drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX - W®

ZAPRAWA NA BAZIE EPOKSYDOWEJ, O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ, PRZEZNACZONA DO SCALANIA I ODNAWIANIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

MAXEPOX - W®
MAXEPOX - W® - ZAPRAWA NA BAZIE EPOKSYDOWEJ, O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ,
PRZEZNACZONA DO SCALANIA I ODNAWIANIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX - W to produkt dwuskładnikowy oparty na bazie epoksydowej, wolny od rozpuszczalników, o średniej lepkości i małej reakcyjności, w sposób szczególny przeznaczony do wykonywania prac renowacyjnych w konstrukcjach drewnianych, polegających na wypełnianiu przestrzeni i mocowaniu prętów.

ZASTOSOWANIE


• Naprawa zniszczonych belek drewnianych przez wymianę lub łączenie płyt, kształtowników i elementów drewnianych;
• Mocowanie i kotwienie w konstrukcjach drewnianych prętów ;
• Scalanie i odbudowa fragmentów oraz odtwarzanie uszkodzeń w drewnianych belkach;
• Scalanie połączeń drewnianych, płyt i konstrukcji pionowych zbudowanych z drewna;
• Odtwarzanie właściwości mechanicznych konstrukcji drewnianych o dużej wartości architektonicznej, historycznej lub dekoracyjnej.

ZALETY


• Niski współczynnik elastyczności produktu, dzięki czemu jest on szczególnie kompatybilny z konstrukcjami drewnianymi;
• Bardzo dobra przyczepność do podłoży drewnianych;
• Duża wytrzymałość mechaniczna, brak kurczliwości, zdolność znoszenia wielokrotnego obciążenia i drgań;
• Dobra odporność chemiczna na oleje, tłuszcze, paliwa, rozcieńczone kwasy i roztwory zasadowe;
• Po stwardnieniu produkt wodoszczelny;
• Materiał nietoksyczny, wolny od rozpuszczalników, niepalny, zdatny do stosowania w pomieszczeniach o słabej wentylacji.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża: Powierzchnia winna być zdrowa (zwarta) pod względem strukturalnym i czysta, wolna od pyłów, powłok, wykwitów, olejów, tłuszczów, gipsu i innych materiałów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przyczepność produktu. Usunąć wszelkie drewniane elementy luźne, rozmiękłe czy zmurszałe. Elementy metalowe typu śruby czy pręty winny być suche i starannie oczyszczone z pyłu i rdzy oraz odtłuszczone.
Mieszanie:
MAXEPOX - W dostarcza się w zestawach dwuskładnikowych, odważonych fabrycznie. Utwardzacz (składnik B) wlewa się do żywicy (składnika A). Dla zapewnienia właściwej reakcji między obu komponentami należy sprawdzić, czy składnik B przelany został w całości. Mieszanie przeprowadza się mechanicznie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (300 obrotów/min.), aż do utworzenia się materiału jednorodnego pod względem koloru i wyglądu zewnętrznego. Niewielkie ilości MAXEPOX - W można mieszać ręcznie. Mieszania nadmiernie nie przedłużać, nie używać też mieszadła szybkoobrotowego, ponieważ mogłoby to doprowadzić do nagrzania produktu lub do powstania w nim pęcherzyków powietrznych. Proszę zwrócić uwagę na tabelę danych technicznych, w której podana jest informacja dotycząca czasu przydatności do użycia mieszanki. Okres przydatności do użycia mieszanki 1 kg przy temperaturze 20°C wynosi 60 minut. Jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania produktu MAXEPOX - W jako zaprawy na bazie epoksydowej, to do mieszaniny komponentów A+B należy dodać suchego i czystego kruszywa silikatowego o uziarnieniu 0,2-0,4 mm . Zależnie od żądanej konsystencji zaprawy proporcja kruszywa powinna wynosić od ½ do 1/6, przy czym standardowo wynosi ona zwykle 1/5.
Aplikacja: Odciąć i usunąć uszkodzone kawałki drewna, aż do pojawienia się zdrowego podłoża o dobrych właściwościach mechanicznych. To samo dotyczy fragmentów miękkich i zmurszałych. W zdrowym drewnie nawiercić otwory pod pręty zbrojeniowe i wydmuchać z nich wszelki pył i luźne odpryski drewna. Przed umieszczeniem prętów w otworach zarówno na metal zbrojenia, jak i na fragmenty drewna przeznaczone do związania i naprawy, nałożyć pędzlem MAXEPOX - W jako materiał gruntujący. Następnie używając szpachli lub kielni miejsca te pokryć mieszanką materiału epoksydowego z zaprawą. W przypadku stosowania płyt wzmacniających, w zdrowym drewnie wykonać wyżłobienia i po umieszczeniu w nich płyt pozostałe puste miejsca zapełnić MAXEPOX -W. Jeżeli stosuje się formy szalunkowe, to należy zabezpieczyć je za pomocą PVC lub plastikowych arkuszy polietylenowych pokrytych środkiem ochronnym, co zapobiegnie przylgnięciu produktu do formy.
Warunki aplikacji: Produktu nie stosować, gdy temperatura otoczenia i podłoża spada poniżej 10ºC oraz gdy takich temperatur można się spodziewać przez najbliższe 24 h po aplikacji. Nie nakładać na powierzchnie zamarznięte lub oszronione. Nie stosować, gdy przez najbliższe 24 h po aplikacji można się spodziewać opadów deszczu. Aplikacje w temperaturze przekraczającej 30ºC wyzwalają dużo ciepła z uwagi na dużą reakcyjność produktu, jego spienianie się i zwiększanie objętości.
Dojrzewanie:
Zanim naprawiane miejsce odda się do użytku, winno upłynąć co najmniej 5 dni w temperaturze 10-20ºC lub 3 dni w temperaturze 20-30ºC, podczas których dochodzi do całkowitego związania i stwardnienia materiału. Czas ten odpowiednio wydłużają aplikacje przeprowadzane w niższych temperaturach lub w pomieszczeniach o niewystarczającej wentylacji.
Czyszczenie:
Narzędzia i sprzęt należy czyścić natychmiast po ich użyciu, za pomocą materiału MAXEPOX SOLVENT. Po zaschnięciu produkt można usunąć tylko przy użyciu metod mechanicznych.

ZUŻYCIE


5 kg zestaw MAXEPOX - W wystarcza na wypełnienie objętości 4,54 l, co daje w przybliżeniu zużycie rzędu 1,1 kg/m² na warstwę czystego materiału epoksydowego o grubości 1 mm . Jeżeli stosuje się zaprawę na bazie epoksydowej, wówczas 5 kg zestaw MAXEPOX - W zmieszany z 25 kg kruszywa silikatowego wypełnia objętość 15 l, co jest równoważne ze zużyciem ok. 2 kg/m² na warstwę zaprawy epoksydowej o grubości 1 mm . Przewidywane zużycie może ulec zmianie w zależności od warunków i porowatości podłoża, dlatego próba wstępna przeprowadzana na miejscu robót pozwala dokładnie ustalić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZÓWKI


- Do materiału MAXEPOX - W nie dodawać cementu, rozpuszczalników ani żadnych innych nie wymienionych komponentów.
- Zachowywać zalecane proporcje żywicy i utwardzacza.
- Pozostałości z poprzedniego mieszania nigdy nie wykorzystywać ponownie.
- Przy aplikacjach nie uwzględnionych w obecnym Biuletynie technicznym prosimy skontaktować się z Wydziałem technicznym naszej Firmy.

OPAKOWANIE


MAXEPOX - W dostarcza się w dwuskładnikowych zestawach 5 kg, odważonych fabrycznie (3,15 kg składnik A oraz 1,85 kg składnik B). Na życzenie Firma może przygotować zestawy 25 kg i dostarczyć pręty wzmacniające z epoksydu i włókna szklanego o długości 1 m i średnicy 3-15 mm .

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym pojemniku, w miejscu suchym i osłoniętym, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca, w temperaturze 5-30°C. Przechowywanie w temperaturze poniżej 5°C powoduje krystalizację produktu. Jeżeli by do tego doszło, pojemnik należy powoli podgrzewać cały czas w nim mieszając, do momentu przywrócenia produktowi wyglądu jednorodnego i pozbawionego grudek.

BHP


Przy przygotowywaniu mieszanki i stosowaniu produktu MAXEPOX - W należy nosić okulary i gumowe rękawice ochronne. Nie wdychać oparów powstałych w czasie podgrzewania i w procesie spalania. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce obmyć wodą i mydłem. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nie wywoływać wymiotów. Zachowywać zwykłe środki ostrożności obowiązujące przy obchodzeniu się z materiałami tego rodzaju. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXEPOX - W. Zagospodarowanie produktu i opakowania po nim należy do obowiązków użytkownika docelowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom