiału
MAXEPOX FLEX jest dostarczany w rozważonych kompletach. Utwardzacz, komponent B, wlewa się do żywicy, komponent A. W celu zapewnienia poprawnej reakcji dwóch komponentów należy dodać całość komponentu B do żywicy, komponent A.
Mieszanie może być przeprowadzane ręcznie lub przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej, do osiągnięcia jednolitej mieszanki pod względem koloru i wyglądu. Należy unikać napowietrzania mieszanki podczas mieszania produktów.
Jeśli trzeba przygotować samopoziomującą zaprawę epoksydową, zaleca się wlać spoiwo do czystego pojemnika i dodać do niego piasek kwarcowy, całość solidnie rozmieszać do uzyskania jednorodnej substancji. Firma DRIZORO może dostarczyć odpowiednie i wysokiej jakości kruszywo w gotowych, fabrycznie odważonych ilościach. Kruszywo to musi być czyste i suche, wolne od pyłu, drobnych wypełniaczy i gliny. Proporcja wagowa spoiwa do kruszywa zależy od wielkości aplikacji i pożądanej urabialności mieszanki, ale generalnie wynosi ok. 1:1, przy zalecanym uziarnieniu kruszywa 0,1-0,5 mm .
Aplikacja jako czysta powłoka. MAXEPOX FLEX nakłada się pędzlem lub wałkiem w dwóch warstwach, w odstępie czasowym 3-24 h między poszczególnymi warstwami. W zależności od metody aplikacyjnej opcjonalnie można regulować lepkość materiału, dodając do niego max. 5% MAXEPOX SOLVENT. Do uzyskania wykończenia antypoślizgowego pierwszą warstwę MAXEPOX FLEX, gdy jest jeszcze świeża, posypać czystym i suchym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,5 mm, zużywając w tym celu 1,5 kg/m² kruszywa. Po wyschnięciu pierwszej warstwy luźny piasek odkurzyć i usunąć, po czym zaaplikować czysty MAXEPOX FLEX jako warstwę wierzchnią.
Aplikacja jako samopoziomująca zaprawa epoksydowa. Wykonuje się ją na całej powierzchni uprzednio zagruntowanej za pomocą MAXPRIMER lub MAXEPOX PRIMER, nakładając materiał kielnią na pożądaną grubość. W razie potrzeby po 24 h można nałożyć powłokę wierzchnią jako wykończenie na zaprawie epoksydowej samym MAXEPOX FLEX lub innym odpowiednim materiałem epoksydowym lub poliuretanowym DRIZORO
Aplikacja
Warunki aplikacji. Optymalna temperatura pracy z MAXEPOX FLEX to przedział między 8ºC a 30ºC. Nie stosować, jeśli temperatura poniżej 8ºC panuje w czasie aplikacji lub gdy spodziewana jest przez 24 h bezpośrednio po niej. Temperatura podłoża i otoczenia musi być co najmniej 3ºC wyższa od punktu rosy. Nie stosować przy wilgotności względnej przekraczającej 85%. W tym przypadku dla uzyskania odpowiednich warunków zastosować nadmuch suchego i ciepłego powietrza.
Dojrzewanie. Przed oddaniem do użytku czas dojrzewania wynosi 4 dni w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%. Niższe temperatury i większa wilgotność względna powodują dłuższy czas dojrzewania.
Czyszczenie. Narzędzia i cały sprzęt czyścić MAXEPOX SOLVENT zaraz po ich użyciu. Gdy materiał stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.


ZUŻYCIE


Gdy nakłada się powłokę z czystego materiału o zalecanej grubości 350-400 mikronów (175-200 mikronów jednej warstwy), całkowite zużycie produktu wynosi 0,6-0,7 kg/m² (0,3-0,35 kg/m² na jedną warstwę). Jeśli ma służyć jako samopoziomująca zaprawa epoksydowa, to szacunkowe zużycie całkowite wynosi 2 kg/m² na 1 mm grubości zaprawy, sporządzonej w proporcji wagowej spoiwa i kruszywa 1:1, przy czym zalecana maksymalna grubość warstwy to 1-2 mm . Faktyczne zużycie może różnić się od podanych wartości zależnie od porowatości i stanu podłoża, dlatego przed przystąpieniem do aplikacji zaleca się przeprowadzenie na miejscu robót próby wstępnej, która pomoże dokładnie ustalić przewidywane zużycie.

PAKOWANIE


MAXEPOX FLEX jest dostarczany w rozważonych kompletach 10 i 20 kg w kolorach: zielony, czerwony, szary i niebieski.

PRZECHOWYWANIE


Dwanaście miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, zadaszonym pomieszczeniu. Temperatura przechowywania od 5oC do 30oC. W temperaturze poniżej 5 st.C produkt ulega krystalizacji: gdyby do tego doszło, produkt powoli podgrzewać w temp. 80-90 st.C, nieustannie go mieszając, aż do uzyskania jednorodnego i pozbawionego grudek. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i mrozem.

BHP


MAXEPOX FLEX jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Do mieszania i nakładania materiału, należy ubrać rękawice gumowe i okulary ochronne. Jeżeli materiał dostanie się do oczu, spłukać czystą wodą, nie trzeć oczu i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, zmyć produkt dużą ilością wody z mydłem. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wymuszać wymiotów.
Na życzenie dostępna jest karta bezpieczeństwa dla produktu MAXEPOX FLEX. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom