drizoro strona główna
powrót
MAXMORTER® CAL

ZAPRAWA WAPIENNA DO NAPRAW, WYPEŁNIANIA ZŁĄCZY I ODNOWY W CEGLE I KAMIENIU

MAXMORTER® CAL
MAXMORTER® CAL - ZAPRAWA WAPIENNA DO NAPRAW, WYPEŁNIANIA ZŁĄCZY I ODNOWY W CEGLE I KAMIENIU
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXMORTER CAL to zaprawa utworzona na bazie wapna i kruszyw o ograniczonym uziarnieniu. Przeznaczona jest szczególnie do napraw, wypełniania złączy i odnowy zniszczonych elementów kamiennych i ceglanych w murach, do użytku tak wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

POLA ZASTOSOWAŃ


• Generalne odnawianie zniszczonych fasad, ścian i podcieni w budynkach zabytkowych.
• Naprawa i uszczelnianie złączy między kamieniami, cegłami i innymi elementami murów.
• Wypełnianie ubytków w murach.
• Pokrywanie ścian murowanych.

ZALETY


• Pozwala na przenikanie pary wodnej, dzięki czemu podłoże może oddychać.
• W swej strukturze nie zawiera cementu, dobrze nadaje się na uszkodzone i słabe podłoża murowane.
• Materiał nie zawierający soli.
• Produkt o dużej urabialności i łatwy w zastosowaniu.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża.
Podłoże przeznaczone do pokrycia winno być zdrowe, czyste, wolne od brudu, farb, wykwitów, tłuszczu, gipsu i luźnych cząstek, które mogłyby osłabić przyczepność materiału. Przed aplikacją MAXMORTER CAL powierzchnię zwilżyć czystą wodą – winna ona osiągnąć stan suchego nasycenia i nie zawierać wody stojącej.
Mieszanie.
25 kg worek MAXMORTER CAL rozrabia się z 6-7 l czystej wody (26% ± 2%), w zależności od pożądanej konsystencji i istniejących w momencie robót warunków zewnętrznych. Mieszanie przeprowadza się mechanicznie posługując się mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obrotów/min.), aż do uzyskania produktu jednorodnego pod względem barwy i wyglądu zewnętrznego. Niewielkie ilości można również mieszać ręcznie. Dla zapewnienia lepszej przyczepności, lepszych właściwości mechanicznych i dla przyspieszenia procesu dojrzewania produktu można opcjonalnie sporządzić mieszaninę MAXCRYL i wody w proporcji 1:3.
Aplikacja.
MACMORTER CAL można nakładać ręcznie za pomocą kielni lub mechanicznie metodą natryskową. Kiedy nastąpi proces wstępnego wiązania, wykonać planowane wykończenie, posługując się mokrą gąbką lub kielnią. W przypadku pokrywania ścian grubość jednej warstwy powinna wynosić nie więcej niż 1 cm.
Warunki aplikacji.
Produktu nie stosować, gdy temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 35°C. Nie aplikować na powierzchnie zamarznięte lub oszronione.
Dojrzewanie.
W ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak: wiatr, gorąco, mała wilgotność względna lub bezpośrednie działanie słońca, po wykonaniu aplikacji zadbać o dojrzewanie na mokro, uważać jednak, by podczas zwilżania wodą powierzchni nie wymyć i nie spłukać.
Czyszczenie.
Wszystkie narzędzia i sprzęt należy oczyścić wodą zaraz po ich użyciu. Kiedy materiał zastygnie, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Przewidywane zużycie produktu wynosi 16 kg/m² na warstwę o grubości 1 cm. Wartości szacunkowe mogą ulec zmianie w zależności od chropowatości, struktury i stanu podłoża, jak również od zastosowanej metody aplikacji. Próba wstępna przeprowadzona na miejscu robót pozwoli dokładnie określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


• Nigdy ponownie nie wykorzystywać resztek pozostałych z poprzedniego mieszania.
• Nie dodawać cementu, wapna, kruszyw ani jakichkolwiek innych składników.
• Nie przekraczać zalecanej maksymalnej grubości jednej warstwy (1 cm).
• W przypadku aplikacji nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym zwrócić się do wydziału technicznego naszej Firmy.

OPAKOWANIE


MAXMORTER CAL dostarcza się w 25 kg workach. Produkt dostępny w kolorze białym, a na życzenie również w innych.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zadaszonym, w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i mrozem.

BHP


MAXMORTER CAL to produkt nietoksyczny, mimo to wykazuje właściwości żrące. W czasie przygotowywania i nakładania zaprawy nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast starannie przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania, i zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody i mydłem. Na życzenie udzielamy dalszych informacji oraz udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom