drizoro strona główna
powrót
MAXREPAIR® INJECTION

PŁYNNA ZAPRAWA ABSORBUJĄCA SKURCZE PODŁOŻA, MODYFIKOWANA POLIMERAMI O ŚREDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI I WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI

MAXREPAIR® INJECTION
MAXREPAIR® INJECTION - PŁYNNA ZAPRAWA ABSORBUJĄCA SKURCZE PODŁOŻA, MODYFIKOWANA POLIMERAMI O ŚREDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI I WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXREPAIR INJECTION to jednoskładnikowa zaprawa płynna absorbująca skurcze podłoża, utworzona z cementu i kruszyw mineralnych, modyfikowana polimerami, o świetnej przyczepności i średnich parametrach wytrzymałościowych. Produkt nie zawiera chlorków ani cząstek metalicznych. Dostarczany jest w postaci proszku gotowego do użycia bezpośrednio po zmieszaniu z wodą.

ZASTOSOWANIE


• Naprawy strukturalne i wzmacnianie konstrukcji betonowych.
• Jako obciążenie nośne między betonem a konstrukcjami metalicznymi ze względu na swą świetną przyczepność.
• Wypełnienie podstaw stalowych filarów.
• Kotwienie filarów w konstrukcjach z betonu prefabrykowanego.
• Podparcie belek na mostach.
• Kotwienie śrub, lin itp.
• Wypełnienie fundamentów pod maszyny między betonem a stalowymi płytami.
• Naprawa złączy w posadzkach.

ZALETY


• Świetna przyczepność do betonu, zbrojenia i powierzchni metalicznych.
• Po związaniu produkt odporny na ekstremalne różnice temperatur.
• Znosi wielokrotne obciążenia.
• Jest odporny na wodę, oleje i tłuszcze.
• Jest ognioodporny i nietoksyczny.
• Absorbuje skurcze podłoża i jest nieznacznie rozciągliwy.
• Jest wolny od chlorków, nie powoduje korozji na powierzchniach metalowych, nie zawiera cząstek metalicznych.
• Charakteryzuje się doskonałą płynnością i zdolnością samopoziomowania, pozwala na aplikację przez iniekcję i przez wylewanie.
• Podczas mieszania nie wytrąca się i nie wypływa z mieszaniny.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża.
Powierzchnia winna być strukturalnie wytrzymała i czysta, wolna od pyłu, powłok, oleju i tłuszczu. Dla uzyskania najlepszej przyczepności oczyścić ją piaskowaniem lub inną podobną metodą. Luźne, niezwiązane cząstki usunąć sprężonym powietrzem. Przed rozpoczęciem aplikacji powierzchnię betonu nasycić wodą, nie pozostawiając jednak stojącej wody.
Mieszanie.
MAXREPAIR INJECTION wlać do czystego wiadra zawierającego pewną ilość wody i zacząć mieszanie. Zależnie od pożądanej konsystencji mieszanki na 25 kg worek produktu stosuje się 3,5-4 l wody, co proporcjonalnie stanowi około 14-16% wagi MAXREPAIR INJECTION. Mieszanie najlepiej wykonywać mechanicznie z użyciem mieszadła wolnoobrotowego przez około 3-4 minuty. Uważać, by w mieszance nie pojawiły się pęcherzyki powietrzne. Można też użyć betoniarki. Mieszanie ręczne odpowiednio przedłużyć, aż do całkowitego zaniknięcia grudek. Materiał nakładać zaraz po zmieszaniu, bo jego płynność trwa 15-20 minut w temperaturze 20°C.
Przy wypełnianiu objętości przekraczających 0,1 m³ i głębszych niż 4 cm do każdego 25 kg worka MAXREPAIR INJECTION należy dodać 8 kg suchego i czystego piasku o uziarnieniu 3-5 mm. Zależnie od pożądanej konsystencji każdy worek produktu zmieszać z 3,25-3,5 l wody, uważając jednak, by nie doszło do wytrącania się wody wskutek jej nadmiaru.
Nakładanie.
W razie potrzeby nakładanie materiału można wspomóc stosując małe dodatki formierskie wokół powierzchni przeznaczonych do pokrycia. MAXREPAIR INJECTION aplikuje się poprzez niskociśnieniowe pompowanie lub po prostu wylewaniem grawitacyjnym wprost ze zbiornika, w którym przeprowadzono mieszanie. Produkt rozprowadzać nieprzerwanie w jednym kierunku, co zapobiegnie powstaniu „zimnych złączy” i obniży do minimum możliwość uwięzienia pod wylewką powietrza. W razie konieczności zastosowanie ręcznego ubijaka dopomaga wypełnić przestrzeń roboczą podłoża, trzeba jednak uważać, by nadmierne drgania nie spowodowały rozwarstwienia mieszanki i powstania pęcherzyków powietrznych. Warunki aplikacji. Idealna temperatura aplikacyjna to przedział między 10°C a 25°C. Produktu nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub powierzchni do pokrycia spada poniżej 5°C oraz gdy taka spodziewana jest w ciągu najbliższych 24 h po wykonaniu aplikacji.
Dojrzewanie.
Proces dojrzewania winien rozpocząć się bezpośrednio po nałożeniu materiału. Konieczną do tego wilgoć należy zapewnić albo zraszając powierzchnię mgiełką wodną, albo przykrywając ją odpowiednimi matami. Można też użyć dobrej jakości środka wspomagającego dojrzewanie typu MAXCURE. Proces dojrzewania obserwować ze zwiększoną uwagą w przypadku wysokich temperatur i wiatru, niskiej wilgotności i bezpośredniego padania słońca na wykonaną wylewkę.
Czyszczenie.
Narzędzia i sprzęt czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu. Po zaschnięciu produkt można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


25 kg worek MAXREPAIR INJECTION wypełnia przestrzeń około 13,5-14,5 l, zależnie od ilości wody zastosowanej do mieszania (0,54-0,58 l/kg produktu), co daje w przybliżeniu zużycie na poziomie 2 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm. Mieszanka powstała po użyciu 8 kg piasku na 25 kg worek MAXREPAIR INJECTION wypełnia przestrzeń około 16,25-17 l, również zależnie od ilości wody zastosowanej do mieszania (0,65-0,68 l/kg produktu), co odpowiada 1,5 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm. Podane szacunkowe wskazania zużycia mogą ulegać zmianie w zależności od stanu podłoża, dlatego próba wstępna przeprowadzona na miejscu robót pozwoli dokładnie ustalić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


- Do MAXREPAIR INJECTION nie dodawać cementu ani jakichkolwiek innych, wyżej nie wymienionych komponentów.
- Do mieszania nie brać więcej wody niż zalecane ilości proporcjonalne.
- W przypadku innych zastosowań nie wyszczególnionych w niniejszym Biuletynie technicznym zasięgnąć rady wydziału technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE


MAXREPAIR INJECTION dostarczany jest w 25 kg workach.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed wilgocią i mrozem.

BHP


MAXREPAIR INJECTION jest materiałem nietoksycznym, ale ma właściwości ścierne jak wszystkie produkty cementowe.
Unikać kontaktu z oczami i skórą. Do przygotowania mieszanki i przy nakładaniu warstw nosić okulary i rękawice ochronne. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXREPAIR INJECTION. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom