drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX CEM®

EPOKSYDOWO – CEMENTOWA ZAPRAWA DO NAPRAW, WYRÓWNYWANIA I OCHRONY BETONU

MAXEPOX CEM®
MAXEPOX CEM® - EPOKSYDOWO – CEMENTOWA ZAPRAWA DO NAPRAW, WYRÓWNYWANIA I OCHRONY BETONU
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX CEM jest trzyskładnikowym produktem opartym na bazie żywicy epoksydowej i cementu, w szczególności przeznaczonym do napraw, wyrównywania i ochrony powierzchni betonowych zarówno poziomych jak i pionowych, w warstwach o grubości do 5mm.

ZASTOSOWANIE


• Do szpachlowania, szlamowania i naprawy powierzchni podłoży mineralnych, w warstwach o grubości od 1 do 5mm.
• Renowacja i ochrona powierzchni betonowych narażonych na ścieranie: obiekty oczyszczalni ścieków, podłogi przemysłowe itp.
• Warstwa ochronna betonu przed agresywnym oddziaływaniem środowisk chemicznych.
• Wyrównanie i wygładzenie wilgotnego podłoża przed aplikacją powłok żywicznych lub cementowych.

ZALETY


• Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych.
• Nie wymaga gruntowania.
• Stanowi szybkoschnącą barierę paroszczelną, umożliwiającą aplikację powłok żywicznych na podłoża wilgotne, po upływie minimalnego czasu oczekiwania.
• Wysoka odporność na ścieranie i zużycie.
• Zapewnia wysoką odporność chemiczną.
• Kolorystycznie zbliżony do betonu.
• Bardzo dobra tiksotropia i urabialność.
• Produkt nie toksyczny, bezzapachowy, bezrozpuszczalnikowy, nie palny.
• Możliwość aplikacji na „świeży beton”.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI


Usunąć wszystkie luźne i zniszczone fragmenty aż do mocnego betonu.
Podłoże powinno być czyste, wolne od brudu, niezaolejone, należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność produktu do podłoża. Podłoże należy zmyć czystą wodą, nie pozostawiając na nim wody zastoiskowej. Przed aplikacją materiału podłoże powinno mieć otwarte pory. Powierzchnia betonowa po oczyszczeniu powinna spełniać warunki: średnia wartość badania przyczepności nie mniejsza niż 1,5MPa, pojedynczy odczyt nie mniejszy niż 1MPa.

MIESZANIE


MAXEPOX CEM jest dostarczany jako trzyskładnikowy produkt w kompletach przygotowanych wagowo. Komponent A wlewa się do komponentu B. Mieszać używając wolnoobrotowej mieszarki (400-600 obr./min.), aż do uzyskania jednorodnego wyglądu i koloru. Następnie należy stopniowo dodawać komponent C wsypując go równomiernie w czasie mieszania, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Mała ilość produktu może być również mieszana ręcznie. Produktu nie należy mieszać zbyt długo, ani używać szybkoobrotowej wiertarki, która może podgrzać mieszaninę lub ją napowietrzyć. Czas przydatności zmieszanego materiału wynosi od 30 do 40 min. w temperaturze 20st C.

APLIKACJA


MAXEPOX CEM należy nakładać na matowo wilgotne podłoże za pomocą pacy lub szpachli, w jednej lub wielu warstwach. Grubość pojedynczej warstwy powinna zawierać się w przedziale od 1mm od 5mm. Większe ubytki w podłożu należy wcześniej wypełnić wybraną zaprawą naprawczą Drizoro. Kiedy warstwa produktu zacznie wiązać po około 20-30 min., w zależności od warunków, powierzchnię można wygładzić za pomocą zwilżonej gąbki lub packi. Unikać nadmiernego zacierania.
Przed przystąpieniem do nakładania kolejnych warstw, poprzednie muszą być całkowicie związane, co następuje po upływie około 24 godzin w zależności od warunków otoczenia.

WARUNKI APLIKACJI


Nie stosować w temperaturze otoczenia i podłoża poniżej 80 C oraz gdy spodziewane są spadki temperatury ,poniżej wskazanej wielkości, w ciągu najbliższych 24 godzin. Nie aplikować na zamrożoną lub zeszronioną powierzchnię lub gdy spodziewane są opady deszczu. Produkty na bazie cementu nakładać na warstwę MAXEPOX CEM nie wcześniej niż po 24h i nie później niż po 48 h. Przy układaniu zaprawy na świeży beton należy przestrzegać warunku, aby od czasu wylania betonu upłynęło co najmniej 24h (temp.20oC, wilgotność 65%) oraz aby wylane elementy betonowe były zabezpieczone przed powstawaniem rys skurczowych na ich powierzchni.

DOJRZEWANE


Przez pierwsze 24 godziny po aplikacji zaprawa musi być chroniona przed deszczem, rosą oraz wodą. Produkty żywiczne mogą być aplikowane gdy wilgotność podłoża jest mniejsza niż 4% lecz nie wcześniej niż po 24 h w temperaturze 20st C. Niskie temperatury z relatywnie wysoką wilgotnością i/lub słabą wentylacją wydłużają czas dojrzewania produktu.

CZYSZCZENIE


Sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po aplikacji. Zaschnięty materiał można wyczyścić tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Zużycie szacuje się na około 1,95 kg/m2/mm grubości warstwy. Zużycie to może różnić się w zależności od porowatości i struktury podłoża. W celu określenia dokładnego zużycia należy przeprowadzić próby na budowie.

UWAGI DO STOSOWANIA


• Nie dodawać wody, rozpuszczalników ani innych związków do Maxepox Cem.
• Nie przekraczać maksymalnej grubości na warstwę (5mm).
• Materiał narażony na długotrwałe promieniowanie uv może doznać powierzchniowych odbarwień, które nie mają wpływu na własności warstwy.
• Dodatkowe informacje nie ujęte w tym w biuletynie technicznym udzieli nasz Dział Techniczny.

OPAKOWANIE


MAXEPOX CEM jest dostarczany w komponentach przygotowanych wagowo: 20 kg w kolorze jasno – szarym (komponent A: 0,75 kg, komponent B: 2,25 kg, komponent C: 17 kg).

MAGAZYNOWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Musi być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu, unikając temperatur poniżej 5st C, bezpośredniego nasłonecznienia oraz zamrożenia. Temperatura poniżej 5st C powoduje krystalizację materiału, wówczas należy podgrzać produkt do 80 - 90st C i mieszać, do chwili uzyskania przez produkt pierwotnej konsystencji i rozpuszczenia ewentualnych grudek. uzyska doprowadzić materiał do odpowiedniego stanu.

BHP


MAXEPOX CEM jest nietoksyczny, zawiera związki ścierne. Podczas aplikacji należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą, do zmycia produktu należy użyć wody z mydłem. Jeśli któryś z komponentów dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć, jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa produktu dostępna na życzenie klienta. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze opierają się na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i w oparciu o literaturę fachową. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom